OGRZEWNICTWO DLA PRAKTYKÓW
Tytuł: OGRZEWNICTWO DLA PRAKTYKÓW


Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk
Wydawca: Systherm
Rok wydania: 2002
Stron: 232
UWAGA - nakład wyczerpany!
(informacja z dn. 15.06.2004 r.)

"OGRZEWNICTWO dla praktyków" zawiera niezbędną wiedzę dotyczącą najczęściej stosowanych ogrzewań wodnych oraz elementów składowych.
Przedstawiono podstawy teoretyczne, przytoczono wymagania techniczne, które trzeba spełnić dla właściwego doboru urządzeń i elementów, w oparciu o aktualne normy i wytyczne.
W podręczniku ujęto w przejrzystej formie całość wiadomości potrzebnych przy projektowaniu ogrzewania, a w szczególności:
- wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków wraz z podstawami teoretycznymi obliczeń cieplnych i wilgotnościowych oraz obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło,
- obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz dla określenia całorocznego zapotrzebowania na paliwo bądź ciepło,
- w oparciu o niezbędne podstawy teoretyczne ptrzedstawiono sposoby doboru urządzeń kotłowni, niezbędnych zabezpieczeń, projektowania sieci przewodów, doboru grzejników, armatury i automatyki,
- sposób projektowania przybliżono na przykładzie budynku jednorodzinnego, przedstawiając pięć rozwiązań sieci przewodów z różnych materiałów.
Treść merytoryczna książki, przystępny sposób przedstawiania zagadnień oraz przytoczone i omówione aktualne normy i wytyczne dotyczące projektowania, pozwalają mi wysoko ocenić ten podręcznik, jako przydatny dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, Budownictwo i Architektura. Sądzę, że równie wysoko ocenią tę książkę inżynierowie-praktyczy i eksploatatorzy instalacji centralnego ogrzewania.
prof. zw. dr inż. Gerard Jan Besler

Spis treści:
1. Wykaz ważniejszych oznaczeń
Indeksy
2. Obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród budynków
2.1. Obliczenia współczynników przenikania ciepła
2.1.1. Podstawowe definicje
2.1.2. Obliczenia współczynników przenikania ciepła przegród złożonych z warstw
jednorodnych
2.1.3. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla przegrody budowlanej złożonej
2.1.4. Współczynniki przenikania ciepła podłóg na gruncie i ścian przyległych do gruntu
2.1.5. Współczynniki przenikania ciepła stropodachów
2.2. Obliczenia współczynników przenikania ciepła przegrody z mostkami cieplnymi
2.3. Obliczenia rozkładu temperatur w przegrodzie wielowarstwowej
23 2.4. Obliczenia stanu wilgotnościowego przegród
3. Wymagania ochrony cieplnej budynków
3.1. Wymagania dotyczące maksymalnych współczynników przenikania ciepła przegród pełnych, okien i drzwi budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej i .przemysłowych
3.2. Wymagania dotyczące podłóg na gruncie
3.3. Wymagania dotyczące maksymalnej powierzchni okien
3.4. Wymagania dotyczące szczelności na przenikanie powietrza
3.5. Graniczne wskażniki zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania Eo
4. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych

4.1. Wprowadzenie
4.2. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło według wymagań
normatywnych
4.3. Uproszczone metody obliczeń
5. Obliczanie zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczeń ogrzewanych
o kubaturze do 600 m3

