Pytanie: Jak dokładnie mierzyć parametry pracy systemów wentylacyjnych i jak ocenić ich zgodność z projektem?


Odpowiedź na pytanie opracował:
dr inż. Jacek Hendiger
Instytut Ogrzewnictwa
i Wentylacji
Politechnika
Warszawska
Odpowiedź: Pomiary kontrolne pracy instalacji wentylacyjnej
wykonywane są na różnych etapach funkcjonowania
obiektu. Począwszy od uruchamiania instalacji,
regulacji układu, sprawdzenia urządzeń,
poprzez późniejsze modernizacje, czy wykrywanie
usterek, zawsze niezbędny jest pomiar wielkości
fizycznych. Oczywiście sam pomiar to nie
wszystko. Uzyskane wyniki trzeba odpowiednio
zinterpretować i ocenić jakość pracy instalacji.
Kiedy jednak można stwierdzić, że uzyskiwane
parametry są odpowiednie i zgodne z projektem?
Do tej pory informacje na ten temat można było znaleźć w normie PN-78/B-10440
„Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. W grudniu roku 2002 ustanowiona
została nowa norma PN-EN 12599
„Wentylacja budynków – Procedury badań i metody
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji”, która dodatkowo
opisuje sposoby wykonywania pomiarów.
W tabeli zawarto dopuszczalne odchyłki parametrów
od wartości projektowanych oraz
wymagane dokładności badań. W przypadku
normy PN-78/B-10440 wielkości związane z dotrzymaniem
parametrów pracy instalacji i dokładności pomiarów opisane były oddzielnie.
Nowa norma PN-EN 12599 podaje całkowitą
niepewność pomiaru, zawierającą już dopuszczalne
odchyłki od wartości projektowych oraz
wszystkie błędy pomiarowe.
Jak widać nowa norma zwiększa dopuszczalne
tolerancje dla niektórych wielkości mierzonych.
Nie oznacza to jednak, że zawsze
takie dokładności mają zastosowanie.
W przypadkach kiedy projekt techniczny,
czy specjalne wymagania w stosunku do instalacji
i urządzeń narzucają bardziej precyzyjny
stopień dotrzymania parametrów, to
również na etapie pomiarów należy wziąć
to pod uwagę.(po kliknięciu na tabelę opmiarów zobaczysz jej powiększenie)
Pytanie z: "Polski Instalator" nr 7-8/2003

Źródło: ''