Pierwsze w Polsce przewody oddymiające o klasie odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single.

Nowość Frapol: Stalowe przewody oddymiające typu PD

Konstrukcja stalowych przewodów oddymiających typu PD gwarantuje odporność ogniową oraz dymoszczelność wynoszącą 120 minut. Zostały dopuszczone do stosowania w strefach pożarowych, których strop ma odporność ogniową do REI120 włącznie. Służą do budowy poziomych instalacji wentylacji oddymiającej jednostrefowej w budynkach dowolnego typu (garaże podziemne, galerie handlowe, budynki mieszkalno – biurowe). W instalacjach tego typu nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych płyt ognioodpornych lub wełny mineralnej. Pozwala to znacznie zredukować koszt takiej instalacji, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Instalacje takie mogą być samodzielną instalacją wentylacji oddymiającej jednostrefowej bądź mogą się łączyć się z instalacją zbiorczą, wielostrefową.
Rodzaje elementów, wymiary oraz sposób montażu są zbliżone do standardowej instalacji wentylacyjnej.
Firma FRAPOL oferuje pełny system przewodów oddymiających typu PD. Zawiera on elementy instalacji wentylacji oddymiającej wraz z elementami montażowymi oraz montażem zgodnym z aktualnymi wymaganiami przeciwpożarowymi.Zalety:

- cena (nawet 50% ceny innych rozwiązań),
- łatwość montażu (waga zbliżona do standardowych przewodów),
- ich stosowanie nie stwarza dodatkowych wymagań odnośnie projektu instalacji,
- spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi nowelizacjami odnośnie przewodów jednostrefowych,
- wykorzystanie przestrzeni (brak warstw zewnętrznych),
- elementy, wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 1505:2001,
- Aprobata Techniczna ITB:

Aprobata Techniczna ITB dla przewodów PD

- Certyfikat Zgodności ITB:

[attach=attach5]Certyfikat Zgodności ITB dla przewodów PD[/attach]

Budowa:

Przewody typu PD to odcinki proste oraz kształtki o odmianach, wymiarach głównych oraz tolerancjach zgodnych z normą PN-EN 1505:2001: „Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym”. Maksymalny przekrój ww. przewodów wynosi 1250 x 1000 mm, a maksymalna długość odcinka prostego przewodu lub kształtki – 1500 mm.Zastosowanie:

Przewody typu PD mają oznaczenie odporności ogniowej

E600 120 (ho) S1500 single

Oznacza to, że mogą być stosowane w strefach pożarowych, których strop ma odporność ogniową nie wyższą niż REI 120. Mogą służyć do budowy instalacji wentylacji oddymiającej lub instalacji wentylacji mieszanej, spełniającej jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i oddymiającej, przy założeniu, że obsługują wyłącznie tę strefę w której zostały zamontowane. Instalacje te, zwane jednostrefowymi, mogą stanowić samodzielne instalacje lub mogą być łączone z instalacją zbiorczą, wielostrefową. Należy pamiętać o tym że przejście przez przegrodę ogniową traktowane jest jako element instalacji wielostrefowej. Przewody typu PD mogą być montowane jedynie w instalacjach o orientacji poziomej.
W instalacjach jednostrefowych nie ma potrzeby stosowania rozwiązań gwarantujących izolacyjność cieplną (płyty ogniochronne, wełna mineralna).
Przewody typu PD mogą wchodzić w skład instalacji o roboczym ciśnieniu mieszczącym się w zakresie od -1500 Pa do +500 Pa.
Mogą być stosowane zarówno w instalacjach nawiewnych jak i wywiewnych.
Zadaniem nadrzędnym instalacji oddymiających jest usuwanie gorących gazów i dymu z obszaru objętego pożarem w celu ułatwienia ewakuacji ludzi oraz umożliwienia akcji gaśniczej.
Stosowanie przewodów typu PD nie powoduje powstania ograniczeń w projekcie jednostrefowej instalacji wentylacji oddymiającej innych, niż te opisane powyżej. P.U.H. FRAPOL zastrzega sobie weryfikację poprawności projektu.

Montaż:

Z powodu istotnej roli instalacji wentylacji oddymiającej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynków oraz indywidualnego charakteru każdego projektu, montaż przewodów typu PD może być wykowywany wyłącznie przez P.U.H. FRAPOL lub firmę posiadającą odpowiednią licencję wydaną przez P.U.H. FRAPOL.


Źródło: FRAPOL Sp. z o.o.