W dniu 12 września 2005 r. Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A., zaś w dniu 15 września 2005 r. pozostałym przedsiębiorstwom grupy kapitałowej PGNiG S.A. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył do dnia 31 grudnia 2005 r. okres obowiązywania ustalonych przez nie taryf dla paliw gazowych, których termin upływa z dniem 30września br., zatwierdzając jednocześnie nowe, wyższe ceny tych paliw.Uzasadnieniem wprowadzanych podwyżek cen są okoliczności przewidziane w §30 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 277, poz. 2750), tj. wyższe koszty ich pozyskania przez poszczególne przedsiębiorstwa. Pozostałe elementy decydujące o wysokości opłat, jakimi obciążani są odbiorcy za dostarczone im paliwa, tj. stawki opłat abonamentowych oraz stawki opłat przesyłowych pozostają na niezmienionym poziomie. Pełny tekst oświadczenia przeczytać można na stronie Urzędu Regulacji Energetyki: Komunikat Prezesa URE z dnia 16.09.2005