W myśl „Ustawy o normalizacji” z dnia 12 września 2002 (DzU z dn. 11 października 2002) „Polska Norma jest normą krajową przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną – na zasadzie wyłączności – symbolem PN. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne”. Realizację celów Ustawy o normalizacji zapewnia Polski Komitet Normalizacyjny.


W myśl „Ustawy o normalizacji” z dnia 12 września 2002 (DzU
z dn. 11 października 2002) „Polska Norma jest normą krajową przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową
jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną
– na zasadzie wyłączności – symbolem PN. Polska Norma może
być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej.
Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału. Stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne”.
Realizację celów Ustawy o normalizacji zapewnia Polski Komitet
Normalizacyjny.
W warunkach gospodarki rynkowej i wobec prywatyzacji wielu
przedsiębiorstw państwowych, system normalizacyjny jest zharmonizowany
z systemem w Unii Europejskiej, który cechuje się
dobrowolnością uczestnictwa w procesie normalizacji. Państwo
może jednak ingerować w proces kształtowania norm i wspierać
opracowanie norm, które służą interesowi i dobru ogółu społeczeństwa.
Normy nie są podręcznikami, ale raczej przewodnikami
zapewniającymi bezpieczeństwo wykorzystywania wiedzy
inżynierskiej: zawierają raczej ostrzeżenia niż zakazy. Pełnią zatem
rolę pozytywną. Nie podają konkretnych rozwiązań projektowych
pozostawiając inżynierowi, projektantowi duże pole do
stosowania własnych sprawdzonych rozwiązań.
Wobec znoszenia barier gospodarczych i coraz intensywniejszej
wymiany myśli technicznej w skali międzynarodowej zauważa
się tendencję do ograniczania tworzenia norm krajowych, będących odzwierciedleniem krajowego poziomu techniki, na rzecz
udziału w opracowaniu, a następnie wprowadzania do norm krajowych
norm międzynarodowych, których postanowienia odpowiadają światowemu poziomowi nauki i techniki w tym zakresie.
Postęp naukowo-techniczny rzutujący na poziom rozwiązań
normalizacyjnych powoduje konieczność odpowiedniego dostosowywania
lub zastępowania norm dotychczasowych, wprowadzania
nowych tematów lub wycofywania innych tematów
z uwagi na ich dezaktualizację.
Dostosowanie polskiej gospodarki i techniki do systemów europejskich
i światowych może doprowadzić do sytuacji, w której
wystąpi swego rodzaju ekonomiczny przymus stosowania dobrowolnych norm. Można wskazać sytuacje przywoływania norm w umowach krajowych
lub międzynarodowych, rozstrzygania
sporów w przypadkach arbitrażu, czy
też stosowania określonych stawek ubezpieczeniowych
podczas ubezpieczania budynków.
Wielu odbiorców usług lub wyrobów żąda
od wykonawców i dostawców udokumentowanych
systemów jakości zgodnych
z wymaganiami norm międzynarodowych
ISO rodziny 9000 oraz działania w zakresie
badań i certyfikacji zgodnego z normami
europejskimi rodziny EN 95 000.
Odbiorcy usług wymagają od wykonawców
skutecznego zarządzania jakością,
czyli zapobiegania powstawania wad,
usterek czy braków we wszystkich fazach
wykonywania instalacji (projekt – montaż – serwis). Tworzy się spójny system
zapewniający wymaganą jakość produktu
danego działania.
Komitety techniczne są działającymi
przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym
ciałami kolegialnymi powołanymi
przez prezesa PKN do prowadzenia prac
normalizacyjnych w określonych dla nich
zakresach tematycznych. Komitety realizują swe cele przez opracowywanie
norm i innych dokumentów normalizacyjnych
we właściwych sobie zakresach
tematycznych. Do składu osobowego
komitetów powoływani są specjaliści
ze środowisk administracji centralnej,
gospodarczych, konsumenckich, pracodawców,
zawodowych, naukowo-technicznych
i naukowych.
Zadania realizowane przez Komitety
techniczne obejmują m.in.:
- określanie stanu i kierunków prac normalizacyjnych
w powierzonym zakresie
tematycznym,
- przygotowywanie programów prac normalizacyjnych,
- uzgodnienia projektów polskich norm
i innych dokumentów normalizacyjnych,
ustalenie ostatecznej treści projektów
polskich norm i zgłaszanie do
PKN wniosków o ich ustanowienie,
- nadzór nad aktualnością polskich norm,
- wnioskowanie o zatwierdzenie i wycofanie
polskich norm i innych dokumentów
normalizacyjnych,
- uczestniczenie w międzynarodowej
i regionalnej współpracy normalizacyjnej
i prowadzenie prac merytorycznych
w tym zakresie,
- opracowywanie komentarzy i interpretacji
postanowień dokumentów normalizacyjnych,
- ustalanie źródeł finansowania prac komitetu
technicznego.
Komitet techniczny KT 279 został powołany w myśl Ustawy o normalizacji z dnia
01.01.2003 w miejsce dotychczasowej
Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr
279 – do prowadzenia spraw ciepłownictwa,
ogrzewnictwa i wentylacji. Przypisano
mu następujący zakres tematyczny:
instalacje ogrzewania i odprowadzania
produktów spalania, sieci ciepłownicze,
wentylacja i klimatyzacja obiektów budowlanych
wraz z filtrami, urządzenia
grzewcze na paliwo stałe i olejowe, grzejniki
z osprzętem i armaturą centralnego
ogrzewania. Trzeba podkreślić, że normy
z dziedziny ciepłownictwa, ogrzewnictwa
i wentylacji są opracowywane także
w kilkunastu innych komitetach technicznych.
Zakres podmiotowy komitetu technicznego
KT 279 obejmuje następujące zagadnienia:
podstawowe kryteria obliczeń
i doboru urządzeń, charakterystykę systemową instalacji i urządzeń, parametry
użytkowe systemów, terminologię i klasyfikację,
zasady i podstawy projektowania,
wykonawstwa i odbioru urządzeń
i instalacji, zasady ich konserwacji i eksploatacji,
wymagania jakościowe, pomiary
i badania.
W bezpośrednim działaniu komitetu należy wymienić trzy zakresy realizowanych
prac:
- wprowadzanie norm europejskich i międzynarodowych
do zestawu polskich
norm,
- wycofywanie polskich norm sprzecznych
z wprowadzonymi normami europejskimi,
- nowelizacja polskich norm, które są potrzebne
użytkownikom, ale pewne
ich postanowienia mogą pozostawać
w sprzeczności z postanowieniami
norm europejskich.
W grę wchodzi także opracowywanie
w uzasadnionych przypadkach polskich
norm własnych. Dotyczy to przypadków,
gdyż treść takiej normy nie jest tematem
norm EN lub ISO, a tym tematem są
bezpośrednio zainteresowani przyszli
użytkownicy normy.
Oprócz norm, zagadnienia projektowania,
wykonawstwa, odbiorów i eksploatacji
urządzeń i systemów ciepłowniczych,
ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
oraz urządzeń na paliwa stałe
i płynne regulują liczne przepisy techniczno-prawne, zawarte m. in. w ustawach
(Prawo budowlane, Prawo energetyczne,
o ochronie i kształtowaniu środowiska, o ochronie przeciwpożarowej, o zagospodarowaniu
przestrzennym, o dozorze
technicznym itd.). Precyzują one zasady
zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi, ochrony środowiska, racjonalnego
wykorzystania energii i in.
Komitet techniczny KT 279 składa się
z 27 członków, w tym przewodniczący dr
inż. Marian Rubik, dwóch zastępców
przewodniczącego doc. dr inż. Jerzy Makowiecki
i mgr inż. Krzysztof Zygadlewicz
oraz sekretarz i zarazem osoba odpowiedzialna
za KT w PKN mgr inż. Magdalena
Bańkowska. Sekretariat komitetu
został umiejscowiony w siedzibie PKN.

