OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Tytuł: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA
Autorzy: Krystyna Krygier, Tomasz Klinke, Jerzy Sewerynik
Wydawca: CWydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydanie: Warszawa 1991, wyd. V
Stron: 490
Oprawa: kartonowa lakierowana
Cena: ok. 50,00 zł
Zamówienia: www.wsip.com.pl

Spis treści:
1. Wiadomości wstępne
2. Paliwa energetyczne i spalanie
2.1. Co to są paliwa?
2.2. Zjawiska fizyczne i chemiczne występujące podczas spalania
2.3. Spalanie niezupełne i zupełne, niecałkowite i całkowite
2.4. Ciepło spalania i wartość opałowa
2.5. Zapotrzebowanie na powietrze do spalania
2.6. Objętość spalin
3. Straty ciepła pomieszczeń
3.1. Wymiana ciepła
3.2. Złożona wymiana ciepła
3.3. Przenikanie ciepła przez przegrody budowlane
3.4. Obliczanie wartości współczynnika przenikania ciepła
3.5. Wartości obliczeniowe temperatury powietrza
3.6. Obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną
3.6.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną w pomieszczeniach o kubaturze
do 600 m3
3.6.2. Zapotrzebowanie na moc cieplną w pomieszczeniach o kubaturze większej
od 600 m3
3.6.3. Przybliżone metody obliczania zapotrzebowania na moc cieplną
4. Systemy ogrzewania
4.1. Zarys dziejów techniki ogrzewczej
4.2. Miejscowe urządzenia ogrzewania
4.2.1. Urządzenia na paliwa stałe
4.2.2. Urządzenia na paliwa płynne
4.2.3. Grzejniki elektryczne
4.3. Centralne urządzenia ogrzewania
4.3.1. Rodzaje centralnych ogrzewań
4.3.2. Centralne ogrzewanie wodne
4.3.3. Centralne ogrzewanie parowe
4.3.4. Centralne ogrzewanie powietrzne
4.3.5. Centralne ogrzewanie elektryczne
5. Kotły
5.1. Wiadomości wstępne
5.2. Kotły na paliwa stałe
5.3. Kotły na paliwa ciekłe
5.4. Kotły na paliwa gazowe
5.5. Dobór kotłów
5.6. Osprzęt kotłów wodnych i parowych
5.7. Twardość wody i sposoby jej usuwania
5.8. Przepisy Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące pracy kotłów
6. Wymienniki ciepła
6.1. Podstawowe rodzaje przeponowych wymienników ciepła i wielkości
charakterystyczne
6.2. Wymienniki typu woda-woda
6.3. Wymienniki typów para-woda i woda-para
6.4. Wymienniki typów woda-powietrze i para-powietrze
6.5. Osprzęt wymienników ciepła
7. Kotłownie
7.1. Wiadomości ogólne
7.2. Ogólne wytyczne projektowania i wyposażenia kotłowni wbudowanej
7.3. Rozmieszczenie kotłów w kotłowni wbudowanej
7.4. Wentylacja kotłowni wbudowanej
7.5. Pompownie
7.6. Obliczanie niezbędnej ilości paliwa
7.7. Składowanie paliwa stałego
7.8. Składowanie żużla i popiołu
7.9. Nawęglanie i odżużlanie kotłów
7.10. Pomieszczenia dla obsługi kotłowni wbudowanej
8. Kominy
8.1. Ogólne zasady budowy kominów
8.2. Obliczanie przekroju komina o ciągu naturalnym
8.3. Kominy o ciągu sztucznym
8.4. Czopuch
8.5. Odpylanie spalin
8.6. Normy zanieczyszczeń powietrza
9. Grzejniki
9.1. Wiadomości ogólne
9.2. Obliczanie mocy cieplnej grzejników
9.3. Dobór powierzchni ogrzewalnej grzejnika ogniwowego
9.4. Grzejniki z ogniw żeliwnych
9.5. Grzejniki stalowe płytowe
9.6. Grzejniki z rur stalowych ożebrowanych
9.7. Grzejniki z rur stalowych gładkich
9.8. Konwektory
9.9. Grzejniki listwowe
9.10. Urządzenia regulacyjne grzejników
9.11. Grzejniki aluminiowe ogniwowe
9.12. Aparaty grzewczo-wentylacyjne
10. Przewody i uzbrojenie instalacji c.o.
10.1. Przewody
10.2. Wydłużenie cieplne przewodów i ich kompensacja
10.3. Podpory
10.4. Izolacja cieplna przewodów
10.5. Uzbrojenie przewodów
11. Ogrzewanie wodne grawitacyjne
11.1. Zasada działania ogrzewania wodnego grawitacyjnego
11.2. Ciśnienie czynne
11.3. Opory przepływu nośnika ciepła
11.4. Systemy wodnych ogrzewań grawitacyjnych
