Zarząd Fabryki Wentylatorów „OWENT” Sp. z o.o. ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom 16 500 udziałów Spółki każdy w wysokości 50 zł.

OWENT zbywa udziały
Zarząd
Fabryki Wentylatorów „OWENT” sp. z o.o.
z siedzibą w Olkuszu

Al. 1000-lecia 2a, 32-300 Olkusz

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

(Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom
16 500 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset) udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryka Wentylatorów „OWENT” sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu każdy w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).


1. Umowy nieodpłatnego zbycia udziałów można zawierać od dnia 19.09.2011 r. w siedzibie Spółki: 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 2a, pokój nr 13, w godzinach od 10 00 do 13 00, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia udziałów winny legitymować się dowodem osobistym z wpisanym numerem PESEL

3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń oraz zawiadomienia Zarządu Spółki o przejściu prawa własności udziałów.
Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce w pokoju nr 10 (Kadry, Administracja i Sprawy Socjalne, nr telefonu: 32/643-14-16).

4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce pod numerem telefonu: 32/643-14-16.

5. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 18.05.2013 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów wygasa.

6. Harmonogram zawierania umów z osobami uprawnionymi przedstawia się następująco:


Źródło: Fabryka Wentylatorów OWENT