W dniach 2-4 czerwca br. w Kościelisku koło Zakopanego odbyła się XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO, ZDROWIE" zorganizowana przez Oddział Krakowski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (/ Collegium Medicum / Katedra Medycyny Pracy i Chorób Środowiskowych / Klinika Toksykologii), Akademię Górniczo-Hutnicza w Krakowie (/ Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki / Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych), Politechnikę Krakowską (/ Wydział Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza), Akademię Rolniczą w Krakowie (/ Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji / Zakład Budownictwa Wiejskiego), Narodową Agencję Poszanowania Energii Oddział w Gliwicach oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Pierwsza konferencja tego cyklu miała miejsce w 1951 roku. XV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna w porównaniu z dotychczasowymi czternastoma konferencjami poszerzyła swój zakres tematyczny o ważną płaszczyznę, którą jest zdrowie ludzkie w aspekcie zadań i funkcjonowania wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa. Między innymi dlatego do przygotowania tegorocznej edycji Konferencji włączyła się Katedra Medycyny Pracy i Chorób Środowiskowych, Klinika Toksykologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Na spotkanie przybyło 102. osoby reprezentujące środowiska naukowe, firmy branżowe, projektantów oraz media. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Prezes Oddziału Krakowskiego PZITS dr hab. inż. Jan Pawełek wraz z Przewodniczącym Rady Programowej prof. dr hab. inż. Stanisławem Gumułą.
Zakres tematyczny Konferencji objął następujące zagadnienia:
• komfort budynków w świetle wymagań norm i przepisów,
• racjonalizacja procesów wentylacyjnych i cieplnych w budynkach,
• nowoczesne urządzenia grzewcze i wentylacyjne,
• pomiary, sterowanie, monitoring parametrów powietrza i szkodliwych domieszek powietrza,
• wpływ parametrów powietrza wewnętrznego (wilgotność, temperatura, ruch powietrza, ilość tlenu) na funkcjonowanie organizmu człowieka,
• wpływ zanieczyszczeń powietrza na zagrożenie prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka,
• odnawialne źródła energii,
• techniczne i ekonomiczne aspekty przedsięwzięć modernizacyjnych oraz źródła ich finansowania.
Dominującym zagadnieniem w przedstawionych referatach jest problematyka zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla i jego wpływ na zdrowie człowieka. Nie zabrakło również tematów związanych z dziedziną prawa i ekonomii.
Podczas obrad mówiono też o mikroklimacie pomieszczeń (prof. dr inż. G. J. Besler), komforcie cieplnym (m.in. prof. dr hab. inz. M. Hopkowicz, dr inz. D. Machowska, prof. dr hab. inż. J. Jeżowiecki), wykorzystaniu energii słońca (m.in. prof. dr hab. inż. B.M. Nantka, mgr inż. L. Krzak, prof. dr hab. inż. J. Jeżowiecki). Kilka z przedstawionych referatów omawiały problematykę przepływów, wyznaczania współczynników strat, zasięgu strumienia itp. w instalacjach wentylacyjnych. Mgr inż. Edward Chuchacz w swoim wystąpieniu obalał stereotyp o szkodliwym oddziaływaniu pnączy udowadniając, że mają one korzystne znaczenie dla regulacji temperatury i wilgotności fasady budynku.
Dyskusję wywołał referat prof. dr hab. inż. Jana Norwisza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dotyczący wdrażania w Polsce Dyrektywy 2002/91/EU w sprawie jakości energetycznej budynków. Jej skutki będą bowiem dotyczyć bezpośrednio każdego użytkownika obiektu budowlanego istniejącego, jak i nowopowstałego.
Prof. dr hab. inż. Marian B. Nantka z Politechniki Śląskiej apelował do producentów okien, którzy, wg słusznych teorii profesora, powinni podawać do wiadomości użytkownikom i projektantom nie tylko współczynnik przenikania ciepła, ale także współczynnik przenikania powietrza.
