Dziś (19.02.2002) weszła w życie część przepisów nowelizacji prawa budowlanego z dn. 27 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 129, poz. 1439), dostosowująca nasze prawo do wymagań Unii Europejskiej.

Od dziś na budowach powinny się pojawić informacje na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
„Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej”
Ogłoszenie musi być stosowane w przypadku budów lub rozbiórek, na których przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.
Plan ma być na każdej budowie, zarówno osiedla mieszkaniowego jak i domku jednorodzinnego.
Jednocześnie inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
2) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego.
Nowe prawo nie wskazuje, co powinien zawierać plan oraz ogłoszenie. Nowelizacja przewiduje wydanie przez właściwych ministrów rozporządzeń dotyczących przepisów szczegółowych.
Nowelizacja przewiduje również istotną zmianę dotyczącą wprowadzania do obrotu materiałów bez wymaganych certyfikatów. Jednak przepisy dotyczące m.in. znaku CE wejdą w życie po wejściu do UE.