www.pzits.org.pl


Oddział Warszawski
Warszawa
ul. Czackiego 3/5
tel. (022) 826 90 77
e-mail: biuro@pzits.org.pl
internet: www.pzits.org.pl


Działalność Oddziału Warszawskiego PZITS opiera się o:
- Statut Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
- Uchwały Zebrania Oddziału Warszawskiego PZITS z dnia 08.05.2000 r.,
- Uchwały podjęte na XIII Zjeździe Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych z września 1999 r.,
- Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
- Zalecenia Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PZITS.
Terenem działania Oddziału Warszawskiego PZITS jest województwo mazowieckie. Za podstawowe działania statutowe uważa się:
- stałe rozwijanie wiedzy fachowej kadry technicznej w dziedzinach i specjalnościach reprezentowanych przez PZITS,
- wdrażanie w życie nowych postępowych rozwiązań technicznych we wszystkich dziedzinach techniki reprezentowanych przez PZITS,
- propagowanie i wdrażanie w życie wytycznych kodeksu etyki zawodowej, związanych z rangą zawodową, metodami pracy i postępowania inżynierów i techników sanitarnych,
- rozwijanie współpracy i korzystanie z bogatych doświadczeń kolegów seniorów,
- rozwijanie współpracy z młodzieżą szkół technicznych średnich i wyższych,
- rozwiązywanie problemów związanych z dziedzinami technicznymi reprezentowanymi przez PZITS w mieście stołecznym poprzez współpracę z odpowiednimi organami Samorządu Terytorialnego,
- rozwijanie współpracy z odpowiednimi jednostkami administracji państwowej i instytucji centralnych,
- popularyzację znaczenia PZITS w życiu gospodarczym na terenie naszego działania.