Data rozpoczęcia
2009-11-24
Data zakończenia
2009-11-27

24-27.11.2009 Poznań
Najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, międzynarodowa reprezentacja liderów branży, specjalistyczne debaty, konferencje, spotkania biznesowe i warsztaty, konkursy i interesujące wystawy - wszystko to czeka na uczestników Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2009, które odbędą się w Poznaniu w dniach 24-27 listopada 2009 r. Honorowy patronat nad dwudziestą pierwszą edycją tych największych targów o tej tematyce w Europie Środkowo-Wschodniej objął minister środowiska, prof. Maciej Nowicki.

Ochrona środowiska i gospodarka komunalna od A do Z

Tegoroczne targi cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony wystawców z Polski, jak i z zagranicy. Na POLEKO obecne będą firmy z 23 krajów - z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanady, Litwy, Niemiec, Nigerii, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Podobnie jak w latach poprzednich ekspozycję uatrakcyjnią oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych, które przedstawią kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Swoje ekspozycje przygotują na POLEKO: Austria, Dania, Francja, Irlandia, Kanada, Niemcy, Norwegia i Szwajcaria.
Tematyka ekspozycji obejmuje następujące sektory branżowe:

- Woda i ścieki
- Energia, energia odnawialna
- Odpady i recykling
- Powietrze, hałas i wibracje
- Zmiany klimatu
- Edukacja ekologiczna
.
W tym roku po raz drugi POLEKO towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, które będą okazją do spotkania dostawców techniki i technologii komunalnej z profesjonalistami z jednostek samorządowych, odpowiedzialnymi za gospodarkę komunalną oraz osobami reprezentującymi zakłady gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwa świadczące usługi utrzymania czystości, zakłady utrzymania zieleni, miejskie zarządy dróg oraz spółdzielnie. Jednym z ciekawszych wydarzeń odbywających się w ramach targów KOMTECHNIKA będzie City-Truck-Show - pokazy sprzętu komunalnego na żywo na terenie otwartym.
Do tandemu POLEKO i KOMTECHNIKI dołączyły tym razem Targi Dla Gmin, Miast i Regionów GMINA, będące forum wymiany informacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Podczas tych targów prezentowane będą produkty i usługi dla administracji samorządowej. Wystawcy targowi przedstawią rozwiązania z zakresu architektury miejskiej (nawierzchnie, oświetlenie ulic, drogi rowerowe), elementów małej architektury ulic i placów, architektury krajobrazu (parki, skwery), infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, oświaty, kultury i sportu (tereny rekreacyjne, urządzenia sportowe), informatyki w instytucjach publicznych.
Łącznie w tym czasie na powierzchni około 16.500 mkw swoją innowacyjną ofertę dla przemysłu i samorządów zaprezentuje około 850 wystawców i firm reprezentowanych.