11.5. Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych systemu otwartego
11.6. Obliczanie instalacji ogrzewania wodnego grawitacyjnego z rozdziałem dolnym
11.7. Obliczanie instalacji ogrzewania wodnego grawitacyjnego z rozdziałem górnym
12. Ogrzewanie pompowe
12.1. Zasada działania wodnego ogrzewania pompowego
12.2. Ciśnienie czynne w ogrzewaniu pompowym
12.3. Dobór wydajności i wysokości podnoszenia pompy obiegowej
12.4. Rozkład ciśnienia w instalacji w zależności od miejsca podłączenia
12.5. Zabezpieczenie urządzeń ogrzewań wodnych pompowych
12.6. Systemy ogrzewań wodnych pompowych
12.7. Obliczanie przewodów instalacji ogrzewań wodnych pompowych
13. Ogrzewanie parowe niskoprężne
13.1. Wytwarzanie pary wodnej niskoprężnej
13.2. Zastosowanie pary niskoprężnej do instalacji c.o.
13.3. Systemy parowych ogrzewań niskoprężnych
13.4. Zasady obliczeń zbiornika kondensatu i pomp do jego przetłaczania
13.5. Zabezpieczenie kotłów w ogrzewaniach parowych niskoprężnych
13.6. Obliczanie średnic przewodów pary i kondensatu w instalacji parowej niskoprężnej
14. Ogrzewanie parowe wysokoprężne
14.1. Grzejniki i uzbrojenie przewodów
14.2. Zastosowanie pary wysokoprężnej do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej
wody
14.3. Systemy ogrzewania parowego wysokoprężnego i ich zabezpieczenia
14.4. Wymiarowanie przewodów parowych i kondensacyjnych w ogrzewaniach parowych wysokoprężnych
15. Ogrzewanie parowe podciśnieniowe
15.1. Zastosowanie pary podciśnieniowej do ogrzewania
15.2. Systemy ogrzewania parowego podciśnieniowego
15.3. Budowa i zasada działania pompy próżniowej
16. Ogrzewanie przez promieniowanie
16.1. Wiadomości wstępne
16.2. Systemy ogrzewania przez promieniowanie
16.3. Wskazówki montażowe i eksploatacyjno-remontowe
16.4. Obliczanie powierzchni grzejników promieniujących i wymiarowanie instalacji
17. Ogrzewanie powietrzne
17.1. Systemy ogrzewania powietrznego
17.2. Elementy instalacji ogrzewania powietrznego
17.3. Wymiarowanie instalacji ogrzewania powietrznego
18. Regulacja instałacji c.o.
18.1. Przyczyny regulacji
18.2. Rodzaje regulacji
18.3. Urządzenia regulacyjne i zasady ich montażu
18.4. Stabilizacja hydrauliczna instalacji
19. Eksploatacja i naprawy instalacji c.o.
19.1. Zasady racjonalnej eksploatacji urządzeń ogrzewczych
19.2. Ochrona przed korozją urządzeń w kotłowni i w węźle ciepłowniczym
19.3. Okresy amortyzacyjne elementów instalacji
19.4. Remonty instalacji
19.5. Najczęściej spotykane wady i uszkodzenia instalacji oraz sposoby ich usuwania
20. Ciepłownictwo i sieci ciepłownicze - wiadomości podstawowe
20.1. Definicje
20.2. Ukształtowanie sieci ciepłowniczych
20.3. Systemy sieci ciepłowniczych
20.4. Układanie sieci ciepłowniczych
21. Ciepłownie i elektrociepłownie
21.1. Rodzaje ciepłowni
21.2. Podstawowe wyposażenie ciepłowni
21.2.1. Kotły opalane paliwami stałymi
21.2.2. Kotły opalane gazem
21.2.3. Kotły opalane olejem
21.3. Bilans energetyczny ciepłowni
21.4. Elektrociepłownie i turbiny ciepłownicze
22. Sieci ciepłownicze wodne
22.1. Sieci ciepłownicze wodne nisko- i wysokoparametrowe
22.2. Obliczenia hydrauliczne sieci ciepłowniczych
22.3. Przewody i armatura sieci ciepłowniczych
22.4. Podpory przewodów S.c. kanałowej
22.5. Kompensacja wydłużeń przewodów S.c. kanałowej
22.6. Odwodnienia i odpowietrzenia
22.7. Izolacja termiczna S.c. kanałowej
22.8. Komory ciepłownicze
22.9. Preizolowane sieci ciepłownicze
22.9.1. Elementy preizolowanej sieci ciepłowniczej
22.9.2. Sposoby układania
22.9.3. System alarmowy
23. Sieci ciepłownicze parowe
23.1. Sieci ciepłownicze parowe nisko- i wysokoprężne
23.2. Układanie przewodów