Naukowcy Akademii Rolniczej w Krakowie zaprezentowali projekt rekuperatora do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z budynku inwentarskiego, cechującego się dużym zapyleniem i zawilgoceniem, co sprzyja szybkiemu zapychaniu się filtrów. Przedstawili koncepcje wymiennika typu rura w rurze działającego współprądowo z kolektorem słonecznym.W czasie 6 sesji wygłoszono 50 spośród 55. referatów przygotowanych przez 79. autorów. Na 543 stronach materiałów konferencyjnych znalazły się referaty, które podejmują w różnym zakresie zaproponowaną tematykę Konferencji, a są to:
1. Adamski M., dr inż., Politechnika Białostocka: Pole prędkości w rekuperatorze spiralnym
2. Anisimov S., prof. dr hab. inż., Politechnika Koszalińska; Żuchowicki J., mgr inż., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie: Analiza możliwości podwyższania skuteczności procesów wymiany ciepła i masy w urządzeniach do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą parowania
3. Barabasz W., prof. dr hab., Akademia Rolnicza, Katedra Mikrobiologii; Kukuczka A., dr inż., Kukuczka−Polak H., inż., Zakład Ekspertyz Projektów i Usług Technicznych, Katowice: Przyczyny rozwoju grzybów domowych oraz profilaktyka
4. Besler G. J., prof. dr inż., Besler M., dr inż., Politechnika Wrocławska: Mikroklimat pomieszczeń – kierunki badań i prognozy rozwoju
5. Bieda W., prof. dr hab. inż., Radoń J., dr inż., Koźbiał M., dr inż., Akademia Rolnicza, Kraków: Koncepcja i wstępne wyniki badań rekuperatora do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z ogrzewanych budynków inwentarskich
6. Chrupek S., mgr inż., Kandafer S., prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska: Spalanie osadów ściekowych
7. Chuchacz E., mgr inż.: Pnącza – rośliny energetyczne /latem chłodzą – zimą grzeją/
8. Czerski G., mgr inż., Strugała A., dr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza w Krakowie: Układy wentylacyjny i odprowadzania spalin a bezpieczeństwo użytkowników pomieszczeń z urządzeniami gazowymi
9. Dutkiewicz E., mgr inż., Jeżowiecki J., prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska: Określanie współczynnika kątowego promieniowania w systemach ogrzewania promiennika podczerwieni
10. Dutkiewicz E., mgr inż., Jeżowiecki J., prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska: O komforcie cieplnym stwarzanym przez ogrzewanie gazowymi promiennikami podczerwieni
11. Englart S., mgr inż., Pleśniarska A., mgr inż., Jeżowiecki J., prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska: Wstępne wyniki badań wykorzystania złoża fontannowego w komorze klimatyzacyjnej
12. Fortuna S., dr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Wyznaczanie pól prędkości i zasięgu strumienia za nawiewnikiem osiowo−promieniowym dalekiego zasięgu
13. Fortuna S., dr inż., Gołąbek A., mgr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Wyznaczanie współczynników strat nawiewnika dla strumienia pionowego, poziomego i pionowo−poziomego
14. Fortuna S., dr inż., Wojciechowski J., dr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Sposoby wytwarzania sztucznego ciągu w instalacji wentylacyjnej budynku mieszkalnego przy zaniku grawitacji
15. Giełżecki J., dr inż., Piórecki J., Siudek M., dr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Zastosowanie złoża kamiennego w klimatyzacji obiektów mieszkalnych
16. Gliński M., mgr inż., Benczek K., dr., Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa: Wentylacja miejscowa wywiewna przy ręcznych zmechanizowanych narzędziach
17. Górski J., prof. dr hab. inż., Politechnika Rzeszowska: Kryteria doboru czynników chłodniczych w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacji i pomp ciepła
18. Grabarczyk S., dr inż., Politechnika Warszawska: Pomiary zużycia energii cieplnej w obiektach szklarniowych z aktywnymi osłonami energooszczędnymi
19. Grzegorczyk A., dr inż., Pełech A., dr inż., Sompoliński M., mgr inż., Szczęśniak S., mgr inż., Politechnika Wrocławska: Klimatyzacja Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
20. Gumuła S., prof. dr hab. inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Czy musimy korzystać z odnawialnych źródeł energii?
