20 listopada br. w Hotelu "Gromada" w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez firmę Systemair S.A. pt. Źródła oszczędności energii w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w aspekcie nowych wymagań energetycznych.Firma Systemair S.A., producent urządzeń wentylacyjnych działa na polskim rynku już kilkanaście lat. Od początku swej działalności równolegle z działalnością handlową upowszechnia najnowsze technologie związane z branżą wentylacji i klimatyzacji. Mając na uwadze jednen z kluczowych problemów przed jakim stają inwestorzy i projektanci, czyli oszczędność energii zużywanej w pracy urządzeń, a także ich wpływ na środowisko naturalne, Systemair S.A. zorganizowała Sympozjum skierowane do projektantów wentylacji i klimatyzacji zatytułowane "Źródła oszczędności energii w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w aspekcie nowych wymagań energetycznych".
Po powitaniu uczestników spotkania, pan Roman Jakowiecki, Dyrektor Systemair S.A., powiedział kilka słów o zmieniającej się technice wentylacyjnej w ostatnim 20-leciu, m.in.: zmianach dotyczących napędu wentylatorów, konstrukcji urządzeń i użytych do ich budowy materiałów, zmian w systemach sterowania, obniżania strat ciepła i przepływu, szczelności i sztywności obudów, a także niezawodności, minimalizacji obsługi, montażu i serwisu urządzeń wentylacyjnych.
Następnie referaty wygłosili przedstawiciele kadry naukowej Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciele Systemair S.A. w kolejności:
dr Piotr Bartkiewicz – Politechnika Warszawska - Symulacje zużcia energii na potrzeby systemów HVAC
Podstawowe tematy poruszane w prezentacji to: podział narzędzi symulacyjnych,
wdrożenia symulacji w warunkach polskich, praktyka wdrożeń audytów, świadectw
charakterystyki energetycznej budynków i zaawansowanych projektów zarządzania
energią opartych na symulacjach, modelowanie i symulacja zużycia energii w
budynkach istniejących i nowoprojektowanych, optymalizacja zużycia energii,
przykłady projektów zarządzania energią, kierunki rozwoju oraz zagrożenia i szanse
wynikające z wdrożenia narzędzi symulacyjnych.
W podsumowaniu wystąpienia, dr Bartkiewicz stwierdził, że programy symulacyjne pozwalają na ocenę zjawisk w sensie ilościowym i jakościowym ze znacznie większą dokładnością, niż programy bilansowe. Niestety:
- wymagają specjalizowanej wiedzy
- wymagają precyzyjnych i wiarygodnych danych
- wymagają bardzo doobrego sprzętu
- wymagają wdrożenia
- sa kosztowne
- sa czasochłonne,
dlatego pozostają domeną środowisk akademickich, naukowych lub konsultingowych.
Ponadto:
Korzystając z programów symulacyjnych należy:
- sprecyzować wymagany zakres analizy
- przeczytać instrukcję obsługi
- poznać dokładnie algorytm lub model zastosowany w programie
- sprawdzić dwukrotnie zakres stosowania modelu
- dotrzeć do użytkowników programu sprawdzając, czy rozpatrywane analizy były już zakończone sukcesem
- zdobyć wiarygodne i precyzyjne dane do modelu
- zbudować prosty model
- analizować wyniki.
dr Jacek Hendiger – Politechnika Warszawska - Akustyka w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Autor omówił wielkości opisujące parametry akustyczne instalacji wentylacyjnej,a także podstawowe elementy będące źródłami hałasu, takie jak wentylator, przepustnice, elementy nawiewne. Dr Hendiger przywołał dane akustyczne pochodzące z kart katalogowych, jak również z równań teoretycznych. Przedstawił także czynniki wpływające na tłumienie własne instalacji, takie jak tłumienie w odcinkach prostych, łukach, rozgałęzieniach przewodów. Autor pokazał procedurę obliczeń sieci przewodów prowadzącą do doboru tłumika akustycznego. Poruszony został także problem szumów własnych tłumików.
mgr inż. Jacek Kidoń - Systemair S.A. - Energooszczędne rozwiązania w urządzeniach wentylacyjnych na przykładzie central z odzyskiem ciepła
W opracowaniu autor przedstawił przybliżone koszty całkowite instalacji wentylacyjnej w okresie 10-20 lat, przytoczył legislację krajową w zakresie energooszczędności, porównał pobór energii silników asynchronicznych (AC) oraz komutowanych elektronicznie (EC) oraz wskazał sposoby redukcji kosztów energii instalacji wentylacyjnych, w tym:
- zmniejszenie oporów instalacji poprzez zmniejszenie prędkości przepływu powietrza w kanałach i centrali wentylacyjnej, w miarę możliwości skrócenie długości kanałów, stosowanie kanałów o przekroju kołowym, stosowanie optymalnych filtrów, itp.
- stosowanie odzysku ciepła
- izolacja termiczna kanałów oraz centrali
- stosowanie wentylatorów o większej sprawności
- stosowanie regulacji wydajności przepływu dla zapewnienia optymalnych parametrów powietrza
- inne.
dr Piotr Narowski – Politechnika Warszawska - Model obliczniowy 6R1C zapotrzebowania na energię do ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji w budynkach
W prezentacji przedstawiono uproszczoną metodę wyznaczania ilości ciepła
do ogrzewania i chłodzenia budynku, zbudowaną na podstawie analogii elektrycznej
modelu skupionej pojemności cieplnej. Podstawą modelu nieustalonego procesu
wymiany ciepła pomiędzy budynkiem a jego otoczeniem jest układ 6R1C.
Przedstawiona metoda rozwiązania równania tego modelu, prowadzi do wyznaczenia
równań uproszczonej godzinowej metody dynamiki cieplnej budynku.
W podsumowani autor stwierdza, że:
- Model 6R1C jest rozwinięciem modelu 5R1C zastosowanym w normie PN EN ISO 13790;
- Umożliwia on rozdzielenie strumieni energii przenoszonej przez strumienie powietrza wentylacyjnego i infiltrującego do analizowanego budynku;
- Rozdzielenie to umożliwa tworzenie modeli symulacyjnych budynków wyposażonych w różne systemy zasilania w energię cieplną i chłodniczą - systemy wodne, z czynnikami chłodniczymi, systemy powietrzne, systemy mieszane, itd.;
- Model 6R1C jest uproszczonym modelem dynamki cieplnej budynku, jednka jego dokładność umożliwia budowanie użytecznego oprogramowania do obliczeń energetycznych w budownictwie - auditing energetyczny, świadectwa energetyczne...
Patronat medialny nad Sympozjum Systemair objęli: portal www.wentylacja.com.pl i miesięcznik "Polski Instalator".

>>FOTOREPORTAŻ - Sympozjum Systemair - Warszawa 20.11.2009 r.