5.1. Podstawowe definicje
5.2. Straty ciepła przez przenikanie
5.3. Dodatki do strat ciepła przez przenikanie
5.4. Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji
5.5. Obliczeniowe wartości temperatury zewnętrznej i wewnętrznej
5.6. Wymagania dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
6. Grzejniki
6.1. Klasyfikacja grzejników
6.2. Wymagania i przegląd typów grzejników konwekcyjnych
6.3. Zasady doboru grzejników konwekcyjnych
6.3.1. Powierzchnia ogrzewalna grzejnika
6.3.2. Dobór grzejników dla ogrzewań dwu rurowych i parametrów pracy różnych
od katalogowych
6.3.3. Dobór grzejników dla ogrzewań jednorurowych
6.4. Wybrane typy grzejników promieniujących
6.4.1. Podstawy teoretyczne i fizjologiczne ogrzewania przez promieniowanie
6.4.2. Zalety ogrzewań promieniowych
6.4.3. Nowoczesne wodne ogrzewanie podłogowe
6.4.4. Ogrzewanie promieniowe obiektów o dużej kubaturze
6.5. Układy współpracy ogrzewań podłogowo-konwekcyjnych
7. Przewody
7.1. Stosowane materiały
7.2. Kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów
7.3. Przegląd podstawowych danych technicznych przewodów wybranych firm
7.4. Izolacja przewodów
7.4.1. Material
7.4.2. Temperatura pracy i grubość izolacji
7.4.3. Zasady montażu
8. Źródła ciepła
8.1. Klasyfikacja żródeł ciepła
8.2. Stosowane paliwa
8.2.1. Charakterystyka paliw
8.2.2. Obliczanie rocznego zapotrzebowania paliwa
8.3. Kotły centralnego ogrzewania
8.3.1. Podział kotłów c.o. ze szczególnym uwzględnieniem kotłów gazowych
8.3.2. Parametry kotłów wodnych
8.3.3. Przegląd podstawowych danych technicznych aktualnie produkowanych kotłów
mniejszej mocy
8.3.4. Ogólne zasady doboru kotłów
8.4. Zasady projektowania i wymagania dla kotłowni
8.4.1. Kotłownie na paliwo stałe
8.4.2. Kotłownie na paliwo gazowe
8.4.3. Kotłownie na paliwo olejowe
8.5. Sterowanie i automatyka
8.5.1. Zadania układu sterowania
8.5.2. Sterowanie pracą obiegów grzewczych
8.5.3. Regulacja mocy kotła
8.5.4. Funkcje zabezpieczające układu sterującego
8.5.5. Układ sterowania a sprawność kotłowni i instalacji ogrzewczej
8.5.6. Możliwości komunikacyjne regulatorów
8.6. Przygotowanie C.W.u.
8.6.1. Wprowadzenie
8.6.2. Obliczanie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania c.w.u.
8.6.3. Wybór systemu przygotowania c.w.u.
8.6.4. Dobór zasobnika w centralnej instalacji c.w.u.
8.6.5. Dobór kotła na cele c.o. i c.w.u.
8.6.6. Wykorzystanie układu kotłowni c.o. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej
8.6.7. Przegląd podstawowych danych technicznych aktualnie produkowanych zasobników i podgrzewaczy c.w.u.
8.7. Pompy w instalacjach centralnego ogrzewania
8.7.1. Charakterystyka wydajności pompy
8.7.2. Zapotrzebowanie na moc napędu pompy
8.7.3. Sprawność pompy
8.7.4. Korekta wydajności pompy przy zmianie prędkości obrotowej wirnika
8.7.5. Korekta wydajności pompy przy zmianie średnicy wirnika
8.7.6. Dobór pompy obiegowej dla instalacji centralnego ogrzewania
8.7.7. Charakterystyka danych technicznych pomp na przykładzie firmy Grundfos
8.8. Układy odprowadzania spalin
8.8.1. Klasyfikacja kominów
8.8.2. Uwarunkowania ciśnieniowo - temperaturowe
8.8.3. Dobór wysokości i przekroju
8.8.4. Wymagania materiałowe
8.8.5. Wymagania konstrukcyjne
9. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
9.1. Zadania i rodzaje zabezpieczeń
9.2. Zabezpieczenie systemu otwartego
9.3. Zabezpieczenie systemu zamkniętego
9.4. Charakterystyka danych technicznych zamkniętych naczyń wzbiorczych
na przykładzie firmy Reflex
10. Układy ogrzewań wodnych i zasady ich wymiarowania
10.1. Schematy instalacji c.o. wodnych
10.2. Obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania
10.2.1. Podstawowe zależności obliczeniowe
10.2.2. Zasady doboru średnic przewodów
10.2.3. Jednostkowe liniowe straty ciśnienia dla przewodów z różnych materiałów
10.2.4. Straty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi typowych elementów instalacji
11. Armatura i automatyka instalacji centralnego ogrzewania
11.1. Armatura
11.2. Automatyka wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
11.2.1. Wprowadzenie
11.2.2. Termostatyczne regulatory grzejnikowe
11.2.3. Stabilizacja hydrauliczna instalacji c.o.
12. Systemy instalacyjne
12.1. Ogólna klasyfikacja systemów
12.2. Elementy systemów instalacyjnych
13. Projekty instalacji centralnego ogrzewania dla wybranego budynku
13.1. Opis techniczny budynku
13.2. Obliczenia współczynników przenikania ciepła
13.3. Obliczenia wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło
13.3.1. Wprowadzenie
13.3.2. Obliczenia metodą uproszczoną
13.4. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń
13.5. Projekty wybranych rozwiązań instalacji centralnego ogrzewania
13.5.1.Wariant St - zastosowanie przewodów stalowych
13.5.2. Wariant Cu :- zastosowanie przewodów miedzianych
13.5.3.Wariant PE1 - zastosowanie przewodów z polietylenu sieciowanego
w układzie obwodowym
13.5.4. Wariant PE2 - zastosowanie przewodów z polietylenu sieciowanego
w układzie rozgałęźnym
13.5.5. Wariant PE3 - zastosowanie przewodów z polietylenu sieciowanego
w układzie rozdzielaczowym
13.6. Przykład obliczeń hydraulicznych dla jednego obiegu czynnika grzewczego
14. Metody kosztorysowania
14.1. Rodzaje kosztorysów
14.2. Zakres kosztorysu
14.3. Metody kosztorysowania robót budowlanych
14.3.1. Metoda kalkulacji uproszczonej
14.3.2. Metoda kalkulacji szczegółowej
14.4. Zasady ustalania kosztu budowy (robót)
14.5. Przykłady kosztorysów wybranych rozwiązań projektowych instalacji centralnego
ogrzewania
Wykaz norm związanych z ogrzewnictwem
Literatura

Źródło: ''

Komentarze

 • Dostępność

  Z chęcią odświeżyłbym swoje wiadomości więc proszę o informację gdzie można nabyć tą pozycję? Pozdrawiam (maciej.baranowski@poczta.fm)

 • z błędami

  Z informacji zawartych w książkach korzystam w sposób wybiórczy (jako zbiór wzorów i tabelek), dlatego trudno mi jest w sposób szczegółowy i w pełni merytoryczny ocenić tę pozycję. Znalazłem jednak dwa poważne błędy:
  1) w wymaganiach dla pomieszczeń kotła i kotłowni podano, że kotłownia jest to pomieszczenie z kotłami o łącznej mocy powyżej 60 kW - ten kto się choć trochę orientuje w przepisach wie, że obecnie jest to 30 kW (niby drobna różnica, a jednak znaczy bardzo wiele),
  2) w książce podano, że w kotłowni za ścianką oddzielającą można składować zbiorniki oleju o pojemności 1000 l. (czyli kilka) - do niedawna rzeczywiście tak było, można było tak składować zbiorniki w układzie 4 x 1000 l., obecnie niestety już nie (dopuszcza się jedynie 1 x 1000 l.).
  Z drobniejszych błędów to: w instalacjach zamkniętych zabezpieczonych naczyniami przeponowymi przedstawione obliczenia naczynia wzbiorczego opierają na normie z 1991, a nie jak napisano na wstępie rozdziału na normie z 1999 (różnica polega w określaniu przyrostu objętości), błąd niewielki, bo i tak wszystko będzie działać, ale ...
  W skrócie: redakcja - pani profesor, recenzent bardzo znany profesor - oj chyba zgubiła trochę rutyna :-).
  Więcej błędów nie znalazłem, bo i nie szukałem ich specjalnie :-).

 • Odpowiedz do komentarza "z błędami"

  Odpowiedz do komentarza "z błędami"
  Odpowiadając, zdaniem autora, na "dwa poważne błędy zawarte w opinii "Puchatka" wyjaśniamy, że:
  Ad 1.
  Stosowany podział kotłowni na paliwo gazowe lżejsze od powietrza jest zgodny z normą PN-B-02431-1, która podaje:

  "Ze względu na zakres wymagań wyróżnia się kotłownie o łącznej mocy cieplnej:
  - do 60 kW,
  - powyżej 60 kW do 2000 kW:
  W grupie kotłowni o łącznej mocy cieplnej do 60 kW wyróżnia się wymagania dla pomiesz-czeń z kotłami o łącznej mocy cieplnej:
  - do 30 kW,
  - powyżej 30 kW do 60 kW."
  Ad 2.
  W opisie zasad składowania oleju w pomieszczeniach kotłowni podano granice łącznej po-jemności zbiornika (zbiorników) do 1000 dm3. W opisach używano zamiennie liczby poje-dynczej i mnogiej.
  Dla poprawy czytelności byłoby wskazane uzupełnienie zdania dyskusyjnego słowem "łącz-nej". Brzmiałoby wtedy "Dla małych urządzeń dopuszcza się ustawienie zbiorników o po-jemności łącznej do 1000 dm3 w pomieszczeniu kotłowni w odległości minimum 1 m od kotła. O tym, że mówi się o magazynowaniu jednego zbiornika wskazuje dalszy opis "Zbiornik powinien być w wannie wychwytującej oraz ekranowanej od kotła ścianką o grubości co najmniej 12 cm ..." oraz opis oznaczeń rysunku Rys. 8.7.
  Dziękujemy za zauważenie mnożnika 1,1 pomyłkowo zamieszczonego we wzorze na pojem-ność użytkową naczynia wzbiorczego.
  Halina Koczyk
  Bronisława Antoniewicz
  Małgorzata Babińska
  P.S. Autorki chętnie poznałyby z imienia i nazwiska osobę ukrytą pod pseudonimem "Pucha-tek".
  Adres kontaktowy: e-mail malgorzata.basinska@put.poznan.pl

 • komentarz do komentarza

  Czytałem i .....
  Biję się w pierś jeśli chodzi o podział kotłowni. Moja uwaga na ten temat była zaczerpnięta z "Warunków technicznych wykonania kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" tom II, gdzie podano, że kotły o łącznej mocy powyżej 30 kW należy montować w kotłowniach. Tym bardziej było to dla mnie mylące, że w wydaniu I, próg ten był ustawiony właśnie od mocy 60 kW. Fakt, warunki te nie są wiążące w świetle obowiązujących przepisów. Rozstrzygnięcie natomiast przynosi Rozporządzenie w sprawie .... Dz.U. nr 75 i tam rzeczywiście jest powiedziane, że o kotłowniach można mówić dopiero od 60 kW. Czyli i mnie zgubiła rutyna ;-).
  Jeżeli chodzi o zbiorniki, to myślę że na sposób, w jaki opisano zasady ich montażu miał wpływ język jakim tworzy się u nas prawo. Poprzednio obowiązujące przepisy były bowiem napisane fatalnie, co dopuszczało różną interpretację. Stąd też sprawdzone w praktyce ustawianie zbiorników przy kotle w układzie 4x1000. Na szczęście sprawa została jasno rozwiązana w Dz.U. 75. Rozumiem, że cykl wydawniczy był taki, że tych zmian nie mógł ująć, ale moim zdaniem powinno się w takim przypadku przynajmniej podać jakie wątpliwości rodzi takie sformowanie problemu.
  Jeśli chodzi o obliczanie naczyń przeponowych to nowa norma podaje, że wyznaczenie pojemności użytkowej należy oprzeć na gęstości wody zasilającej, a nie jak poprzednio na średniej arytmetycznej z gęstości wody zasilającej i powrotnej. Ta zmiana powoduje, że naczynia po prostu są większe. Nie jest to może duża różnica, naczynia dobierane według poprzednich zasad sprawdzały się w instalacjach i mają się dobrze .
  Cieszę się, że wydawnictwo interesuje się uwagami czytelników, to tylko dobrze o nim świadczy. Miałbym jeszcze parę uwag (dotyczących układu książki), ale cóż i tak się za dużo rozpisałem. Oceniając książkę jako całokształt muszę powiedzieć, że jest to dobra pozycja do używania jej jako "ściągi". Brakuje mi jednak w niej paru rzeczy żeby używać jej jako samodzielnej pomocy.

 • kiedy będą książki??

  Pisze "nakład wyczerpany", gdzie ja teraz dostanę tę książkę? Proszę pomóżcie!

 • nie warto

  Tak jak w tytule: nie warto kupić. Być może skorzysta z książki student, praktyk raczej nie. Duża dawka wiedzy teoretycznej dot. obliczeń c.o.(właściwie po co- wiedza typowo dla projektantów), sporo miejsca zajmują informacje producentów i karty katalogowe produktów (po co- jest to wiedzanatomiast niewiele