Gospodarka odpadami tematem wiodącym

Problematyka zagospodarowania odpadów to jedno z poważniejszych zagadnień leżących w sferze odpowiedzialności samorządów lokalnych, których przedstawiciele tradycyjnie należą do najliczniej reprezentowanych grup zwiedzających POLEKO. Nic zatem dziwnego, że właśnie gospodarkę odpadami minister środowiska uczynił tematem przewodnim tegorocznej edycji.
Statystyczny Polak produkuje co roku około 350 kilogramów odpadów. Za zarządzanie tą górą śmieci w myśl ustawy odpowiadają samorządy lokalne. Aby sprostać zadaniom nałożonym na gminy przez ustawodawcę konieczny jest dostęp do najnowszych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Podczas POLEKO 2009 przedstawiciele samorządów i zakładów komunalnych będą mogli je znaleźć zarówno w ramach ekspozycji wystawców, jak i podczas wydarzeń poświęconych tej tematyce, w które targi POLEKO tradycyjnie już obfitują.
Dwudniową konferencję "Gospodarka odpadami - szanse, zagrożenia i nowe technologie" przygotowują w trakcie targów Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Podczas konferencji przedstawiony zostanie m. in. stan wdrażania projektów z zakresu gospodarki odpadami realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami oraz rozwiązania systemowe w zakresie gospodarki odpadami w innych krajach. "Gospodarka odpadami - uwarunkowania i wyzwania" to także temat 13. Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego, będącego jednym ze stałych programów POLEKO. Podczas zjazdu zaprezentowany zostanie m. in. sposób, w jaki Ministerstwo Środowiska chce rozwiązać kwestię organizacji nowego sposobu gospodarowania odpadami. Przedstawione zostaną również obowiązki i zasady funkcjonowania poszczególnych poziomów administracji publicznej w nowym systemie. Omówiony zostanie także sposób finansowania gospodarki odpadami. I wiele innych istotnych zagadnień związanych z tą tematyką.
Tematyce odpadów poświęcona będzie także doroczna debata organizowana w trakcie POLEKO. Tym razem tematem dyskusji będzie "Energia z odpadów - wymysł czy konieczność". Pozyskiwanie energii z odpadów, jako alternatywy dla paliw kopalnych, ma ogromne znaczenie dla redukcji ilości odpadów na składowiskach i walki z globalnym ociepleniem. W debacie uczestniczyć będą przedstawiciele najważniejszych organizacji i instytucji zainteresowanych ta tematyką: Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Ogólnopolskiej Izby Gospodarcza Recyklingu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin oraz Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Tej samej tematyki dotyczyć będzie seminarium "Energy - from - Waste: what goes in? What comes out?" organizowane przez European Suppliers of Waste to Energy Technology.
Z kolei Ambasada Norwegii, Innovation Norway i Green Business Norway zapraszają na “Panel norweski" - seminarium, podczas którego mowa będzie m.in. o sposobach ulepszania jakości surowców wtórnych z plastyku, efektywności odzysku frakcji materiałowych ze strumienia odpadów komunalnych i systemie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych w Norwegii. Natomiast "Zintegrowany i nowoczesny system gospodarki odpadami w świetle doświadczeń Polski i Norwegii" będzie tematem konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami, Green Business Nowary oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Stałym wydarzeniem targów POLEKO jest także Forum Recyklingu towarzyszące Salonowi Recyklingu - ekspozycji specjalnej, której wystawcy zaprezentują technologie i urządzenia do odzysku i przetwarzania odpadów. Tematy tegorocznego forum to: odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, odpady niebezpieczne - zbiórka i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Stowarzyszenie Papierników Polskich organizuje sympozjum "Rozwój rynku odpadów z papieru i tektury w świetle nowych unormowań prawnych", podczas którego omówione zostaną m. in. przewidywane konsekwencje ramowej dyrektywy w sprawie odpadów dla rozwoju systemów gospodarowania odpadami w Polsce.

Energetyka odnawialna

Salon Czystej Energii, jedna z największych w kraju imprez targowych poświęconych technologiom i produktom związanym z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, odbędzie się podczas POLEKO już po raz dziewiąty. - Wśród wystawców salonu licznie reprezentowane będą przedsiębiorstwa oferujące instalacje do produkcji biogazu, technologie pozyskiwania energii z odpadów, kolektory słoneczne, pelety i pompy ciepła - informuje dyrektor POLEKO Agata Dutka. Salon organizowany jest we współpracy z izbami i stowarzyszeniami zajmującymi się propagowaniem energetyki odnawialnej: Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej, Polskim Stowarzyszeniem Biogazu, Stowarzyszeniem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Polską Izbą Biomasy, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polskim Towarzystwem Energetyki Słonecznej. Na stoiskach tych organizacji eksperci będą udzielać informacji na temat nowości w technologiach wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Salonowi towarzyszyć będzie szereg specjalistycznych konferencji i seminariów. Podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się Forum Czystej Energii - cykl codziennych seminariów poświęconych najnowszym rozwiązaniom z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych organizowany przez redakcję "Czystej Energii" i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Ministerstwo Gospodarki Kraju Związkowego Brandenburgia i Brandenburska Agencja Przyszłości ZAB we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego organizują Polsko-Niemieckie Forum Energii i Ochrony Środowiska. Tematyka pozyskiwania czystej energii poruszana będzie także podczas Polsko-Niemieckich Rozmów Kooperacyjnych Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) pt: "Niemieckie sieci ochrony środowiska - Innowacyjne projekty dla przyszłości". W ramach tego wydarzenia odbędą się warsztaty Forum Innowacji - Energie Odnawialne. Z kolei Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska przygotowuje konferencję "Dyrektywy Unii Europejskiej i ich wpływ na przyszłość polskiej Energetyki". Ciekawym wydarzeniem dotyczącym tej tematyki będzie konferencja "Innowacyjna energetyka dla rolnictwa".

