Jesteśmy wspólnotą mieszkaniową 6 mieszkań (1 blok mieszkalny) na Podkarpaciu. W skład wspólnoty wchodzą 4 osoby fizyczne oraz urząd miasta, będący właścicielem 2 mieszkań. Chcielibyśmy ocieplić strop i ściany zewnętrzne bloku; łączny koszt ocieplenia to orientacyjnie 25-30 tys. zł. Czy możemy uzyskać zwrot kosztów z funduszy unijnych i do jakiej kwoty? Gdzie złożyć wniosek o przyznanie funduszy? Kto powinien złożyć wniosek: wspólnota czy urząd miasta (jako instytucja, w imieniu wspólnoty, bo wspólnota chyba nie kwalifikuje się do przyznania funduszy?) i w jakim terminie, żeby móc rozpocząć inwestycję w 2008 r.?

Jako wspólnota mieszkaniowa w okresie programowania 2007 – 2013 mogą Państwo wystąpić o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
W ramach osi priorytetowej 7 – Spójność wewnątrz regionalna, z działania 7.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” wspólnoty mieszkaniowe mogą występować z wnioskiem o dofinansowanie m.in. prac związanych z robotami budowlanymi, w tym: prac budowlanych, prac montażowych; zakupu sprzętu i wyposażenia oraz instalacji, itp.
W oparciu o projekt uszczegółowienia RPO maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu może wynieść 85%, z zastrzeżeniem, że jeśli zajdzie uzasadniony przypadek Instytucja Zarządzająca może na etapie konkursu podjąć decyzję o obniżeniu, lub też podwyższeniu tego progu.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla pojedynczego projektu to 8 mln zł. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość zmiany lub wprowadzenia dodatkowych limitów, jeśli chodzi o kwotę wsparcia projektu.
Dotacje przyznawane są co do zasady w formie refundacji. Jednakże przewiduje się również możliwość zaliczkowania w ograniczonym zakresie.
Uruchomienie programów planowane jest na II kwartał 2008 roku. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

(2008.02.27, woj. podkarpackie)