Autor: doc. dr inż. Jerzy Makowiecki, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Politechnika Warszawska

Źródło: Polski Instalator

Literatura
1. Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002
2. Organizacja i tryb pracy komitetów technicznych,
PKN – System Zarządzania Jakością
PN – EN ISO 9001:2001, Procedura Z2 – P1
3. M. Rubik, Problemy normalizacji w ciepłownictwie,
ogrzewnictwie i wentylacji, COW 5/02
4. M. Rubik, Normalizacja w ciepłownictwie,
ogrzewnictwie i wentylacji, Nowe Techniki
w Klimatyzacji „Klimatyzacja i Energia – Nauka
i Technika”, Warszawa 2003
5. J. Marcinek, Wycofywanie norm w systemie
normalizacji dobrowolnej, COW 5/02
Normy opracowane przez KT 279 w 2004 i 2005 (łącznie z normami uznaniowymi)
PN-EN 779:2005 – Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.
Określanie parametrów filtracyjnych
PN-EN 12599:2002/AC:2004 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 12792:2004 (U) – Wentylacja budynków. Symbole, terminologia
i oznaczenia na rysunkach
PN-EN 13053:2004 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych
i sekcji
PN-EN 13141-1:2004 (U) – Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych. Część 1: Elementy doprowadzające i odprowadzające powietrze montowane w przegrodach zewnętrznych
i wewnętrznych
PN-EN 13141-2:2004 (U) – jw. Część 2: Nawiewne i wywiewne urządzenia końcowe
PN-EN 13141-3:2004 (U) – jw. Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w budynkach
mieszkalnych
PN-EN 13141-4:2004 (U) – jw. Część 4: Wentylatory stosowane w instalacjach
wentylacji budynków mieszkalnych
PN-EN 13141-6:2004 (U) – jw. Część 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej
stosowane w pojedynczych mieszkaniach
PN-EN 13141-7:2004 (U) – jw. Część 7: Badanie właściwości urządzeń mechanicznych
nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji
mechanicznej w budynkach jednorodzinnych
PN-EN 13142:2004 (U) – Wentylacja budynków. Elementy wentylacji mieszkaniowej.
Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania
PN-EN 13465:2004 (U) – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określenia
przepływów powietrza w pomieszczeniach
PN-EN 14134:2004 (U) – Wentylacja budynków. Badanie właściwości i prawidłowości działania instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych
PN-EN 14239:2004 (U) – Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Pomiar pola
powierzchni sieci przewodów
PN-EN 14240:2004 (U) – Wentylacja budynków. Sufity chłodzące. Badanie
i wzorcowanie
PN-EN 12237:2005 – Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość
i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym
PN-EN 13403:2005 – Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów
wykonanych z płyt izolacyjnych
PN-EN 13779:2005 (U) – Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania
dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji
Normy przygotowane przez KT 279 w 2006
PN-EN 215:2005/A1:2006 (U) – Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania
i metody badań wprowadza: EN 215:2004/A1:2006 [IDT]
PN-EN 253:2005/A1:2006 (U) – Sieci ciepłownicze. System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio
w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i płaszcza osłonowego z polietylenu; wprowadza: EN 253:2003/
A1:2005 [IDT]
PN-EN 1507:2006 (U) – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
przewodów; wprowadza: EN 1507:2006 [IDT]; zastępuje: PN-B-76001:1996
PN-EN 1856-1:2005/A1:2006 (U) – Kominy. Wymagania dotyczące kominów
metalowych. Część 1: Części składowe systemów kominowych; wprowadza: EN
1856-1:2003/A1:2006 [IDT]
PN-EN 1856-2:2006 – jw. Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe
łączniki; wprowadza: EN 1856-2:2004 [IDT]; zastępuje: PN-EN 1856-2:2005 (U)
PN-EN 1857:2005/AC:2006 – Kominy. Części składowe. Betonowe kanały wewnętrzne;
wprowadza: EN 1857:2003/AC:2005 [IDT]
PN-EN 1859:2002/A1:2006 (U) – Kominy. Kominy metalowe. Metody badań;
wprowadza: EN 1859:2000/A1:2006 [IDT]
PN-EN 12792:2006 – Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia
na rysunkach; wprowadza: EN 12792:2003 [IDT]; zastępuje: PN-EN 12792:2004
(U)
PN-EN 12809:2002/A1:2006 – Kotły grzewcze na paliwa stałe. Nominalna moc
cieplna do 50 kW. Wymagania i badania; wprowadza: EN 12809:2001/ A1:2004
[IDT]
PN-EN 12815:2004/A1:2006 – Kuchnie na paliwa stałe. Wymagania i badania;
wprowadza: EN 12815:2001/A1:2004 [IDT]; zastępuje: PN-EN 12828:2004 (U)
PN-EN 12828:2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania; wprowadza: EN 12828:2003 [IDT]
PN-EN 12831:2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obciążenia cieplnego; wprowadza: EN 12831:2003 [IDT]; zastępuje: PN-EN 12831:2004 (U)
PN-EN 13063-1:2006 (U) – Kominy. System kominów z glinianymi/ ceramicznymi
kanałami spalinowymi. Część 1: Wymagania i metody badań odporności na
pożar sadzy; wprowadza: EN 13063-1:2005 [IDT]
PN-EN 13141-1:2006 – Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/
wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza,
montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych; wprowadza: EN 13141-1:2004 [IDT]; zastępuje: PN-EN 13141-1:2004 (U)
PN-EN 13141-2:2006 – Część 2: Wywiewniki i nawiewniki; wprowadza:
EN 13141-2:2004 [IDT]; zastępuje: PN-EN 13141-2:2004 (U)
PN-EN 13141-3:2006 – Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w mieszkaniach;
wprowadza: EN 13141-3:2004 [IDT]; zastępuje: PN-EN 13141-3:2004 (U)
PN-EN 13141-4:2006 – Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji
mieszkań; wprowadza: EN 13141-4:2004 [IDT]; zastępuje: PN-EN 13141-4:2004
(U)
PN-EN 13141-8:2006 (U) – Część 8: Badanie właściwości bezkanałowych
urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji
wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń; wprowadza: EN
13141-8:2006 [IDT]
PN-EN 13229:2002/A2:2006 – Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi
na paliwa stałe – Wymagania i badania; wprowadza: EN 13229: 2001/ A2:2004
[IDT]
PN-EN 13240:2002/A2:2006 – Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe –
Wymagania i badania; wprowadza: EN 13240:2001/A2:2004 [IDT]
PN-EN 13384-1:2004/A1:2006 (U) – Kominy. Metody obliczeń cieplnych
i przepływowych. Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem; wprowadza: EN 13384-1:2002/A1:2005 [IDT]
PN-EN 13384-3:2006 (U) – jw. Część 3: Metody przygotowywania wykresów
i tablic dotyczących kominów z podłączonym jednym paleniskiem; wprowadza:
EN 13384-3:2005 [IDT]
PN-EN 13941:2006 – Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych; wprowadza: EN 13941:2003 [IDT]; zastępuje: PN-EN 13941:2004 (U)
PN-EN 14037-1:2006 – Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze
poniżej 120°C. Część 1: Specyfikacja techniczna i wymagania; wprowadza: EN 14037-1:2003 [IDT]; zastępuje: PN-EN 14037-1:2004 (U)
PN-EN 14037-2:2006 – Część 2: Metody badań mocy cieplnej; wprowadza: EN 14037-2:2003 [IDT]; zastępuje: PN-EN 14037-2:2004 (U)
PN-EN 14037-3:2006 – Część 3: Metody wzorcowania i oceny mocy cieplnej
oddawanej przez promieniowanie; wprowadza: EN 14037-3:2003 [IDT]; zastępuje: PN-EN 14037-3:2004 (U)
PN-EN 14337:2006 (U) – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie
i montaż elektrycznych instalacji do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń;
wprowadza: EN 14337:2005 [IDT]
PN-EN 14394:2006 (U) – Kotły grzewcze. Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi
– o mocy nominalnej do 10 MW i maksymalnej temperaturze pracy
110°C; wprowadza: EN 14394:2005 [IDT]
PN-EN 14785:2006 (U) – Urządzenia grzewcze na pelety, do ogrzewania pomieszczeń
mieszkalnych. Wymagania i metody badań; wprowadza: EN 14785:2006 [IDT]
Tematy obecnie w przygotowaniu
prPN-EN 13053U – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji
prPN-EN 13063-1 – Kominy. System kominów z glinianymi/ceramicznymi kanałami spalinowymi. Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy
prPN-EN 13063-2 – jw. Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych
prPN-EN 13069 – Kominy. Gliniane/ceramiczne obudowy systemów kominowych.
