Z danych statystycznych wynika, że co siedem sekund, gdzieś na świecie wybucha pożar. W sumie jest to rocznie około czterech milionów pożarów, w których ginie blisko 15 000 osób, a straty materialne osiągają około 300 mld PLN. Statystyki wskazują, że ludzie giną w pożarach głównie od szkodliwego działania dymu i gazów. Skala problemu obrazuje więc jak wiele jest do zrobienia w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, nie tylko jednak w momencie pożaru, ale także już na etapie doboru materiałów z jakich wykonywana będzie konstrukcja budynku i elementów wchodzących w skład poszczególnych instalacji. Wśród instalacji tych niebagatelną rolę odgrywają systemy wentylacyjne, które można wykonać z ognioodpornych płyt RIDURIT.


Prawo, pożar a system wentylacji

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (rozporządzenie ministra infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
§ 207.1)
budynek i urządzenia z nim
związane powinny być zaprojektowane
i wykonane w sposób zapewniający w razie
pożaru:
1. nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia;
2. ograniczenie rozprzestrzeniania się
ognia i dymu w budynku;
3. ograniczenie rozprzestrzeniania się
pożaru na sąsiednie budynki;
4. możliwość ewakuacji ludzi z uwzględnieniem
zapewnienia bezpieczeństwa
ekip ratowniczych.
Uwarunkowania prawne zawarte w przepisach
z zakresu ochrony przeciwpożarowej
nakładają na projektantów, budowniczych
i użytkowników budynków obowiązek
stosowania rozwiązań techniczno-budowlanych
zapobiegających w razie pożaru
rozprzestrzenianiu się ognia i dymu
w budynku oraz usuwanie dymu z pomieszczeń
i dróg ewakuacyjnych.
W wielu budynkach obowiązkiem jest
stosowanie systemów wyciągowych instalacji
wentylacyjnych, których zadaniem
jest usuwanie dymu i gazów o wysokiej
temperaturze, powstających w czasie po-
żaru wewnątrz obiektu.
System wentylacji oddymiającej zapewnia
w razie pożaru:
• utrzymanie dróg ewakuacyjnych wolnych
od dymu i gorących gazów,
• przeciwdziałanie rozwojowi pożaru
przez opóźnienie lub ograniczenie rozgorzenia,
• ograniczenie strat spowodowanych
przez dym i wysoką temperaturę,
• ograniczenie naprężeń powstających
w elementach konstrukcji budynku,
• zmniejszenie szkodliwego oddziaływania
pożaru na inne elementy budynku.
Wymagania prawne z zakresu ochrony
przeciwpożarowej stawiane przewodom
wentylacyjnym i oddymiającym dotyczą
klasy odporności ogniowej tych elementów
budowlanych i stopnia palności
materiałów użytych do ich budowy.
Zastosowanie niepalnych materiałów do
wytworzenia systemów oddymiania
i wentylacji ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania
się pożaru na inne kondygnacje
budynku, strefy pożarowe i drogi
ewakuacyjne.
Jednym z takich rozwiązań są systemy
wentylacji przeciwpożarowej, w których
mają zastosowanie przewody oddymiające
i wentylacyjne z płyt gipsowych RIDURIT.
Systemy wentylacyjne z płyt RIDURIT

Przewody wentylacji pożarowej z płyt
RIDURIT mogą pełnić funkcję przewodów
oddymiających (wyciągowych) zapewniających odprowadzenie spalin i gazów
z pomieszczeń ogarniętych pożarem, nie
pozwalając na rozprzestrzenianie się
ognia i dymu na pomieszczenia sąsiednie
oraz przewodów wentylacyjnych (nawiewnych)
zapewniających w przypadku
pożaru stały dopływ powietrza zewnętrznego
uzupełniającego jego braki w pomieszczeniach
w wyniku wypływu wraz
z dymem.
Zastosowanie niepalnych płyt gipsowych
RIDURIT do budowy samodzielnych
przewodów wentylacyjnych i odymiających w systemach wentylacji pożarowej
pozwala wyeliminować wady systemów
wentylacyjnych z blachy stalowej.
Przewody wentylacyjne i oddymiające
z płyt RIDURIT mogą być zbudowane
w zależności od klasy odporności z jednej
lub dwóch warstw płyt. Mogą być wykonane
w postaci prostokątnych prostek
i kształtek (kolana, dyfuzory, konfuzory,
odsadzki itp.)
Rys. 1 Ozn.: 1A – element podstawowy (prostka) – wykonany z jednej warstwy płyt RIDURIT grubości 20 lub 25 mm,
1B – element podstawowy (prostka) – wykonany z dwóch warstw płyt
RIDURIT grubości 2x20 mm lub 2x25 mm,
2 – listwy z płyt RIDURIT wzmacniające naroże przewodu, 3 – listwy z płyt RIDURIT łączące segmenty przewodu,
4 – konstrukcja nośna przewodu, 5 – obudowa konstrukcji nośnej przewodu
Różne możliwości budowy systemu
– różne klasy odporności

Przewody wentylacyjne i oddymiające
z płyt RIDURIT można stosować w zależności od grubości ścianki przewodu w klasach
odporności ogniowej od EIS 30 do
EIS 120, jako samodzielne przewody wentylacji
przeciwpożarowej o maksymalnym
przekroju wynoszącym 1 m2 w świetle
przewodu. Przewody wentylacyjne i oddymiające z płyt RIDURIT mogą być prowadzone
poziomo lub pionowo i wykonane
jako czterostronne, trójstronne lub dwustronne
w połączeniu z innymi, trwałymi
elementami konstrukcyjnymi budynku.

