PODSTAWY MODELOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM
Tytuł: Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym


Autor: M. Markiewicz
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania: 2004
Stron: s. 260
ISBN: opr. miękka 83-7207-461-5, opr. twarda 83-7207-462-3
Cena: opr. twarda 35,00 zł; opr. miękka 30,00 zł
Zamówienia: www.wpw.pw.edu.pl

Podręcznik zawiera wszechstronne ujęcie problematyki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Przedstawia w nim rys historyczny od pionierskich badań, po najnowsze osiągnięcia w tej szybko rozwijającej się dziedzinie. Na podstawie bogatych źródeł literaturowych zaprezentowano najbardziej zaawansowane metody parametryzacji procesów przemian chemicznych zanieczyszczeń, ich suchego i mokrego usuwania z atmosfery oraz wzajemnego oddziaływania zanieczyszczeń gazowych i aerozoli atmosferycznych.
Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów Wydziałów Inżynierii Środowiska, specjalizujących się w metrologii i ochronie atmosfery. Poszczególne jego rozdziały są także niezwykle użyteczne dla chemików, matematyków, fizyków atmosfery, jak również specjalistów innych dyscyplin naukowych zaangażowanych w działanie na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego.

Spis treści:
Przedmowa
Ważniejsze oznaczenia
Rozdział 1: Wprowadzenie
1.1. Zanieczyszczenia powietrza
1.2. Źródła emisji zanieczyszczeń powietrza
1.3. Skale przestrzenne procesów zachodzących w atmosferze
1.4. Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów zachodzących w atmosferze
1.5. Graniczna warstwa atmosfery i jej charakterystyka
1.6. Matematyczny opis procesów zachodzących w granicznej warstwie atmosfery
1.7. Metody numeryczne rozwiązywania równań opisujących procesy atmosferyczne
1.8. Czynniki wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
1.9. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 2: Matematyczne, deterministyczne modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Modele typu Eulera
2.3. Modele gaussowskie starej i nowej generacji
2.4. Modele typu Lagrange’a
2.5. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 3: Transport i dyfuzja turbulencyjna zanieczyszczeń w atmosferze i metody ich opisu w modelach
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Metody wyznaczania pól wiatru, turbulencji i innych wielkości meteorologicznych
3.3. Metody opisu dyfuzji turbulencyjnej w modelach
3.4. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 4: Przemiany chemiczne zanieczyszczeń w troposferze i metody ich opisu w modelach
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Smog fotochemiczny i kwaśna depozycja zanieczyszczeń
4.3. Rodzaje reakcji chemicznych zanieczyszczeń i ich kinetyka
4.4. Specyfika reakcji chemicznych zanieczyszczeń w fazie gazowej
4.5. Specyfika reakcji chemicznych zanieczyszczeń w fazie ciekłej
4.6. Specyfika reakcji chemicznych zanieczyszczeń na powierzchni cząstek stałych
4.7. Podstawowe reakcje chemiczne zanieczyszczeń w fazie gazowej
4.8. Podstawowe reakcje chemiczne zanieczyszczeń w fazie ciekłej
4.9. Adsorpcja i przemiany chemiczne SO2 i NOx na powierzchni cząstek stałych
4.10. Uproszczona metoda opisu przemian chemicznych zanieczyszczeń w modelach
4.11. Modelowanie przemian chemicznych zanieczyszczeń zachodzących w atmosferze
4.12. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 5: Suche osiadanie zanieczyszczeń na podłożu i metody jego opisu w modelach
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Opis procesu
5.3. Uproszczona metoda opisu suchego osiadania zanieczyszczeń w modelach
5.4. Modelowanie suchego osiadania zanieczyszczeń na podłożu
5.5. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 6: Wymywanie zanieczyszczeń z atmosfery i metody jego opisu w modelach
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Opis procesu
6.3. Uproszczona metoda opisu wymywania zanieczyszczeń z atmosfery w modelach
6.4. Modelowanie wymywania zanieczyszczeń z atmosfery
6.5. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 7: Aerozole atmosferyczne, ich właściwości i dynamika
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Rozkład rozmiarów cząstek aerozolu atmosferycznego i ich skład chemiczny
7.3. Opis procesów powstawania i zmiany rozmiarów cząstek aerozolu atmosferycznego
7.4. Modelowanie dynamiki aerozoli atmosferycznych
7.5. Podsumowanie
Literatura
Rozdział 8: Ocena jakości modeli
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Niepewność modelu
8.3. Składniki oceny jakości modelu
8.4. Eksperymenty pomiarowe do statystycznej oceny modeli
8.5. Podsumowanie
Literatura
Skorowidz rzeczowy

Źródło: ''