Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji – Warszawa 25 października 2008 - sprawozdanie.


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji zostało zwołane uchwałą Zarządu.
Dnia 25 października 2008 r. o godz. 11:30 na Politechnice Warszawskiej obrady NWZ otworzył przedstawiciel Zarządu, kol. Jacek Kudyba i przedstawił podjęte w sprawie NWZ uchwały.
Następnie głos zabrał Prezes Zarządu, kol. Tomasz Wartanowicz, który poprosił zebranych o uczczenie pamięci niedawno zmarłego Prezesa Honorowego organizacji, kol. Stanisława Rutkowskiego. Potem Prezes omówił bieżące problemy stojące przed organizacją.
Zarząd odbył 3 zebrania, na których podjął 41 uchwał w rozmaitych kwestiach związanych z organizacją pracy Stowarzyszenia, które liczy aktualnie 69 członków zwyczajnych. Organizacja nie zrzesza jeszcze członków wspierających. Prezes przedstawił także przyjęty harmonogram prac.
Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należy zaliczyć działania na rzecz ograniczenia emisji, pozyskiwania i utylizacji, stosowanych jako czynniki chłodnicze, substancji niszczących warstwę ozonową jak i gazów cieplarnianych.
Stowarzyszenie przeprowadziło sondaż i ankietę środowiskową celem poznania opinii inżynierów i techników zajmujących się chłodnictwem, klimatyzacją i pompami ciepła. Tym samym dąży do faktycznego wypełniania funkcji zawodowej reprezentacji osób pracujących w branży. Ankieta nt.„10 warunków skutecznego prawa służącego ograniczaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową i/lub wywołujących efekt cieplarniany”, którą rozesłano do ponad 1000 firm serwisowych, jest przewodnikiem dla działań w zakresie legislacji.
Niezmiernie ważnym przedsięwzięciem jest przyjęcie założeń i rozpoczęcie prac nad Deklaracją programową, określaną jako 3e. Stowarzyszenie skupi się na kwestiach: edukacji, efektywności (energetycznej) i ekologii.
Wystąpienie kol. Prezesa zostało pozytywnie ocenione przez NWZ.
Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W krótkim podsumowaniu stwierdził, ze Zarząd dobrze przygotowuje projektowane przedsięwzięcia. Ich ilość i zakres świadczy o dobrym wykorzystaniu dostępnych środków jak i potencjału organizacji.
Przedstawiciele Sądu Koleżeńskiego wobec braku faktycznych prac zrezygnowali z wypowiedzi.
Następnie otwierający obrady, kol. Jacek Kudyba przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Regulamin obrad walnych zgromadzeń członków Stowarzyszenia, który przyjęto jednogłośnie.
Po wyborze komisji NWZ omówiono projektowane zmiany statutu organizacji zmierzające do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Po dyskusji zmiany Statutu przyjęto jednogłośnie.
NWZ wybrało jednogłośnie kol. Tomasza Wartanowicza na Prezesa Stowarzyszenia. Dokonano też wyboru 7-osobowego Zarządu, 3-osobowej Komisji Rewizyjnej i 7-osobowego Sądu Koleżeńskiego.
Odbyło się w sumie 31 głosowań, w wyniku których NWZ przyjęło 21 uchwał. Oto tytuły niektórych z nich:
ws. deklaracji ścisłej współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Chłodnictwa i Klimatyzacji;
ws. uznania zasad wyłaniania ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji;
ws. uznania Branżowej Certyfikacji Jakości realizowanej przez izby za skuteczne działanie proekologiczne;
ws. konkursów na najlepsze rozwiązania techniczne w różnych kategoriach w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła;
ws. powołania Akademii Dobrych Praktyk – platformy szkoleń i wymiany informacji technicznej;
ws. listu otwartego do Ministra Środowiska;
ws. powołania komisji do pracy nad DEKLARACJĄ PROGRAMOWĄ.
Będąc zasadniczym aktem Stowarzyszenia, DEKLARACJA winna obejmować:
• naszą wieloletnią historię i podsumowanie dorobku naszych poprzedników,
• ocenę naszego potencjału i wskazanie warunków jego powiększenia,
• określenie stanu prawnego i jego niedostatków, w jakim przychodzi nam funkcjonować,
• analizę stanu edukacji na różnych poziomach w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła,
• warunki dokształcania specjalistów i podnoszenia ich umiejętności,
• zagadnienia podnoszenia jakości w branży, zwłaszcza efektywności energetycznej stosowanych rozwiązań,
• zadania związane z ochroną środowiska, w szczególności ze zmianami klimatu powodowanymi przez niekorzystne oddziaływanie czynników chłodniczych i tworzenie skutecznego prawa.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków było okazją do nadania impulsu organizacji, określenia form rozwoju jak i włączenia osób bardziej aktywnych do gremiów decyzyjnych w Stowarzyszeniu.
Naszym działaniom stale przyświeca motto określone przez inicjatora utworzenia organizacji, nieżyjącego już jej Prezesa Honorowego, Stanisława Rutkowskiego:

50 lat za nami - twórzmy razem tę historię dalej!

Przypominamy:

• kandydatom na członków zwyczajnych
, że deklaracja członkowska jest dostępna na stronie internetowej: chik.pl Wpisowe wynosi 50 zł a roczna składka członkowska 200 zł.
• kandydatom na członków wspierających
, że zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, roczna składka członkowska wynosi minimum 300 zł i podlega negocjacji. Natomiast podmioty nie wnoszą wpisowego. W SN-T Chłodnictwa i Klimatyzacji obowiązuje Regulamin członka wspierającego, który wysyłamy na życzenie. Członkowie wspierający mają prawo do nieodpłatnego zamieszczenia swojego logo na tworzonej stronie internetowej organizacji.

Komentarze

  • Bajery

    Jak widać radosna twórczość dopisuje znanym osobom , Zastanwaijaće sa kompilacje osób będących członkami pozostałymi KIGCHiK oraz powstałego Stowarzyszenia. Wystarczy obecnie napisać jeden komunikat i podbić dwoma pieczątkami. Kogo jeszcze można naciągną na skłądki oto jest pytanie