POJAZDY CHŁODNICZE W TRANSPORCIE ŻYWNOŚCI
Tytuł: Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności

Autorzy: prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki, dr inż. Krzysztof
Bieńczak
Wydawca: SYSTHERM Danuta Gazińska S.J.
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-92145-2-6
Stron: 192
Cena: 45,00 zł + 0%VAT + koszty wysyłki
UWAGA: nakład wyczerpany - nie ma możliwości zamówienia (informacja z 11.2010 r.)

Książka p.t.: "Pojazdy Chłodnicze w Transporcie Żywności" jest pracą zbiorową pod redakcją prof. dr hab. inż. Wiesława Zwierzyckiego i dr inż. Krzysztofa Bieńczaka.
Charakterystyka żywności przewożonej w stanie zamrożonym lub schłodzonym, przedstawiona w rozdziale
pierwszym, świadczy o interdyscyplinarnym podejściu Autorów do zagadnień środków transportu.
Omówienie uwarunkowań technologicznych, w tym dotyczących transportu owoców i warzyw, pozwala czytelnikowi poznać złożoność zagadnień w transporcie chłodniczym żywności. Przykładowo, znajomość ciepła oddychania szerokiego asortymentu owoców i warzyw stanowi niezbędną wiedzę przy obliczaniu bilansu cieplnego nadwozia chłodniczego.
Rozdział drugi, uregulowania prawne oraz klasyfikacja i badania środków transportu, przedstawia
podstawy prawidłowego ich doboru i funkcjonowania.
Budowę pojazdów chłodniczych, z izolacją normalną i wzmocnioną wraz z oprzyrządowaniem (systemem
wyposażeń dodatkowych) do przewozów towarów specjalnych przedstawiono w kolejnych rozdziałach.
Autorzy dużą uwagę poświęcili omówieniu cystern izotermicznych. Rozwiązania konstrukcyjne, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przewożonego produktu i skuteczności izolacji, dotyczą ważnych technicznych zagadnień.
Charakterystyka kontenerów stanowi dalsze uzupełnienie wiedzy o środkach transportu chłodniczego.
Rozdział siódmy autorzy poświęcili przedstawieniu zagadnień wytrzymałościowych konstrukcji
nadwozi termoizolacyjnych (ścian, profili cienkościennych, ram, połączeń) wraz z optymalnym projektowaniem elementów. Przedstawione zagadnienia wnoszą wiele cennych informacji dla projektantów tego typu konstrukcji.
Charakterystykę i dobór urządzeń chłodniczych oraz oprzyrządowania przedstawiono w rozdziale ósmym i dziewiątym. Praktyczne przedstawienie wiedzy, omówienie wymiany ciepła w nadwoziu podczas rozładunku, ocena doboru agregatów chłodniczych oraz przegląd rozwiązań konstrukcyjnych rejestratorów temperatury jest ważne przy eksploatacji środków transportu chłodniczego.
W rozdziale dziesiątym oraz "Dodatku" przedstawiono wyczerpująco charakterystykę czynników chłodniczych, olejów sprężarkowych oraz zalecanych olejów silników agregatorowych.
W kolejnym rozdziale jedenastym Autorzy omówili zasady dobrej praktyki transportowej wraz elementami systemu HACCP dla przedsiębiorstw transportu chłodniczego.
Katalog mostków cieplnych powstających w zabudowach izotermicznych z przyczyn konstrukcyjnych, technologicznych (montażowych) oraz eksploatacyjnych przedstawiono w rozdziale dwunastym. Zaprezentowany materiał stanowi oryginalne, unikalne osiągnięcie z badań własnych Autorów.
Zagadnienia ubezpieczeń w przewozach produktów łatwo psujących się przedstawiono w rozdziale trzynastym. Szeroko przedstawione zagadnienia związane z ryzykiem przewozowym, zagadnieniami ubezpieczeń, umowami oraz podanie opisów rzeczywistych przypadków usuwania szkód stanowią cenny materiał poznawczy do wykorzystania w firmach przewozowych.
Zespół Autorów, posiadający bogaty dorobek naukowy i praktyczny, w tym w obszarze transportu
żywności, przygotował cenną publikację, która posiada zarówno wartość naukową, jak i praktyczną.
Uważam, że książka zyska uznanie wśród naukowców, studentów, firm transportowych oraz osób zajmujących się transportem żywności.
Prof. dr hab. inż. Roman Hejft
Katedra Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45, 15-351 Białystok
Spis treści
Wstęp 8
1. Żywność jako ładunek w transporcie chłodniczym 9
1.1. Sytuacja żywieniowa świata. Tendencje w produkcji żywności 9
1.2. Uwarunkowania technologiczne w transporcie chłodniczym 13
1.2.1. Transport żywności w stanie zamrożonym i głęboko zamrożonym 15
1.2.2. Transport niezamrożonych artykułów spożywczych 17
1.2.2.1. Transport owoców i warzyw 18
1.2.2.2. Zmiany jakości owoców i warzyw podczas transportu 21
1.2.2.3. Czynniki wpływające na jakość owoców i warzyw w transporcie 22
1.2.2.4. Metody schładzania owoców i warzyw 23
2. Uregulowania prawne. Klasyfikacja i badania środków transportu 26
2.1. Uregulowania prawne 26
2.2. Klasyfikacja pojazdów do transportu żywności wg umowy ATP 27
2.3. Badania pojazdów chłodniczych 31
2.3.1. Pomiary globalnego współczynnika przenikania ciepła 31
2.3.2. Dokumentacja ATP i oznakowania 34
3. Budowa pojazdów chłodniczych 35
3.1. Rozwój konstrukcji nadwozi termoizolacyj nych 35
3.2. Nadwozia z izolacją normalną 42
3.3. Nadwozia z izolacją wzmocnioną 43
4. Systemy do przewozu specjalnych towarów w nadwoziach chłodniczych 46
5. Cysterny izotermiczne 50
5.1. Przeznaczenie cystern i ich podział 50
5.1.1. Cysterny skupowe 51
5.1.2. Cysterny przerzutowe 56
5.2. Konstrukcja elementów cystern i ich oddziaływanie na przewożony produkt 57
5.3. Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na skuteczność izolacji 59
6. Kontenery do transportu artykułów spożywczych 61
6.1. Klasyfikacja kontenerów 61
6.2. Kontenery izotermiczne 62
6.3. Kontenery zbiornikowe 64
7. Uwagi o obliczeniach wytrzymałościowych nadwozi izotermicznych 65
7.1. Charakterystyka wytrzymałościowa konstrukcji 65
7.2. Obliczenia wytrzymałościowe ścian 67
7.3. Obliczenia wytrzymałościowe profili cienkościennych 72
7.4. Obliczenia wytrzymałościowe ram 74
7.5. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń 75
7.6. Optymalne projektowanie elementów konstrukcji 77
8. Dobór samochodowych agregatów chłodniczych 83
8.1. Ogólna charakterystyka urządzeń kształtujących kryptoklimat (źródło chłodu) 83
8.2. Metody doboru agregatów chłodniczych do nadwozi samochodowych 87
8.3. Wymiana ciepła w nadwoziu podczas rozładunku 94
8.4. Ocena doboru agregatów chłodniczych przeznaczonych do transportu żywności 96
9. Rejestratory temperatury 100
9.1. Podstawy prawne konieczności rejestracji temperatury podczas transportu żywności 100
9.2. Rozwiązania konstrukcyjne rejestratorów temperatury 102
10. Czynniki chłodnicze, oleje sprężarkowe oraz oleje do silników agregatowych 109
10.1. Czynniki chłodnicze - pojęcia, wymagania, podział, oznaczenia 109
10.2. Dobór czynników wg PN-EN 378 114
10.3. Czynniki alternatywne (ekologiczne) 115
10.4. Charakterystyka czynników stosowanych w transporcie chłodniczym 117
10.5. Oleje smarowe do sprężarek chłodniczych 124
10.5.1. Wymagania ogólne 124
10.5.2. Rodzaje olejów do sprężarek chłodniczych 126
10.5.3. Mieszalność olejów i czynników chłodniczych 129
10.6. Przykłady olejów zalecanych do silników agregatowych 134
11. Ogólne zalecenia eksploatacyjne 137
11.1. Konserwacja i przeglądy agregatów 137
11.2. Elementy systemu HACCP dla przedsiębiorstwa transportującego żywność 137
11.3. Zasady dobrej praktyki transportowej 145
11.3.1. Procedury działaniowe przy dystrybucji żywności mrożonej wg poradnika
transportowego 145
11.3.2. Uwagi o transporcie w warunkach ekstremalnych 147
12. Identyfikacja mostków cieplnych techniką termowizyjną 148
12.1. Mostki cieplne powstałe z przyczyn konstrukcyjnych 148
12.2. Mostki cieplne powstałe z przyczyn technologicznych, montażowych. 155
12.3. Uszkodzenia eksploatacyjne 157
13. Ubezpieczenia w przewozach produktów łatwo psujących się 160
13.1. Ryzyko związane z przewozami towarów wymagających utrzymywania w temperaturze
różniącej się od temperatury otoczenia. Rola ubezpieczeń w takich przewozach 160
13.2. Podstawowe zasady u bezpieczeń w przewozach 162
13.3. Umowa ubezpieczenia oraz udokumentowanie jej zawarcia i warunków 164
13.4. Strony umowy ubezpieczenia i inne podmioty związane z ubezpieczeniem 166
13.5. Rodzaje szkód w przewozach towarów wymagających utrzymywania w temperaturze
różniącej się od temperatury otoczenia i ich typowe przyczyny 168
13.6. Oczekiwania i obowiązki stron umowy ubezpieczenia w przypadku szkody.
Likwidacja szkody 170
13.7. Przykłady szkód 173
Literatura 176
Dodatek
D. Specyfika eksploatacji olejów silnikowych. Klasyfikacja lepkościowa (SAE)
i jakościowe (API i ACEA) 181
D.l. Specyfika pracy oleju silnikowego 181
D.2. Klasyfikacja lepkościowa SAE 183
D.3. Klasyfikacje jakościowe API i ACEA 185
D.3.1. Klasyfikacja amerykańska wg API 185
D.3.2. Klasyfi kacja europejska wg CCMC i ACEA 2002 188
D.3.3. Klasyfikacja ACEA 2004 190

Źródło: ''