12 lipca br. została podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja Ustawy Termomodernizacyjnej

W najbliższych dniach (po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw) wejdzie w życie Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie Ustawy z 18 grudnia 1998 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 162/98 poz 1121).
Nowelizacja Ustawy Termomodernizacyjnej wprowadza następujące zmiany:
- Wypłacanie premii termomodernizacyjnej po zrealizowaniu termomodernizacji, a nie jak było dotychczas - po spłaceniu 75% kredytu. W praktyce oznacza to, że spłacane są raty kredytu i odsetki liczone nie od całej sumy kredytu, ale od 75% pożyczonej sumy. Jest to istotna poprawa warunków korzystania z finansowej pomocy Państwa.
- Przedłużenie możliwego okresu spłaty kredytów do 10 lat (dotychczas było 7 lat).
- Przyznawanie premii termomodernizacyjnej bez warunku udowodnienia ogólnej efektywności inwestycji, która była dokumentowana dodatnią wartością zdyskontowanej wartości inwestycji netto (NPV), natomiast ustawa wymaga w dalszym ciągu zbadania czy w wyniku termomodernizacji osiąga się oszczędność energetyczną o wielkości nie mniejszej niż określona w ustawie (np. dla kompleksowej termomodernizacji wymagane jest co najmniej 25% obniżenia zużycia energii w stosunku do stanu istniejącego) oraz zbadania czy z oszczędności uzyskanych w wyniku termomodernizacji możliwe będzie spłacanie rat zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami.
Oznacza to w praktyce, że dla każdej termomodernizacji o znaczących efektach energetycznych można uzyskać pomoc (premię), jednak wielkość tej pomocy jest zróżnicowana w zależności od efektywności przedsięwzięcia. Przy wysokich kosztach modernizacji i proporcjonalnie niskim przewidywanym efekcie ekonomicznym (oszczędności) premia jest ograniczana, ale przedsięwzięcie nie jest eliminowane z systemu pomocy, co stanowi istotną cechę znowelizowanej ustawy.
- Rozszerzenie listy obiektów objętych ustawą o budynki zbiorowego zamieszkania. Przez budynek zbiorowego zamieszkania rozumie się dom opieki społecznej, hotel robotniczy, internat, bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta, dom bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu.
- Umożliwienie finansowania modernizacji budynków w których wcześniej przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – z wymaganiem oszczędności co najmniej 15% (a nie 25%).
- Upoważnienie BGK do pokrywania kosztów promocji systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych (dotychczas brak było środków na te cele).
Ponadto w Ustawie wprowadza się szereg poprawek formalnych i porządkowych.
Przewiduje się wydanie w ciągu 3 miesięcy nowego rozporządzenia dotyczącego audytów energetycznych.
opracował: Maciej Robakiewicz NAPE S.A.
Jednolity tekst Ustawy z wprowadzonymi zmianami jest dostępny na stronach Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. www.nape.pl.