Wymagania i metody badań
prPN-EN 13141-5 – Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów
do wentylacji mieszkań. Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe
prPN-EN 13465 – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do wyznaczania
wartooeci strumienia objętości powietrza w mieszkaniach
prPN-EN 13779 – Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji
prPN-EN 13842 – Nagrzewnice powietrza opalane lekkim olejem opałowym.
Stacjonarne i przenośne nagrzewnice do ogrzewania pomieszczeń
prPN-EN 14471 – Kominy. Systemy kominowe z kanałami spalinowymi z tworzyw
sztucznych. Wymagania i metody badań
prPN-EN 1806U – Kominy. Gliniane/ceramiczne kształtki kanałów spalinowych
do kominów jednościennych. Wymagania i metody badań
prPN-EN 253:2005/A1 – Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie.
Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i płaszcza osłonowego z polietylenu
prPN-EN 253:2005/prA2 – Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie.
Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i płaszcza osłonowego z polietylenu
Projekty europejskie w trakcie opracowywania przez CEN, po ankiecie w Polsce
prPN-prEN 12097 – Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów
prPN-prEN 13063-3 – Kominy. System kominów z glinianymi/ceramicznymi
kanałami spalinowymi. Część 3: Wymagania i metody badań powietrzno-spalinowych
systemów kominowych
prPN-prEN 13779 – Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagane właściwości
systemów wentylacji i klimatyzacji
prPN-prEN 14277 – Wentylacja budynków – Nawiewniki i wywiewniki – Metoda
pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach
przyłącznych/ciśnieniowych
prPN-prEN 14799 – Filtry do ogólnego oczyszczania powietrza – Terminologia
prPN-prEN 14989-1 – Kominy oraz systemy kanałów powietrznych do urządzeń
z zamkniętą komorą spalania. Wymagania i metody badań. Część 1: Pionowe
końcówki do urządzeń typu C6
prPN-prEN 14989-2 – jw. Część 2: Kanały spalinowe i powietrzne do indywidualnych
urządzeń z zamkniętą komorą spalania
prPN-prEN 15034 – Kotły grzewcze. Kotły kondensacyjne opalane lekkim olejem
opałowym
prPN-prEN 15035 – Kotły grzewcze. Zamknięte komory spalania do kotłów
opalanych lekkim olejem opałowym
prPN-prEN 15036-1 – Kotły grzewcze. Przepisy badawcze dotyczące emisji hałasu z wytwornic ciepła. Część 1: Emisja hałasu z wytwornic ciepła w miejscu ich
zainstalowania
prPN-prEN 15036-2 – jw. Część 2: Emisje hałasu spalin na wylocie z wytwornic
ciepła
prPN-prEN 1506 – Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne
z blachy o przekroju kołowym. Wymiary
prPN-prEN 15116 – Wentylacja budynków. Belki chłodzące. Badanie i wzorcowanie
aktywnych belek chłodzących
prPN-prEN 15239 – Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków.
Wytyczne dotyczące kontroli instalacji wentylacji
prPN-prEN 15240 – Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków.
Wytyczne dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji
prPN-prEN 15241 – Wentylacja budynków. Metody obliczania strat energii na
skutek wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach użyteczności publicznej
prPN-prEN 15242 – Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do określania
strumieni objętości powietrza w budynkach z uwzględnieniem infiltracji
prPN-prEN 15243 – Wentylacja budynków. Obliczanie temperatury wewnętrznej,
obciążenia i energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji
pomieszczeń
prPN-prEN 15250 – Piece akumulacyjne na paliwo stałe. Wymagania i metody
badań
prPN-prEN 15251 – Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki
cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas
prPN-prEN 15270 – Palniki na pelety do małych kotłów grzewczych. Definicje,
wymagania, badanie i oznaczanie
prPN-prEN 15287-1 – Kominy. Projektowanie, instalowanie, przekazanie do
eksploatacji. Część 1: Kominy przeznaczone do urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania
prPN-prEN 15287-2 – jw. Część 2: Kominy przeznaczone do urządzeń grzewczych
z zamkniętą komorą spalania
prPN-prEN 15315 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Charakterystyka energetyczna
budynków. Całkowite zużycie energii, energia pierwotna i emisja CO2
prPN-prEN 15316-1 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania zapotrzebowania
na energię instalacji i sprawności instalacji. Część 1: Zasady ogólne
prPN-prEN 15316-2-1 – jw. Część 2-1: Instalacje emisji ciepła
prPN-prEN 15316-2-3 – jw. Część 2-3: Instalacje rozprowadzania ciepła
prPN-prEN 15316-3-1 – jw. Część 3-1: Instalacje centralnej ciepłej wody, charakterystyka
zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru wody)
prPN-prEN 15316-3-2 – jw. Część 3-2: Instalacje centralnej ciepłej wody, rozprowadzenie
wody
prPN-prEN 15316-3-3 – jw. Część 3-3: Instalacje centralnej ciepłej wody, przygotowanie
wody
prPN-prEN 15316-4-1 – jw. Część 4-1: źródła ciepła do ogrzewania miejscowego,
kotły
prPN-prEN 15316-4-2 – jw. Część 4-2: źródła ciepła do ogrzewania miejscowego,
instalacje z pompami ciepła
prPN-prEN 15316-4-3 – jw. Część 4-3: źródła ciepła do ogrzewania miejscowego,
cieplne instalacje solarne
prPN-prEN 15316-4-4 – jw. Część 4-4: źródła ciepła do ogrzewania miejscowego,
wydajność i sprawność układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła (CHP)
prPN-prEN 15316-4-5 – jw. Część 4-5: źródła ciepła do ogrzewania miejscowego,
wydajność i sprawność systemów ciepłowniczych i dużych instalacji ogrzewania
prPN-prEN 15316-4-6 – jw. Część 4-6: źródła ciepła do ogrzewania miejscowego,
wydajność odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej
prPN-prEN 15316-4-7 – jw. Część 4-7: źródła ciepła do ogrzewania miejscowego,
kotły opalane biomasą
prPN-prEN 15332 – Kotły grzewcze. Ocena energetyczna zasobników ciepłej
wody
prPN-prEN 15377-1 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Wodne płaszczyznowe
wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia. Część 1: Obliczanie wydajności
cieplnej i chłodniczej
prPN-prEN 15377-2 – jw. Część 2: Projektowanie, wymiarowanie i wykonywanie
prPN-prEN 15377-3 – jw. Część 3: Optymalizacja w celu wykorzystania odnawialnych
źródeł energii
prPN-prEN 15378 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Kontrola kotłów i instalacji
ogrzewczych
prPN-prEN 15423 – Wentylacja budynków. Zabezpieczenia przeciwpożarowe
systemów rozprowadzenia powietrza w budynkach
prPN-prEN 15450 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie instalacji
centralnego ogrzewania z pompami ciepła
prPN-prEN 15456 – Kotły grzewcze. Pobór mocy elektrycznej przez generatory
ciepła. Ograniczenia. Pomiary
prPN-prEN 15459 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Dane wymagane do
normatywnej oceny ekonomicznej instalacji energetycznych w budynkach,
z uwzględnieniem źródeł odnawialnych
prPN-prEN 1886 – Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Właściwości mechaniczne
Europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne
CEN (European Committee for Standardization)
Europejski Komitet Normalizacyjny
www.cenorm.be
CENELEC (European Committee for Electrotechnical
Standardization) Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki www.cenelec.org
ETSI (European Telecommunications Standards
Institute) Europejski Instytut Norm
Telekomunikacyjnych www.etsi.org
IEC (International Electrotechnical Commission)
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
www.iec.ch
ISO (International Organization for Standardization)
Międzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna www.iso.org
WSSN (World Standards Services Network)
Światowa Sieć Usług Normalizacyjnych
www.wssn.net

Miejsca udzielania informacji i/lub sprzedaży norm

PKN Polski Komitet Normalizacyjny,
Ośrodki Informacji Normalizacyjnej
www.pkn.pl
OIN Warszawa, ul. Świętokrzyska 14,
tel. 022 55 67 755, 55 67 777
oinsekr@pkn.pl, wms@pkn.pl
OIN Katowice, ul. Dąbrowskiego 22,
tel. 032 25 18 904 oinkatowice@pkn.pl
OIN Łódź, ul. Narutowicza 75,
tel. 042 67 85 460 oinlodz@pkn.pl
Punkty Informacji Normalizacyjnej
Białystok www.libra.pb.bialystok.pl
Bydgoszcz www.pin.atr.bydgoszcz.pl
Gdańsk www.bg.pg.gda.pl/normy; www.fachowa.pl
Gliwice www.pin.is.gliwice.pl
Kielce www.lib.tu.kielce.pl
Kraków www.itn.com.pl/pin
Olsztyn bart.uwm.edu.pl
Opole www.bg.po.opole.pl
Poznań www.normalizacja.pl
Szczecin www.normyipatenty.ps.pl
Wrocław www.bg.pwr.wroc.pl
Zielona Góra www.bu.uz.zgora.pl

Komentarze

 • Fachowiec

  Zajrzyjcie więc o mędrcy do Dz.U. Nr.46 z 1995 r. poz 238: EUROPEJSKA KONWENCJA (z 26XI 1987 r.) o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu, obowiązująca w Polsce od 01.02.1995 r. I czytając o BHP poz. 158 ( NDS dla ditleneku węgla) Dz. U. 217, poz.1833 z 2002 r. w oparciu o wiedzę o odczuciach człowieka przy 0.5% CO2: "depresja i ogólny dyskomfort" zrozumiecie, że ustawodawcy chodziło nie o opiekę nad ludźmi. Dla uznysłowienia problemu z PN cytuję fachowca:
  "R... (gość) A ten idiota znów swoje! Nieważne, może być głupku, nawet 3% CO2 co to kogo obchodzi! Od ludzi z branży wymaga się projektu, właściwego wykonania a nie jakiegoś tam CO2 niedouku! Kolejna :
  R... (gość) Projekt-piczątka-kasa wykonanie -pieczątka- kasa Za % CO2 piecząteki, kasy nie dają, PN ...nie ma. Niedouku poczytaj inne wątki http://www.wentylacja.com.pl/forum_2004/wypowiedzi.asp?idw=37627&idg=2
  Nie ma znaczenia CO2, WYLICZENIA a przekruj kanałów matole! Wentylacja to nie powieść, czy piosenka tantiemów za to co potem nie ma".

 • "Piecząteki"

  Informuję R..,że "piecząteki" mogą być dowodem na to ,że brak ław kominiarskich i wejść na dachy utrudnia pracę braci kominiarskiej. PINB w Gdańsku ma już z tym problem , bo milczy po ponownej kontroli projektów nawet przez GINB. A ja zapraszam tych nagrodzonych artystów, bo z ich projektów zostały w realizacji tylko rynny. No i wczoraj pokazałem fachowcowi mającemu oznaki "choroby filipińskiej" do czego on chciał zamocować zadaszenie schodów. Przeraził się ten fachowiec i zaczął pomstować na tamtych fachowców, pomimo stanu zadowolenia jaki powinien mu być dany, a widoczny bywa u byłego Prezydenta RP! Czy są odmiany choroby filipińskiej, może zaszkodziło mu świeże powietrze?