PORADNIK KLIMATYZACJA
Tytuł: PORADNIK KLIMATYZACJA


Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Bolesława Gazińskiego
Wydawca: Systherm Serwis s.c.
Rok wydania: 2001
Stron: 287
UWAGA - nakład wyczerpany!
(informacja z dn. 09.07.2004 r.)

Szanowni Państwo
Do opublikowanych poradników branżowych pragniemy dołączyć nowość na rynku księgarskim "PORADNIK KLIMATYZACJA". To długo oczekiwana pomoc dla praktyków. Adresujemy go do osób zawodowo związanych z szeroko rozumianą problematyką klimatyzacyjną, w tym zwłaszcza: projektantów, montażystów, serwisantów, ale również osób poszukujących informacji o branży (inwestorów, wykonawców, handlowców, pracowników służb marketingowych i in.) oraz studentów i uczniów.
Poradnik w obecnym kształcie powstał na prośbę czytelników wydanego w 2001 roku pod redakcją dr inż. Bolesława GaziIlskiego "Poradnika CHŁODNICTWO i KLIMATYZACJA z terminarzem na rok 2000". Zgłaszane opinie sugerowały konieczność rozszerzenia omawianej w nim tematyki klimatyzacyjnej oraz odrębność wydawniczą.
Pomysłodawcą takiego wydania poradnika oraz jego współautorem jest dr inż. Bolesław Gaziński, ceniony specjalista w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, autor szeregu publikacji w kraju i za granicą, przewodniczący przez wiele lat Wielkopolskiej Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Wśród autorów jest prof.dr hab. inż. Edward Szczechowiak, od wielu lat dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, wybitny znawca zagadnień ogrzewnictwa i klimatyzacji, znany i liczący się w środowisku twórca oraz inicjator nowatorskich badań naukowych, autor książek i publikacji w czasopismach fachowych, a także dr inż. Grzegorz Krzyżaniak z Politechniki Poznańskiej, twórca nowatorskich projektów, prac naukowych, publikacji i wystąpień na specjalistycznych konferencjach, seminariach oraz szkoleniach.
Częścią zasadniczą, merytoryczną poradnika jest "Technika klimatyzacyjna dla praktyków". Poza wiadomościami ogólnymi umieszczono tu ponad 250 stron danych, zawierających praktyczne zestawienia tabelaryczne, wykresy ułatwiające dobór urządzeń oraz pozwaląjące dokonywać szybkich obliczeń technicznych konkretnego obiektu. Tu znajdują się też dane liczbowe i katalogowe, przykłady wlaściwych zastosowań i obliczeń. Pomocne i praktyczne są rozdziały omawiające: metody doboru klimatyzatorów, układy chłodnicze bezpośrednie i pośrednie dla klimatyzacji, szeroko stosowane w klimatyzacji izolacje termiczne, osuszacze i nawilżacze powietrza, eksploatację urządzeń klimatyzacyjnych, urządzenia klimatyzacyjne na CO2 w samochodach osobowych.
Układ poradnika uzupełniliśmy o praktyczne informacje, zestawienia i pomocnicze dane, ułatwiąjące organizację codziennej pracy tak pracownika, jak i menadżera.
Wydawnictwo kończymy vademecum branżowym, pomagającym zlokalizować określoną firmę w danym województwie oraz określić zakres jej specjalizacji. Publikujemy tu również zebrane dane o:
szkołach średnich i wyższych kształcących chłodników, o instytutach i branżowych ośrodkach badawczorozwojowych, podajemy adresy rzeczoznawców, dane o wybranych imprezach targowych, prasie fachowej, szkoleniach zawodowych. Jest to miejsce gdzie zestawiamy obowiązujące normy i przypominamy naj istotniejsze przepisy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach klimatyzacyjnych.
Wyodrębnioną i uzupełniąjącą częścią poradnika są reklamy zainteresowanych czasopism fachowych i firm pracujących na rzecz branży. Kierujemy powyższe wydawnictwo do określonej grupy czytelników, mając nadzieję na ułatwienie im codziennej pracy. Prosimy jednocześnie o zgłaszanie uwag i dezyderatów, które pomogą w redakcji i doskonaleniu kolejnych wydań poradnika.
W imieniu autorów Poradnika KLIMATYZACJA składam WSZYSTKIM FłRMOM serdeczne podziękowanie za zgodę na umieszczenie ich wyrobów jako przykladów zastosowań, w tym szczególnie firmom: ARMACELL oraz LG, HOVAL, DAIKIN, GRUNDFOS także za wsparcie merytoryczne przy opracowaniu powyższej publikacji. Dziękujemy również: kuratoriom i urzędom, szkołom wyższym, ośrodkom naukowo-badawczym i rozwojowym, stowarzyszeniom inżynierów i techników, organizatorom targów, redakcjom czasopism fachowych za dane, które pozwoliły na zredagowanie Informatora.
Serdeczne podziękowanie za współpracę przekazuję ponadto WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do stworzenia powyższego wydawnictwa, a więc: pomysłodawcom, autorom, recenzentom, obsłudze technicznej oraz drukarni.
mgr Stanisław Ozdowski
redaktor

