Polskie Stowarzyszenie Czystości poinformowało, że 16 października br. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zarejestrował POLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ CZYSTOŚCI.


Izba Gospodarcza – dlaczego warto?
- reprezentuje interesy gospodarcze swoich członków,
- przeciwdziała praktykom nieuczciwej konkurencji,
- współpracuje z organami państwowymi w zakresie przygotowania projektów aktów prawnych istotnych dla branży czystości; wyraża opinie o przepisach, zasadach, normach, wymaganiach technicznych i jakościowych,
- opiniuje i wspomaga projekty wynalazcze,
- popularyzuje i promuje nowości technicznych z branży czystości,
- gromadzi fundusze na wspieranie inicjatyw zgodnych z celami statutowymi Izby,
- tworzy i prowadzi bazy informacyjne,
- organizuje i tworzy warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego.
Na stronie Polskiego Stowarzyszenia Czystości znajduje się deklaracja członkowska oraz statut Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.