Od 24.10.2008 r. obowiązuje nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych.
W dniu 23.09.2008 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058). Ustawa weszła w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 24 października 2008 r. Część przepisów miała zastosowanie także do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, czynności w zakresie:
a. zmiany ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b. poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty,
c. protestów wnoszonych od dnia 24 października (włącznie) oraz wnoszonych w ich następstwie odwołań i skarg,
dokonywane będą od dnia 24 października 2008 r. na zasadach przewidzianych w nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych niezależnie od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nowelizacja ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, ze zm.) jest bardzo rozbudowana i wielopłaszczyznowa, co jest ważną informacją dla przedsiębiorców wykonujących duże zamówienia, szczególnie w zakresie dostaw, usług oraz działalności budowlanej. Ustawa ta ma kolosalne znaczenie dla realizacji inwestycji ze środków publicznych. Inwestycje te realizowane być mogą teraz przez zagraniczne podmioty z pominięciem części niepotrzebnych przeszkód prawnych. Więcej o nowelizaji w komentarzu na stronie http://www.mojeprawo.pl/index.php?symbol=aktualnosci.htm&show=3625
Tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uwzględniający zmiany z dnia 4 września 2008 r.: http://bi.gazeta.pl/im/4/5835/m5835344.pdf