Trwają prace nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dot. gazów fluorowanych (F-gas Regulation). Projekt ten wprowadza szkodliwe dla polskiego i europejskiego sektora chłodniczego ograniczenia w stosowaniu czynników chłodniczych z grupy HFC.


W opinii Krajowego Forum Chłodnictwa poprawki do F-gas Regulation przyjęte w dn. 11 października br. przez Komisję Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (KOS PE) są niekorzystne dla całego sektora chłodnictwa i klimatyzacji w Europie. Proponowane zapisy w szczególności uderzałyby w branżę chłodniczą w nowych krajach UE, w tym także w Polsce. Negatywne skutki poprawek przyjętych przez KOS PE odczułoby nie tylko kilka tysięcy polskich firm z naszej branży, lecz także dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw z innych sektorów gospodarczych, korzystających z "dobrodziejstw" techniki chłodniczej.
Przypomnijmy, że dotychczas wspólnymi wysiłkami społeczności międzynarodowej praktycznie wyeliminowano czynniki chłodnicze najbardziej potencjalnie szkodliwe dla środowiska - z grupy CFC. Od kilku lat konsekwentnie wycofuje się z użycia czynniki freonowe z grupy HCFC, które (podobnie jak CFC) stwarzają niebezpieczeństwo dla stratosferycznej warstwy ozonowej. Niemniej jednak, zrezygnowanie od 2010 r. z zastosowania w chłodnictwie i klimatyzacji czynników z grupy HFC (które objęte są rozporządzeniem o F-gazach), nikogo nie trzeba przekonywać.
Udział wyemitowanych czynników HFC w globalnym efekcie cieplarnianym jest marginalny, bliski "błędowi statystycznemu". Niemniej jednak, branża stoi na stanowisku, że należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dopuszczać do emisji tych gazów do atmosfery. Dlatego, projektowane rozporządzenie o F-gazach powinno kłaść szczególną uwagę na zapobieganie emisji HFC, a nie na zakazy stosowania tych gazów. Do dziś nie ma bowiem zamienników HFC równie wydajnych energetycznie i ekonomicznie.
W załącznikach znajdują się uwagi i propozycje do głosowania nad poszczególnymi poprawkami zgłoszonymi do projektu rozporządzenia o F-gazach. Dokumenty te Krajowe Forum Chłodnictwan otrzymało od stowarzyszenia Air-conditioning and Refrigeration European Association (AREA) z Brukseli (www.area-eur.be). AREA zrzesza najważniejsze organizacje branży chłodniczej i klimatyzacyjnej w Unii Europejskiej. Obecnie AREA liczy 20 członków z 18 państw UE, w tym Krajowe Forum Chłodnictwa z Polski.
Załączony dokument EPEEcover pagePlenary draft voting list.doc zawiera wykaz zgłoszonych poprawek, wyjaśnienia do każdej z nich, komentarz branży chłodnictwa i klimatyzacji do poszczególnych poprawek, wraz z konkretnym i rzeczowym uzasadnieniem. Krajowe Forum Chłodnictwa w pełni popiera propozycje zawarte w tym dokumencie.
Podkreślić należy, że kluczową sprawą dla Polski i dla branży chłodniczej w tym zakresie jest uniknięcie wprowadzenia zakazu używania związków HFC w chłodnictwie i klimatyzacji. Z punktu widzenia sektora i wolnego obrotu towarów między poszczególnymi państwami UE, bardzo ważne jest też, aby podstawą prawną projektowanego rozporządzenia był artykuł Traktatu mówiący o swobodnym ruchu towarów. Niemniej jednak, możnaby poprzeć kompromisowe rozwiązanie: wpisanie do Rozporządzenia "ekologicznej" podstawy prawnej, z zastrzeżeniem, że odrzucone zostaną poprawki wprowadzające ograniczenia w stosowaniu HFC od 2010 r. Wówczas, każdy kraj Unii Europejskiej mógłby wprowadzić u siebie przepisy prawne bardziej restrykcyjne ekologicznie, niż zapisy Rozporządzenia. Zapewne Austria i Dania skorzystałyby z tego rozwiązania, a pozostałe 23 kraje - prawdopodobnie nie.
Z konsultacji przeprowadzonych z Ministerstwem Środowiska, które jest kompetentne podejmować w tej sprawie decyzje w imieniu polskiego rządu, Rząd RP zgadza się z tezą Krajowego Forum Chłodnictwa przedstawioną w powyższym akapicie.
List o podobnej treści Krajowe Forum Chłodnictwa wysłało do 54. polskich eurodeputowanych.
Najbliższe głosowanie w tej sprawie odbędzie się w Parlamencie Europejskim w dniu 26 października 2005 r.
Załączniki:
- EPEEcover pagePlenary draft voting list.doc
- EPEEPlenary voting list 271005.doc
Załączniki i materiał:
Krajowe Forum Chłodnictwa