21. Gumuła S., prof. dr hab. inż., Piaskowska M., mgr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Wiatr jako źródło energii. Analiza ekonomiczna
22. Gumuła S., prof. dr hab. inż., Taler D., dr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków; Sobota T., dr inż., Politechnika Krakowska: Badania przepływowo−cieplne krzyżowo−prądowego wymiennika ciepła o powierzchni rozwiniętej
23. Gvozdkov A., dr inż., Volgogradski Państwowy Architektoniczno−Budowlany Uniwersytet, Rosja: Przebieg procesów wymiany ciepła i masy w urządzeniach systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
24. Hopkowicz M., prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska; Mikołajewski J., mgr inż., Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Oddział Gliwice: Zatrucie czadem w mieszkaniach socjalnych. Analiza przypadku
25. Hopkowicz M., prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska; Mikołajewski J., mgr inż., Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Oddział Gliwice: Badanie szczelności mieszkań metodą podciśnieniową w aspekcie niepełnego spalania gazu w GGWP
26. Jesionek K.J., prof. dr hab.. inż., Politechnika Wrocławska, Zarjankin A.E., prof. dr hab. inż., Moskowskij Energeticeskij Institut Energomasinostroitelnyj: Badania modelowe przepływu w trójnikach kanałów o przekroju prostokątnym
27. Jesionek K.J., prof. dr hab.. inż., Politechnika Wrocławska, Zarjankin A.E., prof. dr hab. inż., Moskowskij Energeticeskij Institut Energomasinostroitelnyj: Badania modelowe przepływu w eżektorowych trójnikach rurociągów
28. Kandafer S., prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska: Wykorzystanie biomasy i odpadów w małej energetyce cieplnej
29. Kandafer S., prof. dr hab. inż., Olek M., mgr inż., Politechnika Krakowska: Wykorzystanie odpadów komunalnych i mięsnych jako paliw zastępczych
30. Krzyżaniak G., dr inż., Politechnika Poznańska: Praca pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej przy zasilaniu z różnych źródeł ciepła
31. Kukuczka A., dr inż., Zakład Ekspertyz Projektów i Usług Technicznych, Katowice: Okoliczności powstania śmiertelnej atmosfery w łazienkach z kabiną prysznicową
32. Machowska D., dr inż., Hopkowicz M., prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska: „Chłodne” promieniowanie okien, a komfort cieplny
33. Maludziński B., dr inż., Politechnika Krakowska: Ekonomiczne i użytkowe aspekty przygotowywania ciepłej wody użytkowej
34. Mierzwiński S., prof. dr hab. inż., Knapek K., mgr inż., Politechnika Śląska: Technologia formowania przepływów wentylacji
35. Műller J., dr inż., Politechnika Krakowska: Poprawa efektywności pomp ciepła i klimatyzatorów – badania laboratoryjne
36. Nantka B. M., prof. dr hab. inż., Kozicki J., mgr inż., Politechnika Śląska: Stężenie dwutlenku i tlenku węgla w typowych mieszkaniach z wentylacją naturalną
37. Nantka B. M., prof. dr hab. inż., Krzak L., mgr inż., Politechnika Śląska: Wspomaganie solarne budynków z przydomowymi basenami kąpielowymi
38. Norwisz J., prof. dr hab. inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków, Panek D. A., dr inż., Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa: Wprowadzenie w Polsce Dyrektywy 2002/91/EU w sprawie jakości energetycznej budynków
39. Pach J., prof. dr hab., Targosz D., dr biologii, UJ w Krakowie, Collegium Medicum: Zespół wielorakiej wrażliwości chemicznej /Multiple chemical sensitivty syndrome/
40. Pach J., prof. dr hab., Targosz D., dr biologii, UJ w Krakowie, Collegium Medicum: Wpływ zanieczyszczeń powietrza tlenkiem węgla na zdrowie człowieka
41. Piaskowska M., mgr inż., Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków: Czas i warunki eksploatacji filtra jako elementy oceny jakości jego pracy
42. Porębski G., lek. med., Myszkowska D., mgr farm. Obtułowicz K., prof. dr hab. med., UJ w Krakowie, Collegium Medicum: Aeromonitoring w diagnostyce alergii środowiskowej
43. Przydróżny E., dr inż., Politechnika Wrocławska: Jednoprzewodowe wielostrefowe urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne ze stałymi i zmiennymi strumieniami powietrza
44. Przydróżny E., dr inż., Sompoliński M., mgr inż., Szczęśniak S., mgr inż., Politechnika Wrocławska: Ograniczenia w stosowaniu jednoprzewodowych wielostrefowych urządzeń wentylacyjnych
45. Ruszel F., dr inż., Przydróżny E., dr inż., Politechnika Wrocławska: Wpływ parametrów wody grzewczej i chłodniczej na procesy uzdatniania powietrza w wentylokonwektorach