Spis treści:
Część I
TERMINARZ

Wstęp
Część informacyjna
Terminarz

Część II
TECHNIKA KLIMATYZACYJNA DLA PRAKTYKÓW

1. Wykaz oznaczeń
2. Jednostki wielkości fizycznych
3. Wybrane zagadnienia z termodynamiki
3.1. Powietrze wilgotne
3.2. Wymiana ciepła
3.3. Obiegi chłodnicze
3.4. Metody obliczeń parametrów obiegu bromolitowej ziębiarki absorpcyjnej
4. Warunki zewnętrzne i komfort cieplny pomieszczeń
4.1. Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego
4.2. Warunki komfortu cieplnego
4.3. Stan powietrza wymagany przez wybrane technologie
4.4. Diagnozowanie stanów powietrza
5. Bilans zysków ciepła pomieszczenia
5.1. Wprowadzenie
5.2. Zyski ciepła
6. Czynniki chłodnicze
6.1. Własności i zastosowanie
6.2. Szkodliwe oddziaływanie czynników chłodniczych z grupy FCKW na środowisko
6.3. Prognozy zastosowania czynnika chłodniczego R22 na tle innych czynników w chłodnictwie i klimatyzacji
6.4. Własności wodnego roztworu bromku litu
7. Układy klimatyzacyjne
7.1. Klasyfikacja i charakterystyka układów klimatyzacyjnych
7.2. Klimatyzacja i wentylacja wybranych obiektów
8. Ogólne zasady doboru i stosowania klimatyzatorów
8.1. Ogólne wiadomości o klimatyzatorach
8.2. Budowa klimatyzatorów
8.3. Podzespoły klimatyzatorów
8.4. Wybór funkcji klimatyzatora oraz określenie jego parametrów
8.5. Możliwości montażu klimatyzatora w pomieszczeniu oraz organizacja przepływu powietrza w pomieszczeniu
9. Układy chłodnicze bezpośrednie dla klimatyzacji
9.1. Podstawowe układy
9.2. Klimatyzatory typu kompakt, split i przenośne
9.3. System VRV
10. Układy chłodnicze pośrednie dla klimatyzacji
10.1. Podstawowe układy
10.2. Agregaty sprężarkowe do schładzania wody
10.3. Pompy dla cieczy niezamarzających
11. Procesy i urządzenia do obróbki powietrza
11.1. Oczyszczanie powietrza
11.2. Nawilżanie powietrza
11.3. Osuszanie
12. Urządzenia klimatyzacyjne na czynnik chłodniczy CO2 w samochodach osobowych
12.1. Wprowadzenie
12.2. Badania w Europie - RACE
12.3. Transkrytyczny proces chłodzenia w samochodzie
12.4. Urządzenie klimatyzacyjne w samochodzie
12.5. Podsumowanie
13. Izolacje termiczne w chłodnictwie i klimatyzacji
13.1. Wprowadzenie
13.2. Podstawowe wymagania dla izolacji
13.3. Materiały izolacyjne
13.4. Parametry izolacji
13.5. Dobór izolacji dla instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych
13.6. Zasady montażu
14. Eksploatacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Tablice parametrów technicznych i wlaściwości olejów stosowanych w klimatyzacji i chłodnictwie
Literatura

Część III
INFORMATOR

1. Kształcenie oraz placówki naukowo-badawcze - branża chłodnicza i klimatyzacyjna
1.1. Zasadnicze i średnie szkoły zawodowe
1.2. Wyższe szkoły techniczne
1.3. Instywty i placówki naukowo-badawcze
2. Rzeczoznawcy
2.1. Biura Studiów i Rzeczoznawstwa Pojskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
2.2. Zespoły Rzeczoznawców Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego
2.3. Ośrodki rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno-Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
3. Czasopisma fachowe w branży chlodniczej i klimatyzacyjnej
4. Wykaz norm w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji
5. Wykaz wybranych imprez targowych dla branży chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce w 2001 roku
6. Szkolenia
7. Vademecum branżowe

Źródło: ''

Komentarze

 • poradnik klimatyzacja

  nawet lepiej w porównaniu do Recknagla - polecam

 • klimatyzacja poradnik

  solidnie opracowana, zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu wentylacji, klimatyzacji, nawilżania itp. Polecam studentom :)

 • kiedy wznowią edycje???????????

  Jak jest popyt powinna byc i podaż:)

 • Poradnik Klimatyzacja

  Gdzie można kupić, dostać ukraść.Szukam od długiego czasu.
  WZNÓWCIE NATYCHMIAST!!!!!!