Z dniem 21 marca wchodzi w życie Rozporządzenie z nowym wykazem Polskich Norm.

Nowy wykaz Polskich Norm
W dniu 10 grudnia 2010 roku Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 239, poz. 1597). Zmiana obejmuje nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zawierającemu wykaz Polskich Norm powołanych w Rozporządzeniu.

Jeśli przed dniem wejścia w życie ww nowego rozporządzenia:
1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów,
lub
2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Wykaz wybranych norm z branży instalacyjnej wraz z miejscem powołania normy, jej numerem oraz tytułem dostępny jest w dziale "Aktualności" na stronie www.instalreporter.pl


Źródło: ''