Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na trzecią edycję studium (trzecia, pierwsza w Warszawie). Rekrutacja trwa do 14. lutego 2011 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe
Studia będą prowadzone przez dwa semestry (marzec 2011 - luty 2012). Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego, z wykorzystaniem zaawansowanych metod analiz ekonomiczno-finansowych oraz z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i rynkowych, a także opanują umiejętność opracowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji.

Zgodnie z przyjętym przez rząd w dn. 7 grudnia 2010 r. krajowym planem działań dot. OZE, w najbliższym 10-leciu w Polsce oczekiwać trzeba znaczących, niespotykanych na podobną skalę w poprzednich latach nowych inwestycji. Wg oceny Grzegorza Wiśniewskiego wykładowcy i kierownika części rynkowo-technologicznej studiów oraz konsultanta prac dyplomowych, skala nowych inwestycji do 2020 r. sięgnie 27 mld Euro, najwięcej w sektorach energetyki wiatrowej, słonecznej termicznej oraz biogazu i biomasy – więcej na autorskim blogu.

Znaczna cześć zajęć jest prowadzona w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (case study), które dotyczyć będą najbardziej perspektywicznych rodzajów inwestycji w okresie do 2015 r. Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawcze rożnych rynków i technologii, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE. Uwzględnione będą konsekwencje biznesowe najnowszych regulacji prawnych i przygotowanych, w tym ustawy dot. OZE.

Studia adresowane są do prywatnych przedsiębiorców, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, przedstawicieli samorządów oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego http://oze.ue.wroc.pl

Instytut Energetyki Odnawialnej