Woda i ścieki

Ważnym tematem targów POLEKO jest także gospodarka wodno-ściekowa. W tym roku jednym z głównych wydarzeń tego sektora na targach jest konferencja Waterworks Forum 2009 (25.11.), która poświęcona będzie wykupom urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadziła instytucję odpłatnego przekazywania przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym urządzeń wod-kan. Przepis ten jest bardzo ogólny i nastręcza dużo problemów w jego stosowaniu. Ustawodawca określił jedynie, iż osobą uprawnioną do odpłatnego przekazania jest ten, kto wybudował urządzenia z własnych środków oraz że muszą one odpowiadać warunkom technicznym. Wszystkie pozostałe warunki transakcji muszą być ustalone przez strony w umowie. Tegoroczne Waterworks Forum organizowane przez Aquanet i Międzynarodowe Targi Poznańskie ma odpowiedzieć na pytanie, jak znaleźć "złoty środek" między interesami inwestorów i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W tym celu do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, inwestorów i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także specjaliści z dziedziny prawa, podatków, wycen.
Tematyka związana z branżą wodno-ściekową poruszana będzie m.in. podczas Dnia Duńskiego przygotowanego przez duńskie Ministerstwo Środowiska a odbywającego się w ramach Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego, seminarium "Norweskie rozwiązania" organizowanego przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, Ambasadę Królestwa Norwegii w Polsce, Innovation Norway, Green Business Nowary i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, konferencji "Europejskie normy dla przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich zastosowanie w praktyce" przygotowanej przez firmę EKODREN - Naturalne Systemy Oczyszczania oraz konferencji firmy Ecoventis - "Oczyszczalnie ścieków - nowoczesne rozwiązania techniczne oraz możliwości ich finansowania ze środków Unijnych i Krajowych". Szczegółowy program targów dostępny na stronie www.poleko.mtp.pl.
Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny
Po raz drugi targi POLEKO gościć będą uczestników Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego organizowanego przez "Gazetę Wyborczą", Międzynarodowe Targi Poznańskie i miasto Poznań. Będą nimi finaliści ogólnopolskiego konkursu "Gazety Wyborczej" na film promujący oszczędzanie energii. Kilkaset dzieci z całej Polski uchwali w Poznaniu przesłanie do uczestników grudniowej konferencji ONZ w Kopenhadze, gdzie ma zostać zawarte światowe porozumienie w sprawie ochrony klimatu. Młodzież weźmie też udział w warsztatach z oszczędności energii, przygotowanych przez Fundację Aeris Futuro. Przesłanie do uczestników szczytu skierują przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Minister Klimatu i Energii Królestwa Danii Connie Hedegaard. Autorzy zwycięskiego filmu pojadą podczas konferencji klimatycznej ONZ do Kopenhagi. Nagrodę ufundował koncern energetyczny Enea.

