30.05.2001 roku w Warszawie odbyła się organizowana przez Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej konferencja "Wentylacja i Klimatyzacja - 2003 Polska w Unii Europejskiej". Celem konferencji było przekazanie i wymiana informacji nt. stanu wiedzy o postępie w dostosowywaniu - do międzynarodowych aktów prawnych i normatywnych - Polskich Norm i wymagań technicznych (aprobaty techniczne i energetyczne, certyfikaty bezpieczeństwa) w dziedzinie projektowania, realizacji i konstrukcji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz źródeł energii dla wentylacji oraz klimatyzacji.

Konferencję prowadził prof. dr hab. Edward Szczechowiak. Po słowach wstępu prof. dr hab. Szczechowiaka wystąpili ze swoimi referatami:
- prof. dr hab. Janusz Kindler - Dziekan Wydziału Inżynierii środowiska Politechniki Warszawskiej ("175-lecie Politechniki Warszawskiej"),
- prof. dr hab. Bogdan Mizieliński - Kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji PW ("Uwarunkowania w przystosowaniu się firm branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej do funkcjonowania we wspólnym rynku europejskim."),
- dr inż. Marian Rubik - Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji PW ("Przygotowanie normalizacyjne Polski do realizacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na globalnym rynku europejskim"),
- mgr inż. Marek Piwowarczyk - Dyrektor Departamentu Inspekcji Terenowej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego ("Miejsce nadzou budowlanego w procesie budowlanym oraz warunki stosowania wyrobów budowlanych"),
- mgr inż. Olgierd Romanowski - Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL ("Akceptacja do stosowania w budownictwie w Polsce wyrobów instalacyjnych."),
- doc. dr inż. Jerzy Makowiecki - Zakład Wentylacji i Klimatyzacji, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji PW ("Prezentacja firm branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej").
W ramach konferencji odbyła się również dyskusja.
Podsumowaniem tej konferencji mogą być tezy wysunięte przez mgr inż. Jacka M. Dobruckiego, projektanta i szefa firmy "Instech":
- wzmocnienie pozycji projektanta jako osoby odpowiedzialnej za rozwiązania techniczne w procesie budowlanym jako działanie na rzecz wdrażania w praktyce dyrektyw technicznych UE, co jest także zgodne z popieranymi przez UE tendencjami wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż takimi są z reguły firmy projektowej;
- szybsze wdrażanie harmonizacji normalizacji krajowej z europejską wymaga szerszej współpracy organów normalizacyjnych z szeroko rozumianym śrdowiskiem zawodowym poprzez maksymalne ułatwienie dostępu wszystkim zainteresowanym do projektów norm na etapie ich przygotowania i szybkie udostępnianie treści norm po ich ustanowieniu;
- bardzo duże zróżnicowanie urządzeń stosowanych w technice wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w zestawieniu z niezwykle ostrymi kryteriami ich dopuszczania do stosowania w budownictwie - w poważny sposób hamuje dostęp nowoczesnych produktów z tej branży na polski rynek, podczas gdy "w praktyce każda większa instalacja wentylacyjna lub klimatyzacyjna może być uznana za kompletne uządzenie indywidualnie projektowane dla potrzeb jednego obiektu" (teza z referatu doc. dr inż. J. Makowieckiego);
- ostre kryteria dopuszczania materiałów i urządzeń do stosowania powinny być stosowane przede wszystkim dla tych elementów, które są stosowane powszechnie, mogą być obsługiwane przez niewykwalifikowane osboby oraz mają istotny wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia. W pozostałych przypadkach powinno się w szerszym stopniu dopuścić zastosowanie materiałów i urządzeń w oparciu o odpowiedzialność zawodową projektanata za przyjęte rozwiąznaia techniczne oraz odpowiedzialność producenta za produkt powiązane z obowiązkowym ubezpieczeniem;
- dobra bezpośrednia współpraca projektanta z inwestora, a także z innymi uczestnikami procesu budowlannego, jest podstawą dla powstania instalacji dobrze spełniających swoje funkcje i nie sprawiających kłopotów eksploatacyjnych;
- rolą projektanta jest m.in. uświadomienie inwestorowi (jako niefachowcowi) możliwych konsekwencji technicznych jego decyzji w zakresie założeń wyjściowych oraz wyboru rozwiązań i urządzeń, jest to jednak trudne przy obecnej tendencji niedoceniania zarówno merytorycznego jak i ekonomicznego pracy projektantów.