24 kwietnia 2007 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja branżowa "Komin 2007"

TEZY KOŃCOWE konferencji "Komin 2007"

1. Komin jest wyrobem budowlanym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa użytkowników.

Kominy winny posiadać odrębne zasady odbioru i jednoznacznie sformułowane przepisy dopuszczające do eksploatacji. Odbiory kominów winny odbywać się obowiązkowo zarówno przed pierwszym uruchomieniem, jak i przy każdej zmianie urządzenia grzewczego lub przebudowie komina u wszystkich użytkowników, włączając także budynki jednorodzinne.

Odbiór komina winny przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia np. takie jakie określono w art. 62 pkt1 ust 6 - Ustawie Prawo Budowlane dla osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia przeglądów stanu technicznego. „….Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych", o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

- osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

- osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych….”

2. W przypadku gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo, przepisy winny szczegółowo określać odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego oraz jednoznacznie określać ich kompetencje i obowiązki.

Zaniechanie realizacji polityki bezpieczeństwa w stosunku do kominów może skutkować tragicznymi konsekwencjami dla użytkowników. Każdy użytkownik ma prawo zakładać, że procedury określone w przepisach budowlanych dają wystarczającą gwarancję i poczucie bezpieczeństwa.

3. Komin w sposób szczególny jest narażony na możliwość powstania zagrożeń pożarowych. Komin winien posiadać wewnętrzną i zewnętrzną odporność ogniową określoną w normach (PN-93/B-02870; PN EN 1443:2005).

Materiały z jakich wytwarzane są kominy i systemy spalinowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych odpowiadających wymaganiom klas co najmniej A1 lub A1n. Warunkiem likwidacji potencjalnych zagrożeń wynikających z zastosowania oszczędnościowych rozwiązań jest komin wykonany z odpowiednich materiałów.

4. Każdy dom powinien być wyposażony w kominy wyprowadzone ponad dach budynku. Tylko takie rozwiązanie jest gwarancją spełnienia odpowiednich warunków higienicznych oraz ochrony środowiska. Brak kominów w domu utrudnia i ogranicza możliwości modernizacji systemów ogrzewania i wentylacji.

5. Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE wystąpiło z propozycją do zgromadzonych przedstawicieli instytucji i organizacji do zorganizowania w ramach posiadanych zasobów Stowarzyszenia serwisu eksperckiego związanego z doradztwem w zakresie bezpiecznych technik odprowadzania spalin. Stowarzyszenie zaproponowało rolę koordynatora tych przedsięwzięć, licząc na włączenie się do tej inicjatywy branżowych instytucji i organizacji.