W dniach 1-2 grudnia 2011 r. w Warszawie odbędzie się po raz jedenasty Konferencja pt. "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce".

Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce - program konferencji
Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce
Organizowana przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 11 edycja konferencji
„Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”
odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2011 r. Miejscem obrad, podobnie jak w ostatnich latach, będzie Centrum Konferencyjne w budynku FOCUS (Warszawa, Al. Armii Ludowej 26).

Tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z jakością środowiska wewnętrznego, a w szczególności jakości powietrza w pomieszczeniach. Tematyka ta zostanie naświetlona nie tylko z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych (inżynieria środowiska, fizyka budynków, medycyna, chemia, biologia, ergonomia), ale także przy wykorzystaniu rożnych metod badawczych (pomiary laboratoryjne, badania in situ, badania ankietowe, modelowanie matematyczne i fizykalne).

Przewidziano ok. 30 kilkunastominutowych wystąpień. Ze względów techniczno-organizacyjnych zrezygnowano z sesji posterowej. Szczegółowy program konferencji zostanie przygotowany przez Organizatorów we współpracy z Redaktorami czasopism „Energia i Budynek”, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” oraz „INSTAL”, w których opublikowane zastaną artykuły przygotowane na podstawie wybranych referatów. Podczas ostatniej oceny jednostek naukowych, publikacjom w wymienionych czasopismach przypisywano 6 pkt.

Program XI edycji Konferencji:

Dzień I, Czwartek, 1 grudnia 2011 r.

9.30 - 11.00 Sesja I

Otwarcie konferencji Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej prof. nzw. dr hab. inż. Bernard Zawada

Niekorzystny wpływ na zdrowie środowiskowych czynników ryzyka związanych z mieszkalnictwem
Paulina Miśkiewicz, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

Problemy jakości powietrza wewnętrznego – priorytety światowe, europejskie i krajowe
Jerzy Sowa, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska

Drugorzędne czynniki ryzyka raka płuca
Joanna Domagała – Kulawik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumologii i Alergologii

Narażenie na dym tytoniowy i dysfunkcje odporności
Barbara Majkowska - Wojciechowska, Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

11.30 - 13.00 Sesja II

Wybrane aspekty pomiaru jakości powietrza czujnikami gazów
Andrzej Szczurek, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Gazodynamika budynków mieszkalnych
Antoni Kukuczka, Zakład Ekspertyz i Usług Technicznych, Katowice

Ocena jakości powietrza wewnętrznego w wybranych budynkach
Michał Michałkiewicz, Małgorzata Basińska, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska

Zależność pomiędzy zadowoleniem z miejsca pracy a zadowoleniem z parametrów charakteryzujących klimat wewnętrzny i budynek
Monika Frontczak1,2, Paweł Wargocki1, Stefano Schiavon2, John Goins2, Edward Arens2, Hui Zhang2, 1 International Center for Indoor Environment and Energy, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark, 2 Center for the Built Environment, University of California Berkeley

Czystość środowiska szpitalnego w propozycji normy europejskiej
Anna Charkowska, Politechnika Warszawska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

13.00 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

13.30 - 15.00 Sesja III

Lotne związki organiczne w wyrobach budowlanych i ich wpływ na środowisko budynków
Adam Niesłochowski, Instytut Techniki Budowlanej

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) z powierzchni drewna uszlachetnionego olejami
Magdalena Czajka, Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Ocena emisji formaldehydu z wyrobów budowlanych - badanie techniką GM-MS w połączeniu z systemem purge & trap
Małgorzata Nowacka, Elżbieta Kaniowska-Klarzyńska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Wydzielanie się substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych do powietrza wewnętrznego w świetle rozporządzenia zastępującego dyrektywę 89/106/EWG
Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej

Modelowanie wymiany ciepła między człowiekiem i otoczeniem a indywidualne cechy ludzi
Anna Bogdan, Pracownia Obciążeń Termicznych, CIOP-PIB, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska

Dzień II, Piątek, 2 grudnia 2011 r.

9.30 - 11.00 Sesja IV

Możliwości i ograniczenia badawcze impaktora „Air Ideal” (bioMerieux)
Ewa Brągoszewska, Józef S. Pastuszka, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Ochrony Powietrza

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza w muzeach, archiwach i bibliotekach
Gutarowska B., Skóra J., Rembisz D., Zduniak K., Śnioszek A., Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

Ekologiczna metoda dezynfekcji zbiorów muzealnych i archiwalnych oraz pomieszczeń do eksponowania i magazynowania zbiorów dziedzictwa narodowego
Iwona Pannenko1, Marcin Draniak2, 1Archiwum Główne Akt Dawnych, 2Muzeum Narodowe w Warszawie

Konserwatorskie problemy ochrony zbiorów specjalnych w regulowanym środowisku klimatu BUW
Włodzimierz Daszewski, Alicja Kuberka, Marzena Chyrczakowska, Szymon Jaraczewski, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów

Biologiczna metoda usuwania odorów z powietrza wewnętrznego na fermach kurzych
Katarzyna Durka, Beata Gutarowska, Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

11.30 - 13.00 Sesja V

Metoda optymalizacji wyboru rozwiązań technologicznych dla budynków zrównoważonych
Aleksander Panek, Politechnika Warszawska, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Jakość powietrza wewnętrznego, a optymalizacja efektywności energetycznej systemu wentylacji
Tomasz Góreczny, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Metoda oceny efektywności systemów wentylacji budynków mieszkalnych
Maciej Mijakowski, Jerzy Sowa, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska

Możliwość poprawienia odczuwanej jakości powietrza wewnętrznego przez oczyszczacz powietrza
Adam Targowski, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska

13.00 - 13.30 Przerwa - lunch kanapkowy i dyskusje kuluarowe

13.30 - 15.00 Sesja VI

Metodyka określenia parametrów jakościowych powierza wewnętrznego wg BREEAM
Elżbieta D. Ryńska, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

„Czynnik ludzki” w projektowaniu elementów jakości środowiska wewnętrznego, zależnych od rozwiązań architektonicznych ścian zewnętrznych
Joanna Tymkiewicz, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra Strategii Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze

Wybrane problemy oświetlenia w krajowej architekturze
Zbigniew Turlej, Instytut Elektrotechniki, Zakład Technik i Systemów Oświetlenia

Wykorzystanie światła słonecznego w celu podniesienia sprawności działania inteligentnego biurowca zrównoważonego
Dariusz Masły, Politechnika Śląska, Wydział Architektury

Wskaźniki komfortu cieplno-oświetleniowego w pomieszczeniach obudowanych podwójną fasadą transparentną
Dariusz Heim, Marcin Janicki, Eliza Szczepańska, Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych

15.00 - 15.15 Podsumowanie konferencji

Aktualizowane informacje o konferencji zamieszczane są na stronie http://www.is.pw.edu.pl/iaq