Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Ośrodek Informacji "Technika Instalacyjna w budownictwie" informują o wydaniu kolejnego, szóstego zeszytu Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych w zakresie instalacji, dotyczący instalacji ogrzewczych.
Tytuł: WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH
Wydawca: COB-RTI INSTAL, OI "Technika Instalacyjna w budownictwie"
Rok wydania: maj 2003
Stron: 52
Cena: 40,00 zł (+koszty wysyłki)
ZAMÓWIENIE
SPIS TREŚCI
1 Wstęp 6
1.1 Zakres stosowania WTWiO 6
1.2 Sprawdzenie zakresu i zawartości projektu technicznego instalacji ogrzewczej
pod kątem możliwości sprawdzenia j ej poprawnego wykonania i odbioru 6
Powołane oraz związane przepisy i normy 6
Definicje 9
Dokumentacja techniczna wykonawcza 11
Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach ogrzewczych 13
Wykonanie instalacji ogrzewczej 14
Wymagania ogólne 14
Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji ogrzewczych
wodnych 14
6.3 Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 17
6.4 Podpory 17
6.4.1 Podpory stałe i przesuwne 17
6.4.2 Prowadzenie przewodów bez podpór 20
6.5 Tuleje ochronne 20
6.6 Montaż grzejników 21
6.7 Płyta grzejnika ogrzewania podłogowego 23
6.8 Montaż armatury 23
6.9 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 24
6.10 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów
instalacji 24
Instalacja do dozowania inhibitora korozji 24
Izolacja cieplna 24
Oznaczanie, 25
Obmiar robót powykonawczy 25
Sprawdzenie przygotowania budynku do badań odbiorczych instalacji
ogrzewczej 25
Dokumentacja techniczna powykonawcza 25
Odbiory robót, 26
Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji
ogrzewczej 26
10.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej 27
10.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 27
11 Badania odbiorcze 28
11.1 Zakres badań odbiorczych 28
11.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 28
11.2.1 Warunki wykonania badania szczelności 28
11.2.2 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 29
11.2.3 Przebieg badania szczelności wodą .zimną 29
11.2.4 Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem 32
11.3 Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 33
11.4 Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 33
11.5 Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych
instalacji ogrzewczej 34
11.6 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 34
11.7 Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 34
11.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 34
11.9 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji
ogrzewczej 35
11.9.1 Prowadzenie badania 35
11.9.2 Pomiary 35
11.9.3 Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu 36
9.4 Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej 36
11.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej 37
11.11 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji
ogrzewczej 37
11.12 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed możliwością
wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej 37
11.13 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej 38
11.14 Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej 38
11.14.1 Badania armatury odcinającej 38
11.14.2 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 38
11.14.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 38
11.15 Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 39
12 Piśmiennictwo 39
DODATEK A Opis wykonywanych połączeń 42
A l Połączenia kielichowe lutowane 42
A2 Połączenia kielichowe klejone 42
A3 Połączenia gwintowe 43
A4 Połączenia kołnierzowe 43
AS Połączenia spawane 44
A6 Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego 44
A 7 Połączenia zaciskowe 45

DODATEK B

B 1 Obliczanie temperatury zasilenia i powrotu wody instalacyjnej 46
B2 Wpływ użytkowania pomieszczeń na skuteczność działania instalacji centralnego
ogrzewania 46

Załącznik 1 Protokół badań odbiorczych
Załącznik 2 Protokół odbioru międzyoperacyjnego
Załącznik 3 Protokół odbioru technicznego-częściowego
Załącznik 4 Protokół odbioru technicznego-końcowego

Więcej o 6 zeszycie: WTWiO - Zeszyt 6