Klasa odporności ogniowej przewodów
wentylacyjnych i oddymiających
z płyt RIDURIT

EIS – (E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność
ogniowa, S – dymoszczelność)

Przewody czterostronne:

• ze ściankami jednowarstwowymi z płyt
RIDURIT o grubości 20 mm (1x20 mm)
– klasa odporności ogniowej EIS 30;
• ze ściankami jednowarstwowymi z płyt
RIDURIT o grubości 25 mm (1x25 mm)
– klasa odporności ogniowej EIS 60;
• ze ściankami dwuwarstwowymi z płyt
RIDURIT o grubości 20 mm (2x20 mm)
– klasa odporności ogniowej EIS 90;
• ze ściankami dwuwarstwowymi z płyt
RIDURIT o grubości 25 mm (2x25 mm)
– klasa odporności ogniowej EIS 120.
Przewody dwustronne i trójstronne:

• ze ściankami jednowarstwowymi z płyt
RIDURIT o grubości 20 mm (1x20 mm)
– klasa odporności ogniowej EIS 30;
• ze ściankami jednowarstwowymi z płyt
RIDURIT o grubości 25 mm (1x25 mm)
– klasa odporności ogniowej EIS 60;
• ze ściankami dwuwarstwowymi z płyt
RIDURIT o grubości 20 mm (2x20 mm)
– klasa odporności ogniowej EIS 90;
• ze ściankami dwuwarstwowymi z płyt
RIDURIT o grubości 25 mm (2x25 mm)
– klasa odporności ogniowej EIS 90/EIS
120.
Konstrukcja przewodów z płyt
RIDURIT

Na rys. 1 przedstawiono przykłady budowy
elementów przewodu w postaci segmentów
(prostek) wykonanych z jednej
i dwóch warstw płyt RIDURIT.
Zalety systemu wentylacji
pożarowej z płyt RIDURIT
i korzyści ze stosowania
• Możliwość stosowania różnych
układów konstrukcyjnych
przewodów
w systemach wentylacyjnych i oddymiających, ułożonych zarówno poziomo,
jak i pionowo.
Prostota budowy i łączenia elementów
dzięki zastosowaniu wkrętów
lub zszywek.
Szybkie wykonanie systemu wentylacji
dzięki możliwości prefabrykacji
elementów przewodów poza placem
budowy, transportowi części na paletach
i następnie prostemu montażowi
już na budowie.
Wysoka estetyka wykonania przewodów
dzięki zastosowaniu białych
płyt gipsowych, a także możliwości ich
późniejszego szpachlowania i malowania
na kolor harmonizujący z wystrojem
wnętrza.
Mały opór przepływu dzięki gładkiej
powierzchni wewnętrznej przewodu.
Wysoka szczelność przewodu dzięki
stosowaniu do uszczelniania elementów
i połączeń kleju uszczelniającego i masy szpachlowej;
Mała objętość zabudowy przewodu.
Przewody z płyt RIDURIT zajmują
około 40% mniej miejsca w porównaniu
ze swoim odpowiednikiem blaszanym
zaizolowanym ogniochronnie wełną
mineralną.
Stabilność konstrukcji przewodu,
brak odkształceń.
Przewody z blachy
stalowej w wysokiej temperaturze nagrzewają się i deformują, tracąc szczelność,
co może być przyczyną rozprzestrzeniania
się ognia i dymu przez
przewód i/lub przegrodę, przez którą
jest przeprowadzony; przewody zaś
z płyt RIDURIT zachowują niezmienne
wymiary w warunkach pożaru.
Niski koszt wykonania instalacji.
Nie trzeba już stosować dodatkowego
przewodu z blachy.
Autor: Janusz Sosnowski
RIDURIT – budowa i aprobaty
RIDURIT to płyty gipsowe w trzech grubościach: 15, 20, 25 mm, laminowane obustronnie i zbrojone włóknem
szklanym. Znajdują zastosowanie m.in. do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych,
wykonywania ogniochronnych pionów instalacyjnych i ścian oddzielenia przeciwpożarowego oraz ogniochronnych
obudów tras kablowych (aprobata techniczna ITB AT-15-3168/98, certyfikat zgodności ITB 53/2001, atest
PZH HK/B/0600/01/2002). Oferowany przez firmę Rigips Polska – Stawiany Sp. z o.o. system przewodów wentylacyjnych
z płyt RIDURIT uzyskał także Aprobatę Techniczną ITB AT-15-6767/2005 na podstawie przeprowadzonych
badań ogniowych zgodnych z obowiązującymi europejskimi normami.
W systemach ochrony przeciwpożarowej wykorzystano chemiczno-fizyczne właściwości gipsu (CaSO4 + 2H20).
Materiały budowlane z gipsu w postaci płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych zaliczane
są do najbezpieczniejszych niepalnych materiałów zakwalifikowanych do euroklas A1 i A2.

Źródło: