Przy zakupie 2 klimatyzatorów MIDEA, trzeci otrzymujesz gratis!

ONNINEN: 2+1 gratis - promocja klimatyzatorów MIDEA
2+1 gratis - promocja klimatyzatorów MIDEA
Regulamin promocji asortymentu MIDEA „2+1 gratis”
1. Organizatorem promocji jest firma Onninen Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emaliowej 28, 02-295 w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – wpis pod numerem KRS 0000036846, NIP: 526-10-32-852, przy współudziale firmy SPS KLIMA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa
2. Promocja organizowana jest w Punktach Sprzedaży Onninen dla Odbiorców/Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, które w dniu przystąpienia Promocji prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania promocji: od 15 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku lub do wyczerpania zapasów
4. Przedmiotem promocji objęte są:
· Klimatyzatory inwerter seria X
· Klimatyzatory kasetonowe
· Klimatyzatory kanałowe
· Klimatyzatory podsufitowo-przypodłogowe
5. Zasady promocji
Promocja 2 +1 – polega na tym, że przy zakupie przez Klienta Onninen w terminie od 15 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku 2 sztuki klimatyzatorów inwerterowych serii X lub klimatyzatorów kasetonowych, lub klimatyzatorów kanałowych, lub klimatyzatorów podsufitowo-przypodłogowych marki Midea –, trzeci klimatyzator Split seria R MSR1-09HRN1 Klient otrzymuje gratis (za 1 grosz).
6. Odbiorcy/Klienci uczestniczący w promocji dotyczącej firmy Midea „2+1 gratis ” dokonują zakupów objętych promocją na podstawie faktur vat.
7. Zakupy dokonane w okresie od 15 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku mogą być sumowane.
8. Po dokonaniu promocyjnego zakupu przez Klienta w punkcie sprzedaży Onninen, pracownik danego punktu (opiekun Klienta), wysyła numer faktury/faktur oraz numer Klienta merx jako dowód dokonania transakcji mailem na adres katarzyna.szymanowska@onninen.pl
9. Nagrody będą przekazywane do punktu sprzedaży Onninen w którym Klient dokonał promocyjnego zakupu w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o transakcji do wyczerpania zapasów
10. Uczestnicy promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie lub łączyć ich z prawami do uzyskania nagrody innych Uczestników.
11. Organizator informuje, że nagrody wydane w Promocji – stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
12. Regulamin Promocji dostępny będzie na stronie www.onninen.pl
13. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć Uczestnika z udziału w promocji, jak również odmówić mu przyznania nagrody, jeśli powziął uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z Regulaminem.
14. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
15. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
17. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z promocją.