23.3. Odwadnianie sieci ciepłowniczych parowych
24. Węzły ciepłownicze
24.1. Rodzaje węzłów ciepłowniczych
24.2. Węzły bezpośrednie c.o.
24.3. Węzły wymiennikowe c.o.
24.4. Elementy węzłów c.o.
24.5. Pomieszczenia węzłów ciepłowniczych
24.6. Kompaktowe węzły ciepłownicze
25. Obliczenia hydrauliczne wodnych sieci ciepłowniczych
25.1. Obliczanie średnic i strat ciśnienia w przewodach sieci ciepłowniczych
25.2. Wykres ciśnienia
25.2.1. Układy stabilizujące
25.2.2. Konstrukcja wykresu ciśnienia
26. Zasady wykonywania dokumentacji sieci ciepłowniczych
26.1. Założenia techniczno-ekonomiczne
26.2. Projekt techniczny inwestycji
27. Wykonywanie sieci ciepłowniczych
27.1. Zasady organizacji robót
27.2. Wykonywanie elementów sieci ciepłowniczych
27.2.1. Wykopy
27.2.2. Prace budowlano-montażowe
27.2.3. Prace montażowo-spawalnicze
27.2.4. Prace termoizolacyjne
27.2.5. Preizolowane sieci ciepłownicze
28. Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową
28.1. Temperatura ciepłej wody użytkowej
28.2. Normy zużycia ciepłej wody użytkowej
29. Indywidualne przygotowywanie ciepłej wody użytkowej
29.1. Wiadomości wstępne
29.2. Urządzenia do przygotowywania C.W.U. ogrzewane gazem
29.3. Urządzenia do przygotowywania C.W.U. ogrzewane energią elektryczną
29.4. Urządzenia do przygotowywania C.W.U. współpracujące z kotłami c.o.
30. Centralne przygotowywanie ciepłej wody użytkowej
30.1. Wiadomości wstępne. 30.2. Rodzaje węzłów C.W.U. 30.3. Węzły grupowe
30.4. Układy instalacji C.w.u.
30.5. Urządzenia do przygotowywania C.W.U.
30.6. Uzbrojenie instalacji c.w.u.
30.7. Obliczanie instalacji C.W.U.
30.8. Izolacja przewodów i urządzeń instalacji C.W.U.
31. Podstawowe wiadomości dotyczące instałacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
32. Fizyczne właściwości powietrza
32.1. Skład atmosfery
32.2. Właściwości fizyczne powietrza suchego
32.3. Właściwości fizyczne powietrza wilgotnego
32.4. Wykres Molliera
32.5. Podstawowe przemiany stanu powietrza wilgotnego
33. Mikroklimat pomieszczeń i obliczanie czynników powodujących zmiany stanu powietrza w pomieszczeniach
33.1. Komfort cieplny
33.2. Warunki obliczeniowe
33.3. Czynniki zmiany stanu powietrza wewnętrznego
33.4. Zyski ciepła i pary wodnej od ludzi
33.5. Zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego
33.6. Zyski ciepła od nasłonecznienia
33.7. Zyski ciepła i pary wodnej w wyniku infiltracji powietrza
33.8. Zyski wilgoci wskutek parowania ze zbiorników i powierzchni mokrych
33.9. Obliczanie masy wydzielających się gazów i par
34. Wentylacja naturalna
34.1. Wiadomości wstępne
34.2. Rozkład ciśnienia wywołany różnicą temperatury
34.3. Rozkład ciśnienia wywołany działaniem wiatru
34.4. Infiltracja
34.5. Przewietrzanie
34.6. Wentylacja grawitacyjna
34.7. Aeracja
35. Wentylacja mechaniczna
35.1. Systemy wentylacji mechanicznej
35.2. Elementy instalacji wentylacyjnych
35.2. I. Czerpnie powietrza
35.2.2. Wyrzutnie powietrza
35.2.3. Urządzenia do oczyszczania powietrza
35.2.4. Nagrzewnice powietrza
35.2.5. Wentylatory
35.2.6. Nawiewniki i wywiewniki
35.2.7. Przewody wentylacyjne
35.3. Obliczanie strumienia objętości powietrza wentylacyjnego
35.4. Rozdział powietrza w pomieszczeniu
35.5. Obliczanie przewodów wentylacyjnych
35.6. Dobór podstawowych urządzeń wentylacyjnych
36. Klimatyzacja
36.1. Wiadomości wstępne
36.2. Elementy instalacji klimatyzacyjnych
36.3. Uzdatnianie powietrza w komorze klimatyzacyjnej
37. Regulacja, odbiór i eksploatacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wykaz literatury

Źródło: ''

Komentarze

  • DOBRE OGRZEWANIE

    TO OGZEWANIE JEST BARDZO DOBRE POPROSTU JEDYNE W SWOIM RODZAJU