Data rozpoczęcia
2013-02-18
Data zakończenia
2013-02-19
Miejsce
KrakówSzkolenie skierowanej do serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2004, nr 195, poz. 2009) będące aktem wykonawczym do Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.Szkolenie obejmuje:
9 godz. wykładów; 3 godz. zajęć praktycznych,
3 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji.Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
• 195,75 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
• 293,63 zł dla średnich przedsiębiorstwProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa