Z nowych Rozporządzeń unijnych wynika m.in. obowiązek etykietowania produktów oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających HFC ściśle wg wzoru narzuconego przez Komisję.


Ten bezwzględny wymóg
wszedł w życie 1 kwietnia
2008 r.
Od tej daty, wszystkie
wprowadzane do obrotu (czyli
sprzedawane i/lub montowane)
urządzenia zawierające czynnik
HFC muszą być „wyposażone”
w etykietę zawierającą
następujące informacje:
- sformułowanie „Zawiera
fluorowane gazy
cieplarniane objęte
Protokołem z Kioto”;
- skrócone nazwy chemiczne
czynników, które dane
urządzenie zawiera lub ma
zawierać, podane zgodnie
z przyjętymi w branży
normami nazewnictwa;
- ilość czynnika HFC
znajdującego się w
urządzeniu/produkcie,
wyrażoną w kilogramach;
- oraz – wyłącznie w
stosownych przypadkach –
sformułowanie „zamknięte
hermetycznie”.

Dwa słowa wyjaśnienia…

Słowo „skrócone” ma duże
znaczenie. Na etykiecie
urządzenia zawierającego np.
R134a wystarczy więc wpisać
„HFC-134a (R134a)” a nie mało
komu mówiącą pełną nazwę
chemiczną „1,1,1,2-
Tetrafluoroetan”. Ważne, aby
nie zapomnieć wpisać
trzyliterowy symbol „HFC-…”.
Tylko wówczas jednoznacznie
określimy, że chodzi o czynniki
chłodnicze klasyfikowane jako
fluorowane gazy cieplarniane,
a nie czynniki zubożające
warstwę ozonową (HCFC, CFC).
Ilość ma być wyrażona w
kilogramach, ale nie określono
dokładności. Wydaje się jednak
dobrą praktyką, aby –
szczególnie dla urządzeń
o najmniejszej pojemności
czynnika chłodniczego –
wpisywać ilość z dokładnością
do jednego miejsca po
przecinku, a co najmniej
z dokładnością do połowy
kilograma.

Jak ma wyglądać etykieta
i gdzie ją umieszczać?

Bardzo
szczegółowy opis, łącznie z
niemalże określeniem wielkości
czcionki, zawarty jest w art. 3
i 4 Rozporządzenia Komisji
Europejskiej nr 1494/2007
i w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia
f-gazowego. W skrócie,
najważniejsze jest to, że
etykieta ma być tak wykonana,
aby w normalnych warunkach
funkcjonowania przetrwała na
urządzeniu w czytelnej formie
przez cały okres eksploatacji.
Powinna być umieszczona w
widocznym miejscu w pobliżu
zaworów serwisowych.
Źródło: