Książka "Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne" składa się z dwóch części: pierwszej - "Podstawy teoretyczne" i drugiej - "Przykłady obliczeniowe".


Tytuł: Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne
Autor: Wojciech Zalewski
Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.
Rok wydania: 2001
Cena: 63,00 zł
Zamówienie
Książka "Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne" składa się z dwóch części: pierwszej - "Podstawy teoretyczne" i drugiej - "Przykłady obliczeniowe". Część pierwsza stanowi monograficzne opracowanie na temat pomp ciepła zawierające podstawy teoretyczne działania różnego rodzaju pomp ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń sprężarkowych, sorpcyjnych i termoelektrycznych. Podano w niej podstawowe informacje o stosowanych i wprowadzanych do stosowania czynnikach roboczych. Omówiono niskotemperaturowe źródła ciepła pod kątem możliwości wykorzystania ich w pompach ciepła. Ze względu na skalę zastosowań najwięcej miejsca poświecono sprężarkowym pompom ciepła. Opisano ich główne elementy składowe: wymienniki ciepła, sprężarki i elementy dławiące. W sposób ogólny zaprezentowano zakres produkcji polskich producentów pomp ciepła. W pracy przedstawiono także schematy konstrukcyjne i omówiono działanie różnego typu wymienników ciepła stosowanych w urządzeniach sorpcyjnych. Podano podstawowe dane techniczne typoszeregu bromolitowych pomp i transformatorów ciepła. Krótko scharakteryzowano niskotemperaturowe systemy ogrzewania pomieszczeń jako najbardziej odpowiednie dla pomp ciepła. Wspomniano również o układach biwalentnych stosowanych w systemach ogrzewania budynków. Rozdział końcowy zawiera przykłady zastosowań pomp ciepła. Pokazano schematy instalacji wykorzystujących pompy ciepła w klimatyzacji, ogrzewnictwie, ciepłownictwie, przemyśle i sporcie. Dokładniej opisano kilka wybranych, sprężarkowych i sorpcyjnych instalacji z pompami ciepła powstałych w kraju w ostatnim czasie, podając ich podstawowe dane techniczno-ekonomiczne. W drugiej części pracy - "Przykłady obliczeniowe" - dokonano analizy porównawczej kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego za pomocą różnych systemów grzewczych w oparciu o aktualne ceny urządzeń i nośników energii oraz przedstawiono zależności służące do przeprowadzania obliczeń cieplnych wymienników stosowanych w pompach ciepła. Szczególne zainteresowanie czytelnika powinien wzbudzić rozdział dotyczący metod obliczeniowych gruntowych wymienników ciepła: poziomych i pionowych. Ostatni rozdział zawiera przykłady obliczeniowe różnych systemów ogrzewania budynków z wykorzystaniem pomp ciepła typu grunt-woda i powietrze-powietrze. Książka może stanowić cenną pomoc dla studentów i inżynierów zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem pomp ciepła oraz instalacji klimatyzacyjnych i grzewczych. Spis treści: PODSTAWY TEORETYCZNE PRZEDMOWA OZNACZENIA 1. WSTĘP 2. PODZIAŁ I ZASTOSOWANIE POMP CIEPŁA 2.1. Podział pomp ciepła 2.2. Zastosowanie pomp ciepła 3. WYBRANE ZAGADNIENIA Z TERMODYNAMIKI 4. SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA 4.1. Parowe urządzenia sprężarkowe 4.1.1. Obiegi pomp ciepła na wykresach T-s i log p-h 4.1.2. Współczynniki wydajności 4.1.3. Czynniki robocze 4.1.4. Układy wielostopniowe 4.2. Gazowe urządzenia sprężarkowe 5. SORPCYJNE POMPY CIEPŁA 5.1. Zasada działania 5.2. Zespoły sorpcyjne 6. TERMOELEKTRYCZNE POMPY CIEPŁA 6.1. Podstawy teoretyczne 6.2. Wymienniki ciepła 6.3. Straty energetyczne 7. INNE RODZAJE POMP CIEPŁA 7.1. Strumienicowa pompa ciepła 7.2. Pompa ciepła wykorzystująca efekt wirowy (Ranquea) 7.3. Chemiczna pompa (transformator) ciepła 7.4. Pompa ciepła wykorzystująca efekt elektrodyfuzji 8. DOBÓR POMPY CIEPŁA DO INSTALACJI 9. ŹRÓDLA CIEPŁA 9.1. Odnawialne źródła ciepła 9.2. Sztuczne źródła ciepła (ciepło odpadowe) 10. ELEMENTY SPRĘŻARKOWYCH I SORPCYJNYCH POMP CIEPŁA 10.1. Sprężarkowe pompy ciepła 10.1.1. Wymienniki ciepła 10.1.2. Sprężarki 10.1.3. Elementy dławiące i regulacyjne 10.1.4. Opis konstrukcji pomp ciepła producentów krajowych 10.2. Sorpcyjne pompy ciepła 11. AKUMULACJA CIEPŁA 11.1. Podział akumulatorów energii cieplnej 11.2. Rodzaje akumulatorów cieplnych 11.2.1. Zasobniki ciepła jawnego 11.2.2. Zasobniki ciepła utajonego 12. SYSTEMY OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ (współautor: Marek Litwin) 12.1. Systemy ogrzewania powietrznego 12.2. Systemy ogrzewania wodnego 12.3. Systemy ogrzewania powietrza w pomieszczeniach 12.3.1. Grzejniki konwektorowe 12.3.2. Ogrzewanie podłogowe 12.3.3. Ogrzewanie ścienne 12.3.4. Ogrzewanie sufitowe 13. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ POMP CIEPLA 13.1. Sprężarkowe pompy ciepła 13.1.1. Ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej 13.1.2. Obiekty sportowe 13.1.3. Cele przemysłowe i komunalne 13.2. Sorpcyjne pompy ciepła 13.3. Termoelektryczne pompy ciepła 13.4. Dane techniczno-ekonomiczne wybranych instalacji z pompami ciepła 14. PODSUMOWANIE LITERA LITERATURA PRZYKLADY OBLICZENIOWE (współautor: Beata Niezgoda-Żelasko) WAŻNIEJSZE OZNACZENIA I. PORÓWNANIE KOSZTÓW RÓŻNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH I.1. Obliczanie kosztów wytwarzania ciepła dla celów grzewczych I.1.1. Wyznaczanie zapotrzebowania na ciepło systemów ogrzewania budynków I.1.2. Wyznaczanie zapotrzebowania na ciepło systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej I.1.3. Określanie wysokości kosztów związanych ze zużyciem paliwa Cp I.1.4. Określanie wysokości kosztów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej Cw I.1.5. Określanie wysokości kosztów związanych z amortyzacją urządzenia (kapitałowych) Ck i kosztów utrzymania Cutrz I.1.6. Koszty całkowite Cc i ocena opłacalnoúci inwestycji I.2. Porównanie kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego II. OBLICZENIA WYMIENNIKÓW CIEPŁA POMP CIEPŁA II.1. Wyznaczanie wydajności cieplnej II.2. Zestawienie zależności służących do wyznaczania wartości współczynników wnikania ciepła II.3. Gruntowe wymienniki ciepła II.3.1. Poziome wymienniki ciepła II.3.2. Pionowe wymienniki ciepła w przypadku niewystępowania wód gruntowych II.3.3. Pionowe wymienniki ciepła w przypadku występowania wód gruntowych III. OBLICZENIA PROJEKTOWE SYSTEMÓW GRZEWCZYCH III.1. Projekt systemu grzewczego z pompą ciepła grunt-woda III.1.1. Określenie wymaganej wydajności cieplnej pompy ciepła III.1.2. Wydajność cieplna skraplacza, parowacza i moc napędowa sprężarki III.1.3. Obliczenia cieplne skraplacza III.1.4. Obliczenia cieplne parowacza III.1.5. Wyznaczanie długości rur gruntowych wymienników ciepła III.1.6. Obliczenia cieplne parowacza płaszczowo-rurowego - wężnicowego III.2. Projekt systemu grzewczego z pompą ciepła powietrze-powietrze III.2.1. Określenie wymaganej wydajności cieplnej pompy ciepła III.2.2.Wydajność cieplna parowacza i moc napędowa sprężarki III.2.3.Obliczenia cieplne skraplacza III.2.4.Obliczenia cieplne parowacza III.2.5.Obliczenia cieplne płytowego wymiennika ciepła typu powietrze-powietrze LITERATURA