Nauka dla Środowiska

Już po raz piąty na POLEKO organizowana jest ekspozycja Nauka dla Środowiska - wystawa, w ramach której swoją innowacyjną ofertę zaprezentuje ponad 30 jednostek badawczo-rozwojowych i instytutów naukowo-badawczych oraz innych instytucji działających w sferze szeroko rozumianej ekologii. Udział polskich przedstawicieli sektora nauki został dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stoiska wystawców Salonu Nauka dla Środowiska zlokalizowane zostały w sektorach odpowiadających tematyce badań poszczególnych instytutów.
Firmy HVAC na POLEKO 2009
Podobnie jak w latach ubiegłych, na tegorocznej imprezie wystawiają się firmy z naszej branży związane z ochroną i oczyszczaniem powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, a wśród nich między innymi:
Ecoenergia
Ecosolar
Ecoventis
Ferrox
Fonko Polska
Gazex
Hewalex
Klimawent Centrum Techniki Wentylacyjnej
Knauf Insulation
Konwektor - Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzowanych
Nestro Lufttechnik
Nyborg-Mawent
Ochsner
OMC Envag
Rafako
Rehau
Venture Industries
Vigo System
Watt
Weiss

Nowości na targach

Największą atrakcją dla zwiedzających targi profesjonalistów będą liczne nowości prezentowane na stoiskach. Targi to bowiem doskonała okazja do zapoznania się z najnowszymi produktami i technologiami, które wprowadzane są na polski rynek. Wystawcy POLEKO zaprezentują kilkaset nowych rozwiązań. Stoiska wystawców, którzy zgłosili swoje nowości, zostaną specjalnie oznakowane. Szczegółowa lista nowości jest dostępna na stronie www.poleko.mtp.pl.

Rejestracja zwiedzających

Organizatorzy zapraszają na stronę internetową targów POLEKO (www.poleko.mtp.pl), gdzie zamieszczane są najświeższe informacje na temat ekspozycji. Tutaj znajduje się też formularz rejestracyjny dla zwiedzających - jego wypełnienie w Internecie pozwoli na skrócenie czasu załatwiania formalności podczas wstępu na targi. Rejestracja uprawnia także do 60-procentowej zniżki przy zakupie biletu. Wstęp dla osób zarejestrowanych kosztuje 20 złotych.

Zwiedzanie

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2009 będzie można zwiedzać:
- w dniach od 24 do 26 listopada w godzinach 9.00 - 17.00.
- w dniu 27 listopada w godzinach 9.00 - 16.00.

Zobacz:

>>program wydarzeń
>>katalog wystawców
>>plan ekspozycji


O edycji 2008:
Jubileuszowa, dwudziesta edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2008, największych targów tej branży w Europie, odbędzie się w Poznaniu w dniach 27-30 października br. Honorowy patronat nad targami POLEKO 2008 objął Minister Środowiska.
Miesiąc wcześniej
W tym roku Targi wyjątkowo nie odbędą się w listopadzie. Zmiana terminu podyktowana jest organizacją 14. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się na początku grudnia na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Skala tego wydarzenia o najwyższej światowej randze, w którym udział weźmie kilkanaście tysięcy osób ze wszystkich kontynentów, sprawia, że ze względów organizacyjnych przygotowanie POLEKO w dotychczasowym terminie nie było możliwe.
20 lat minęło
Specjaliści z zakresu ochrony środowiska spotkają się w Poznaniu już po raz dwudziesty. W pierwszej edycji targów POLEKO, która odbyła się w 1989 roku, wzięło udział zaledwie 76 wystawców z sześciu krajów. Od tego czasu wydarzenie to zmieniło się nie do poznania a jego formuła odpowiada dziś najnowszym światowym trendom. Dzięki wprowadzanym innowacjom i wsłuchiwaniu się organizatorów w potrzeby rynku POLEKO zdobyło pozycję największych targów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako niekwestionowany lider w regionie targi POLEKO stanowią wyjątkową platformę spotkań kontrahentów ze wschodu i zachodu naszego kontynentu.
W jubileuszowej edycji uczestniczyć będzie blisko 800 firm z ponad 20 krajów. Swoją ofertę zaprezentuje wielu wiodących producentów i dystrybutorów. POLEKO 2008 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm z zagranicy. Podobnie jak w latach poprzednich ekspozycję targów uatrakcyjnią oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych. Grupowe ekspozycje przygotują w tym roku: Austria, Czechy, Dania, Francja, Irlandia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria i Szwecja. Organizatorzy spodziewają się około 20.000 zwiedzających ze wszystkich kontynentów.
Ochrona środowiska od A do Z
Ekspozycja targów POLEKO o powierzchni ponad 15.500 m² obejmuje następujące sektory branżowe: Woda i ścieki, Energia, energia odnawialna, Odpady i recykling, Powietrze, hałas i wibracje, Aparatura kontrolno-pomiarowa i Edukacja ekologiczna. Każdemu z sektorów towarzyszyć będą liczne konferencje i inne atrakcyjne wydarzenia.
W ramach targów wydzielone zostaną ekspozycje specjalne, które podczas poprzednich edycji tych targów cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem zwiedzających: Salon Czystej Energii, Salon Recyklingu, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej, Nauka dla Środowiska.
KOMTECHNIKA, czyli technika dla gospodarki komunalnej
W tym roku po raz pierwszy POLEKO towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, które powstały poprzez wyodrębnienie z zakresu tematycznego targów ochrony środowiska prężnie rozwijającej się ekspozycji specjalnej - Parku Techniki Komunalnej. Nowa propozycja Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkała się ze sporym zainteresowaniem wystawców. Organizacja nowych targów w tym samym terminie co POLEKO wynika z faktu, iż docelowa grupa zwiedzających - przedstawiciele samorządów lokalnych i zakładów komunalnych - jest dla obu tych wydarzeń wspólna.
HVAC na Poleko
Jak co roku, nie zabraknie też na terenie wystawy Poleko firm związanych z branżą wentylacyjną i klimatyzacyjną. Instalacje i urządzenia HVAC służą w licznych technologiach i procesach przemysłowych. Tłoczenie i odsysanie powietrza, biogazu, gazów procesowych, transport pneumatyczny, osuszacze i filtry powietrza, wytwarzanie energii i ciepła, kotlownie, energia odnawialna, energa słoneczna, pompy cieplne, przemysłowe filtry powietrzne - to tyko niektóre z tematów poruszanych na Poleko. W Poznaniu bedzie można spotkać się z przedstawicielami i ofertą firm takich jak AERZEN POLSKA Sp. z o.o., ALFA LAVAL POLSKA Sp. z o.o., ATEST-GAZ Sp.j., BART Sp. z o.o., ECOSOLAR, ELHURT - KLIMA, ELTA POLSKA Sp. z o.o., FONKO POLSKA Sp. z o.o., GAZEX DETEKTORY I MIERNIKI STĘŻEŃ GAZÓW, HOVAL POLSKA Sp. z o.o., KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o., KLIMAWENT CTW, KONWEKTOR Sp. z o.o. Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych, LTB, LUFTTECHNIK BAYREUTH GmbH & Co. KG, THERMAFLEX IZOLACJI Sp. z o.o., VENTURE INDUSTRIES Sp. z o.o., WEISS Sp. z o.o.
Wstęp na targi
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO odbędą się w dniach 27-30 października 2008 roku.
Godziny otwarcia:
27-29 października (poniedziałek-środa) - 9.00 - 17.00
30 października (czwartek) - 9.00 - 16.00
Ceny biletów:
W przypadku rejestracji on line cena biletu 1-dniowego wynosi 20 zł.
Do nabycia również bilet 2-dniowy w cenie 30 zł oraz 4-dniowy w cenie 40 zł.
W przypadku braku uprzedniej rejestracji on line cena biletu 1-dniowego wynosi 50 zł, natomiast bilety 2- i 4-dniowe kosztują odpowiednio 75 zł i 100 zł.
Kasy biletowe czynne są w godzinach 8.30 -16.00 (przy wejściach na teren MTP) .

Strona internetowa Targów POLEKO: poleko.mtp.pl