Omówiono obliczenia stopniodni grzania według metody Eurostat-u i północno-amerykańskiej. Przedstawiono zastosowanie ich do analizy efektywności zużycia gazu ziemnego na ogrzewanie budynku wolnostojącego o powierzchni ogrzewanej 156 m3.

Obliczanie liczby stopniodni grzania według metody Eurostat
Średnie roczne zmienne zużycie gazu ziemnego E w wieloleciu 1980-2004 na ogrzewanie analizowanego budynku wynosi od 3734 m3 w Finlandii, 3476 m3 w Szwecji, 2311 m3 w Polsce, 2288 m3 w Austrii, 1862 m3 w Holandii, 1599 m3 we Francji, 1336 m3 we Włoszech do 1190 m3 w Hiszpanii, 835 m3 w Portugalii, 504 m3 na Cyprze i tylko 362 m3 na Malcie. Roczne zużycie gazu ziemnego na ogrzewanie na Cyprze czy Malcie odpowiada zużyciu miesięcznemu w styczniu i kwietniu w Polsce tego budynku.
Zużycie gazu ziemnego na ogrzewanie na 1 m2 powierzchni budynku nie jest obiektywnym wskaźnikiem. Ten wskaźnik zmienia się dla tego samego budynku od 23,9 m3/rok w Finlandii, 14,8 m3/rok w Polsce, 14,7 m3/rok w Austrii do 7,6 m3/rok w Hiszpanii, 5,4 m3/rok w Portugalii, 3,2 m3/rok na Cyprze i 2,3 m3/rok na Malcie wskutek różnic klimatycznych krajów Unii Europejskiej.

Stopniodni grzania
Stopniodni grzania są obliczane z zaobserwowanych dziennych temperatur powierza. Me-toda wymaga przyjęcia temperatury bazowej, która jest średnią temperaturą wewnątrz budyn-ku pomniejszoną o zyski energii od wewnętrznych źródeł. Bardzo często jako temperaturę bazową tb wybiera się 18oC (65oF=18,3oC w USA). Jeżeli ogrzewanie od ludzi i urządzeń w domu wraz z energią od promieniowania słonecznego może podwyższyć temperaturę o 3oC, to wystarczy aby przy temperaturze zewnętrznej 18oC zapewnić temperaturę 21oC w miesz-kaniu bez ogrzewania. Jeżeli temperatura zewnętrzna powietrza jest niższa niż 18oC, to wtedy ogrzewanie jest niezbędne do zapewnienia temperatury wewnętrznej 21oC. Dla każdego dnia wyznacza się minimalną tmin(i) i maksymalną tmax(i) temperaturę dzienną powietrza zewnętrz-nego. Średnia temperatura dzienna tśr(i) jest średnią arytmetyczną z minimalnej tmin(i) i mak-symalnej tmax(i) temperatury dziennej. Za dni grzewcze przyjmuje się dni, w których średnia dzienna temperatura zewnętrzna jest niższa niż tb. Dla temperatury bazowej 18oC i średniej dziennej temperaturze tśr(i)=10oC dzienna liczba stopniodni grzania wynosi (tb- tśr(i))•1 dzień =(18 oC-10oC)•1 dzień=8oCdni.

Pełna wersja artykułu w załączniku

Autor: Józef Dopke

Urodził się w 1947 r. W 1971 r. ukończył wydział Budowy Maszyn na Politechnice Gdańskiej. Od 1971 do 1973 roku pracował w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku na stanowisku asystenta a później starszego asystenta. W tym czasie studiował zaocznie ma-tematykę na Uniwersytecie Gdańskim.
Od 1973 do 1974 pracował w Zakładach „RADMOR” w Gdyni. Od 1974 r. do 2008 r. pracował w APATOR METRIX S. A. na stanowisku kierownika Laboratorium Zakładowego. W latach 1979-1980 ukończył roczne Studium Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie jakości, nie-zawodności i metrologii.
Opublikował 163 artykułów na temat zastosowania metod statystycznych w sterowaniu jakością, niezawodności wyrobów, statystycznego sterowania procesem produkcyjnym i gazomierzy miecho-wych w czasopismach polskich (132), niemieckich (3), czeskich (1), szwajcarskich (10), rosyjskich (4), angielskich (1) i ukraińskich (12).
e-mail: jozefdopke@wp.plŹródło: ''