30 września 2011 r. planowane jest połączenie dwóch, działających dotychczas oddzielnie spółek należących do grupy Danfoss tj. Danfoss Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim i Danfoss LPM Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchomiu.

Połączenie Danfoss Sp. z o.o i Danfoss LPM Sp. z o.o w Danfoss Poland Sp. z o.o
W wyniku połączenia, od 30.09.2011 roku, na rynku pozostanie tylko jedna spółka pod nową nazwą tj. Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy czym działalność spółki prowadzona będzie w dwóch lokalizacjach tj. w Grodzisku Mazowieckim w Tuchomiu.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 30.09.2011 r., wszystkie faktury i umowy powinny być wystawiane na:

Danfoss Poland Sp. z o.o.
Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodziska Mazowiecki
NIP: 586-000-58-44


Przy okazji informujemy, że wszelkie umowy cywilnoprawne, których stroną jest Danfoss Sp. z o.o. lub Danfoss LPM Sp. z o.o. pozostają w mocy bez konieczności zmiany ich treści.

Zespół pracowników pozostaje bez zmian. Nie zmienią się również numery telefonów, faksów oraz adresy mailowe.


Plan połączenia uzgodniony w dniu 21 lipca 2011 r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:

1. Danfoss LPM Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchomiu, Polska, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 18540 (dalej zwaną: "Danfoss LPM Sp. z o.o." lub "Spółką Przejmującą"), którą reprezentuje Prezes Zarządu - Michael Hermann;

2. Danfoss Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44064 (dalej zwaną: "Danfoss Sp. z o.o." lub "Spółką Przejmowaną"), którą reprezentuje Prezes Zarządu - Adam Jędrzejczak.

Spółki wymienione powyżej będą dalej łącznie zwane "Spółkami".

Na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej: "k.s.h.") Spółki uzgadniają następujący plan połączenia:
1) z uwagi na fakt, iż Spółka Danfoss LPM Sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem Spółki Danfoss Sp. z o.o., połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w związku z art. 516 § 1, § 5 i § 6 k.s.h.;
2) połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - łączenie się przez przejęcie.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca w chwili podjęcia uchwał połączeniowych posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.;
3) w związku z łączeniem się Spółek w umowie Spółki Przejmującej zostaną dokonane zmiany o treści określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego planu połączenia;
4) w związku z łączeniem się Spółek, jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostają przyznane szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 5) k.s.h.;
5) w związku z łączeniem się Spółek, członkom organów zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 6) k.s.h.;
6) połączenie zostanie rozliczone dla celów rachunkowych metodą łączenia udziałów w trybie art. 44a ust. 2 i 44c ustawy o rachunkowości bez zamykania ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2 Ustawy o rachunkowości. (źródło)Źródło: Danfoss Poland Sp. z o.o.