Miło nam Państwu zakomunikować, że na naszych stronach powstał nowy dział PRZETARGI z wyszukiwarką ogłoszeń o przetargach i zamówieniach publicznych.


Dział PRZETARGI powstał przy współpracy z portalem PrzetargiPolskie.pl, polegającej na udostępnianiu pzetargowej bazy danych w ramach serwisu Wentylacja.com.pl.


Serwis PrzetargiPolskie.pl zajmuje się gromadzeniem, selekcją i dostarczaniem odpowiednio przetworzonych informacji biznesowych - ogłoszeń przetargowych. Administraorzy serwisu codziennie umieszczają na jego stronach kilkaset ogłoszeń przetargowych. Wszystkie są odpowiednio
przetwarzane: przyporządkowywana jest im branża, tryb, zakres, miejscowość i inne dane. Dlatego korzystając z wyszukiwarki serwisu klienci znajdują tylko te przetargi, które ich interesują - bez mozolnego przeszukiwania internetu i śledzenia ogłoszeń prasowych. Pełna treść przetargów wysyłana jest na e-mail.
Ogłoszenia przetargowe publikowane są one w wielu miejscach - począwszy od wywieszek w siedzibach ogłaszających przez ogłoszenia prasowe, internetowe a na biuletynach zamówień publicznych kończąc. Dotarcie do wszystkich informacji oraz ich selekcja względem swojej branży przez firmę zainteresowaną wzięciem udziału w przetargu jest bardzo czasochłonną i monotonną pracą. Opisaną wyżej "czarną robotą" zajmują się właśnie PrzetargiPolskie.pl dostarczając Państwu ściśle wyselekcjonowaną i obrobioną informację.
Wyszukiwanie przetargów

Proste

Polega na określeniu kryteriów wyszukiwania poprzez wypełnienie następujących pól formularza:
• branża,
• zakres,
• województwo,
• tryb,
• data publikacji,
• termin składania oferty.
Zaawansowane
Polega na jeszcze dokładniejszym zawężeniu wyniku wyszukiwania niż w wyszukiwaniu prostym poprzez dodatkowe wypełnienie pól:
• nr oferty - wybranie tego kryterium powoduje zablokowanie wszystkich pozostałych,
• przedmiot - opis tekstowy,
• ogłaszający - opis tekstowy,
• miejscowość - opis tekstowy.
>>zasady wyszukiwania
Opis pól bazy przetargów
Baza przetargów zawiera 18 pól, w których zawarte są informacje o danym ogłoszeniu. System umożliwia przeszukanie całej bazy z uwzględnienim 11 z nich, prezentowanych poniżej:
numer oferty: indywidualny numer każdego przetargu, nadany w trakcie wprowadzania informacji do systemu
przedmiot: krótki opis przetargu - nadany przez ogłaszającego
branża: branża lub branże, których mają dotyczyć wyszukiwane przetargi
wadium: określa wysokość wadium jakie należy wnieść w celu zakwalifikowania oferty
zakres: dotyczy rodzaju oferty przetargowej np. budowa, dostawa, remonty, usługi
ogłaszający: nazwa ogłaszającego dany przetarg
miejscowość: nazwa miejscowości, w której mieści się siedziba ogłaszającego
województwo: nazwa województwa, w którym mieści się siedziba ogłaszającego
tryb: rodzaj procedury prawnej wg. której odbywa się przetarg np. przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, aukcja elektroniczna
data publikacji: data ukazania się ogłoszenia o wszczęciu postępowania przetargowego. Np. publikacji ogłoszenia w prasie lokalnej, krajowej, data dodania ogłoszenia na stronie internetowej ogłaszającego lub do elektronicznej wersji biuletynu zamówień publcznych
termin składnia ofert: określa dokładny termin składania ofert łącznie z godziną i minutami.
Pozostałe siedem pól bazy stanowiące rozszerzenie informacji o danym ogłoszeniu przetargowym:
informacje dodatkowe: pole to zawiera informacje, które nie została umieszczone w pozostałych polach bazy np. szerszy opis przedmiotu zamówienia, warunki jakie muszą spełniać oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia, kryteria oceny ofert, itp.
kontakt: imię, nazwisko, telefon, fax, ewentualnie e-mail, osoby/osób odpowiedzialnych za kontakt z oferentami
wartość: pole określa wartość przetargu: poniżej 60tys. € lub powyżej 60tys. €
źródło: źródło pochodzenia ogłoszenia przetragowego np. biuletyn zamówień publicznych, gazeta wyborcza, kurier lokalny, internet, itp.
miejsce składania ofert: dokładny adres miejsca składania ofert
termin realizacji zamówienia: określa datę rozpoczęcia, zakończenia lub okres realizacji zamówienia
wyniki: informacja o oferencie, który wygrał przetarg i warunkach na jakich zostało ono udzielone.
Wyniki wyszukiwania
Wynikiem wyszukiwania jest lista przetargów spełniających zadane kryteria. Lista ma następujące kolumny: nr przetargu, przedmiot i województwo. Chcąc obejrzeć szczegóły przetargu należy kliknać dwa razy na wierszu, w którym znajduje się dane ogłoszenie lub użyć klawisza Enter.
Na górze listy jak również szczegółów przetargów znajdują się przyciski umożliwiajace nawigację po wynikach wyszukiwania. W celu posortowania wyników wyszukiwania należy kliknąć na nazwę kolumny, która nas interesuje.
Z usług mogą korzystać wyłącznie firmy i instytucje. Nie ma możliwości wykupienia abonamentu przez osoby fizyczne. Dostęp do bazy przetargów może być ograniczony lub pełny.
>> przejdź na stronę PRZETARGI

Komentarze

  • Słaby serwis

    Jest to chyba najsłabszy serwis przetargowy.