46. Sikorska−Bączek., dr inż., Maczek K., prof. zw. dr hab. inż., Schnotale J., dr hab. inż., Politechnika Krakowska: Ograniczenie emisji destrukcyjnych czynników ziębniczych oraz CO2 przez stosowanie absorpcyjnych urządzeń ziębniczych do klimatyzacji
47. Słupiński M., mgr inż., Jeżowiecki J., prof. dr hab. inż., Politechnika Wrocławska: Próba biernego wykorzystania energii słońca i wiatru w budownictwie jednorodzinnym
48. Sompoliński M., mgr inż., Przydróżny E., dr inż., Politechnika Wrocławska: Badanie półwalcowych nawiewników fotelowych
49. Strąk T., mgr inż., PPHU TAWIMEX, Spółka z o.o., Kraków, Szewczyk W., dr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków: Analiza techniczno−ekonomiczna rozwiązań systemu wentylacji z chłodzeniem dla zespołu pomieszczeń o zmiennym zapotrzebowaniu powietrza i chłodu
50. Szczęśniak S., mgr inż., Politechnika Wrocławska: Kształt i zasięg strugi w funkcji geometrii nawiewników pierścieniowych
51. Szul−Adamska A., dr inż., Politechnika Krakowska: Zastosowanie wielostrefowego modelu obliczeniowego obiektu dla wyznaczania zapotrzebowania energii cieplnej do ogrzewania na przykładzie budynków typu Żerań
52. Taler J., prof. dr hab. inż., Sobota T., dr inż., Cebula A., mgr inż., Politechnika Krakowska: Eksperymentalno−numeryczne wyznaczanie przestrzennego rozkładu współczynników wnikania ciepła przy poprzecznym opływie rur membranowych
53. Wojtas K., dr inż., Skrzyniowska D., dr inż., Műller J., dr inż., Politechnika Krakowska: Problemy projektowania instalacji klimatyzacyjnej dla obiektu biurowego
54. Zając A., Przydróżny E., dr inż., Politechnika Wrocławska: Centralne urządzenia klimatyzacyjne ze stałymi strumieniami powietrza pracowni komputerowych
55. Żarowska A., mgr inż., Przydróżny E., dr inż., Politechnika Wrocławska: Rozpływy powietrza pierwotnego w urządzeniach klimatyzacyjnych z wentylokonwektrami przy zmiennych charakterystykach instalacji
Program tegorocznej Konferencji był bardzo intensywny, a poruszana podczas sesji problematyka jest przydatna i interesująca nie tylko dla środowiska naukowego. Zwraca uwagę wysoki poziom merytoryczny przygotowanych referatów oraz zebranie w jednym miejscu ponad 100. wysokokwalifikowanych specjalistów. Wśród uczestników, pracownicy placówek naukowych stanowili 41. osób, w tym 17. profesorów.
Autorami referatów są przedstawiciele wszystkich większych środowisk naukowych w kraju. Wiele referatów formułuje trafne wnioski, a także propozycje doświadczeń i badań autorów dotyczące wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa i zdrowia w szerokim ujęciu. Stanowią również obraz zagadnień, jakimi obecnie zajmują się naukowcy.
Szereg pytań i dyskusji, które narodziły się po tegorocznym spotkaniu zaowocuje zapewne podczas następnej konferencji, planowanej za dwa lub trzy lata. Przedstawione problemy i uwagi są znakomitą podpowiedzią i stanowią inspirację dla przyszłych autorów i organizatorów.
W Konferencji uczestniczyli również uczeni rosyjscy, profesor Zarjankin z Moskiewskiego Energetycznego Instytutu oraz doktorzy: Władimir Vasiliew z Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Architektury i Budownictwa oraz Aleksander Gvozdkov z Wołgogradzkiego Państwowego Uniwersytetu Architektury i Budownictwa. Dzięki spotkaniu w Kościelisku przeprowadzono pierwsze rozmowy dotyczące współpracy z ośrodkami naukowymi zza wschodniej granicy.
W czasie przerw w obradach można było obejrzeć wystawę urządzeń oferowanych przez
Rada Programowa: J. Boroń, J. Pawełek, St. Gumuła // prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuładr hab. inż. Jan Pawełek // Sala konferencyjna w czasie obradSala konferencyjna w czasie obrad // prof. dr hab. inż. Sergey AnisimovSala konferencyjna w czasie obradprof. dr hab. inż. Gerard J. Besler // prof. dr hab. inż. Jan Norwisz
O KONFERENCJACH w Kościelisku:
O Konferencji w 1999 r.:
[">„WENTYLACJA I TERMOMODERNIZACJA W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM”

O Konferencji w 2002 r.:
„WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I ENERGETYKA CIEPLNA W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM”
O Konferencji w 2004 r.:
"WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO, ZDROWIE"
MATERIAŁY KONFERENCYJNE (książki):[url=http://www.wentylacja.com.pl/publikacje/publikacje.asp?ID=1506

>>> materiały konferencyjne 2002
>>> materiały konferencyjne 2004