Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową została opublikowana w Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1263. Ten Dziennik Ustaw datowany jest 31 maja 2004 r., więc nowa ustawa ozonowa wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2004 r. (nast. poniedziałek).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową - tekst ustawy.
Komentarz Forum nt. najważniejszych postanowień nowej ustawy "ozonowej" znajdziesz tutaj
W rozdziale 5, ustawa przewiduje konieczność ponoszenia opłaty za wprowadzanie po raz pierwszy do obrotu na terytorium Polski substancji kontrolowanych, tj. m.in. czynników chłodniczych z grupy HCFC (tzw. "opłaty za substancje kontrolowane"). Dalej, art. 19 ust. 3 ustawy zobowiązuje Ministra Środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, wysokości stawki tej opłaty. Stosowne rozporządzenie nie ukazało się do dziś, a według informacji uzyskanych telefonicznie od przedstawicieli MŚ - jego projekt jest dopiero na etapie tzw. uzgodnień wewnątrzresortowych (czyli wśród poszczególnych departamentów MŚ).

Według interpretacji Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy, opłaty za substancje kontrolowane będą należne za wszystkie czynniki HCFC wprowadzone do obrotu po raz pierwszy już od dnia wejścia w życie w/w ustawy
, bez względu na to, kiedy ukaże się rozporządzenie wykonawcze określające wysokość stawki tej opłaty. Zgodnie z aktualnym projektem rozporządzenia (doc), stawka opłaty za wprowadzanie po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej substancji kontrolowanych wynosi 150 zł za 1 kg ODP (umowny współczynnik - potencjał niszczenia ozonu) - por. załączony projekt rozporządzenia (zbiór: "20040614_Projekt Rozp MŚ stawka opłaty za SZWO.doc"). Poniższa tabela przedstawia należne od 14 czerwca 2004 r. opłaty ekologiczne:

Nazwa czynnika
Współczynnik niszczenia ozonu
(ODP)
Opłata ekologiczna
(za 1 kg czynnika)*
R-22
0,055
8,25 zł
R-401A
0,037
5,55 zł
R-402A
0,021
3,15 zł
R-408A
0,026
3,90 zł
R-409A
0,033
4,95 zł
R-141b
0,110
16,50 zł
R-142b
0,065
9,75 zł
class="teksttab">
R-123
0,020
3,00 zł
* Obowiązkowa opłata za wprowadzanie do obrotu na terytorium Polski substancji zubożających warstwę ozonową. Opłata odprowadzana na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1263) – obowiązuje od 14 czerwca 2004 r., obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004 (M.P. z 2003 r. Nr 50 poz. 782).
Obowiązkiem zapłaty tych opłat obarczono podmioty, które po raz pierwszy wprowadzają czynniki HCFC do obrotu na terytorium Polski. W sposób pośredni, ostatecznie opłaty te obciążą finalnego użytkownika substancji kontrolowanych. Opłaty traktowane są jako element kalkulacyjny ceny sprzedaży; będą więc doliczane do dotychczasowej ceny samego czynnika.

Michał Dobrzyński
Biuro KFCh
tel. kom. 0600 28 12 79