Data rozpoczęcia
2012-12-17
Data zakończenia
2012-12-18
Miejsce
KrakówSzkolenie skierowanej do serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami.

Szkolenie realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzorów świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2004, nr 195, poz. 2009) będące aktem wykonawczym do Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową.


Szkolenie obejmuje:
9 godz. wykładów; 3 godz. zajęć praktycznych,
3 godz. egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).


W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym.
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania świadectwa kwalifikacji.


Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi:
195,75 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
293,63 zł dla średnich przedsiębiorstw


Terminy szkolenia:17-18.12.2012;
23-24.01.2013; 18-19.02.2013
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Źródło: COCH - Centralny Ośrodek Chłodnictwa