Pismo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dn. 9 maja 2008 r., skierowane do 78. organizacji branżowych i 14. mediów branżowych.

Pismo Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dn. 9 maja 2008 r., skierowane do 78. organizacji branżowych i 14. mediów branżowych
W związku ze zbliżającym się terminem (1 stycznia 2010 r.) wejścia w życie całkowitego zakazu wprowadzania do obrotu (na mocy art. 4 ust. 3 pkt g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową /Dz. U. WE L 244 z 29.09.2000/) oraz używania do serwisowania (art. 5 ust. 1 pkt c) (V) Rozporządzenia) tzw. pierwotnych, czyli pochodzących z produkcji, czynników chłodniczych z grupy HCFCs (wodorochlorofluorowęglowodorów) na terenie UE, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie przekazywanych niniejszym pismem informacji wśród użytkowników urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających czynniki chłodnicze należące do HCFCs oraz podmiotów obracających tymi substancjami, jak również dokonujących obsługi serwisowej ww. urządzeń i instalacji.
Czynniki chłodnicze z grupy wodorochlorofluorowęglowodorów wykorzystywane są powszechnie do naprawy i obsługi technicznej szeregu domowych, komercyjnych i przemysłowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, szeroko stosowanych m.in. w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności, w transporcie chłodniczym oraz w licznych procesach produkcyjnych. W większości wypadków jest to popularny czynnik HCFC-22 oraz mieszaniny z jego zawartością.
Wg szacunków niektórych organizacji branżowych chłodnictwa na obszarze Unii Europejskiej w ponad 7 milionach istniejących urządzeń znajduje się ok. 130.000 ton czynnika HCFC-22. W Polsce ilość substancji z grupy wodorochlorofluorowęglowodorów zgromadzonych w pracujących instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, szacowana jest przez te organizacje na co najmniej 5.000 ton. Roczna ilość HCHC-22 sprowadzanego do Polski na potrzeby obsługi serwisowej przekracza wg tych źródeł 500 ton.
Od stycznia 2010 r. nie wolno będzie uzupełniać ewentualnych ubytków czynnika chłodniczego w instalacji nowym z grupy HCFC, który nie pochodzi z odzysku i nie został poddany procesowi regeneracji. Zgodnie z prawem wszystkie zapasy czynnika HCFC-22, pozostałe po 31 grudnia 2009 r. w magazynach użytkowników, firm serwisowych lub dystrybutorów, nie będą mogły być użyte, a jedynie przekazane do utylizacji lub zagospodarowania do celów nieodzownych po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, prawdopodobnie odpłatnie.
Przewiduje się, że konsekwencją powyższych ograniczeń będzie niedobór HCFC-22 i innych czynników HCFC do naprawy i obsługi technicznej istniejących urządzeń i instalacji, co może spowodować poważne problemy dla wszystkich podmiotów eksploatujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne pracujące w oparciu o czynniki HCFC, łącznie z realnymi zagrożeniami utrzymania ciągłości produkcji i/lub działalności gospodarczej, związanych z tym problemów natury finansowej i prawnej.
Użytkownicy wspomnianych urządzeń i instalacji we współpracy z firmami wykonującymi dla nich usługi opieki serwisowej powinni niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zapewnienia niezakłóconej pracy tych urządzeń i instalacji po ostatecznym terminie wejścia w życie ww. restrykcji, wyznaczonym na przełom roku 2009/2010. Od kilku lat dostępne są nieszkodliwe dla warstwy ozonowej zamienniki czynników z grupy HCFC.
Podpisano: dr. inż Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska
>>>zobacz oryginał pisma Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z 09.05.2008 r.