Polska prezydencja z zadowoleniem przyjęła pozytywną decyzję podjętą przez Komitet Stałych Przedstawicieli (COREPER) dotyczącą akceptacji wyniku czwartego trilogu - spotkania między Radą a Parlamentem Europejskim, z udziałem Komisji Europejskiej, w Brukseli w dniu 20 grudnia w sprawie przekształcenia dyrektywy (2002/96/WE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Po zakończeniu wszystkich czynności proceduralnych, dyrektywa będzie mogła zostać przyjęta przez Radę i Parlament w II czytaniu.

Główne zmiany w projekcie dyrektywy WEEE obejmują m.in. sposób obliczania poziomu zbierania zużytego sprzętu. Obecnie obowiązująca metoda to 4 kg/mieszkańca/rok. Po wejściu w życie przekształconej dyrektywy przez 4 lata będzie obowiązywać dotychczasowa metoda. Następnie przez 3 lata będzie obowiązywać metoda liczenia poziomu zużytego sprzętu - 45% masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek. Po 7 latach natomiast państwo członkowskie będzie mogło wybrać jedną z dwóch metod naliczania - 65% masy sprzętu wprowadzonego na rynek lub 85% masy wytworzonego zużytego sprzętu. Ponadto zmniejszono ilość kategorii sprzętu podlegającego przepisom dyrektywy z dotychczasowych 10 do 6 .

Inne ważne zagadnienia uregulowane dyrektywą to wprowadzenie otwartego zakresu po 6 latach. Do tej pory zakres dyrektywy był zamknięty, co oznacza, że jej przepisom podlegały tylko ściśle określone urządzenia elektryczne i elektroniczne. Po wprowadzeniu zakresu otwartego dyrektywie podlegać będą wszystkie urządzenia, które spełniają definicję zapisaną w dyrektywie (z kilkoma również szczegółowo opisanymi wyjątkami).

Przekształcona dyrektywa wprowadza zmiany do definicji producenta sprzętu elektrycznego i elektronicznego (t.j. wprowadzającego sprzęt na rynek). Obecnie producentem jest podmiot wprowadzający sprzęt na rynek w danym kraju, po wejściu w życie przekształconej dyrektywy, producent nie posiadający swojej siedziby w danym państwie członkowskim będzie mógł wyznaczyć swojego autoryzowanego przedstawiciela. Dodatkowo wprowadzono harmonizację rejestrów producentów (wprowadzających sprzęt) – dane będą mogły być wprowadzane elektronicznie (on-line), kraje członkowskie będą mogły wymieniać się informacjami, a jednocześnie zostaną ujednolicone formaty i częstotliwość przekazywania sprawozdań. Powyższe zmiany zmniejszają obciążenia administracyjne dla podmiotów zajmujących się wprowadzaniem sprzęt na rynek, co było bardzo ważnym zagadnieniem dla Parlamentu Europejskiego.

Nowością w dyrektywie jest wprowadzenie obowiązku organizowania w dużych sklepach prowadzących sprzedaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych punktów zbiorki zużytego sprzętu o małych rozmiarach, co ma wpłynąć na zwiększenie poziomu zbierania. Należy podkreślić, że konsumenci będą mogli pozbywać się zepsutych urządzeń elektronicznych w przyjazny środowisku sposób bez konieczności dokonywania nowego zakupu.

Źródło: Ministerstwo Środowiska