Polska Grupa Recyklingu PROEKO jest spółką świadczącą usługi w dziedzinie odbioru, utylizacji i zagospodarowania odpadów na terenie całego kraju. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku i funkcjonuje zgodnie z dyrektywami i strategią Unii Europejskiej.

Polska Grupa Recyklingu PROEKO
Od zarania dziejów człowiek coś wyrzucał, czegoś się pozbywał. Postęp cywilizacyjny sprawił, że życie człowieka stało się wygodniejsze. Nauczył się przemieszczać, odkrywać nowe lądy, latać, sięgnął nawet w głąb Kosmosu. Idea ludzka nie zna granic. Ale wraz z postępem cywilizacyjnym, nastąpiła degradacja środowiska naturalnego. Postępowało skażenie wód, gleb, powietrza...
Ilość generowanych odpadów we współczesnym świecie jest oszałamiająca. Przeczytanie tego tekstu zajmuje Państwu minutę. W tym czasie na świecie powstaną 1.522 tony odpadów. Ich skład jest różny. Zawierają tysiące ton związków organicznych i nieorganicznych, metali i substancji toksycznych. Niekiedy zagospodarowanych, lecz częściej nie. Zdeponowanych w sposób właściwy, a z reguły nie. Utraconych bezpowrotnie.
- czytamy na stronie Polskiej Grupy Recyklingu Proeko www.pgrproeko.pl

PROEKOPolska Grupa Recyklingu PROEKO jest spółką świadczącą usługi w dziedzinie odbioru, utylizacji i zagospodarowania odpadów na terenie całego kraju. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku i funkcjonuje zgodnie z dyrektywami i strategią Unii Europejskiej.
Od 3 września 2009 roku posiada koncesję udzieloną przez MSWiA. Zajmuje się odzyskiem i recyklingiem odpadów oraz niszczeniem produktów niepełnowartościowych lub wycofanych z obiegu handlowego. Organizuje szkolenia i udziela porad merytorycznych z zakresu programu gospodarki odpadów. Prowadzi też obsługę prawną dotyczącą ochrony środowiska.