Mieszkam w kamienicy nie posiadającej CO. Właścicielem budynku jest gmina Warszawa Praga Północ. Słyszałam o wymogach UE dot. ocieplenia takich budynków. Czy tak jest rzeczywiście i gdzie mogę uzyskać informacje, kto wydaje decyzję n/t podłączenia CO. Czy są na to przeznaczone dotacje z Funduszy Unijnych?

Teoretycznie możliwe jest uzyskanie dotacji na dany projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 5.2 Rewitalizacja Miast. Jednak beneficjentem ubiegającym się dofinansowanie nie może być osoba prywatna. Jedyne typy beneficjentów jakie mogą starać się dofinansowanie to:
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną posiadające osobowość prawną,
- Spółki z większościowym udziałem jst,
- Instytucje kultury,
- Szkoły wyższe,
- Organizacje pozarządowe,
- Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
- Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
- Organy administracji rządowej,
- Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

(2008.10.30, woj. mazowieckie)