Polityka energetyczna. Zagrożenia dla polskiej gospodarki. - Raport Business Centre Club
W Polsce nie wykorzystuje się żadnych, z dopuszczalnych w Unii Europejskiej
rozwiązań chroniących energochłonne branże przemysłu.
Gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, który nastąpił w ciągu ostatnich
3 lat, w połączeniu z rosnącymi obciążeniami związanymi z polityką
energetyczną już spowodował wstrzymanie lub ograniczenie produkcji w wielu
zakładach.
Przemysł energochłonny nie będzie w stanie sprostać takiej sytuacji.
Brak rozwiązań podobnych do tych, które są stosowane przez inne kraje UE
spowoduje upadek zakładów energochłonnych, utratę przez budżet państwa
znacznych przychodów z odprowadzanych przez nie podatków oraz konieczność
wypłacania zasiłków dla tysięcy bezrobotnych pracowników, którzy już wkrótce
zaczną tracić miejsca pracy.
W załączeniu: RAPORT BCC W SPRAWIE OGRANICZANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH FIRM PRZEZ SPOSÓB PROWADZENIA POLITYKI ENERGETYCZNEJ