12 marca br. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem nowelizacji jest dostosowanie rozporządzenia do zmienionych norm europejskich.


Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) wynika przede wszystkim ze zmian zbioru Polskich Norm, przyjmującego normy europejskie. Zmiany związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej obejmują dział "bezpieczeństwo pożarowe". Kolejna grupa zmian dotyczy sytuowania budynków blisko lub na granicy z sąsiednią działką budowlaną.
Następująca szybka ewolucja zbioru Polskich Norm przyjmujących normy europejskie, opracowywane głównie przez CEN i ISO wywołała konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian do rozporządzenia zarówno do samego tekstu przepisów, ujętych w paragrafy, ustępy itd., w których występują powołania na Polskie Normy, jak również załącznika nr 1 do rozporządzenia, zawierającego - w postaci wykazu - zarówno pełną identyfikację tych norm w formie podania ich numeru i pełnego tytułu, jak i identyfikację przepisów, w których nastąpiło powołanie na Polskie Normy.
Zmianie uległ załącznik nr 3 do nowelizowanego rozporządzenia; nastąpiło jednoznaczne przyporządkowanie:
1) klas materiałów i wyrobów w zakresie reakcji na ogień (tzw. euroklas) wg PN-EN 13501-1, określeniom stosowanym w rozporządzeniu, a dotyczącym stopnia palności (przyporządkowanie to nie jest możliwe w przeciwną stronę),
2) klasyfikacji odporności na ogień zewnętrzny przekryć dachów określonych w decyzjach Komisji Europejskiej, określeniom stosowanym obecnie w rozporządzeniu w tym zakresie.
Pozwala to na jednoczesne stosowanie dwóch systemów klasyfikacji ogniowej wyrobów i materiałów budowlanych: dotychczasowego krajowego - przyjętego w rozporządzeniu oraz klasyfikacji europejskich.
Kolejna istotna zmiana rozporządzenia dotyczy problematyki zawartej w § 12. Nowa propozycja uregulowania problemu sytuowania budynków blisko lub na granicy z sąsiednią działką budowlaną zawarta jest w przepisie ust. 2, który pod określonymi tam warunkami - podlegającymi weryfikacji przy wydawaniu pozwolenia na budowę przez właściwy terenowy organ administracji architektoniczno-budowlanej - umożliwia sytuowanie budynku w mniejszych odległościach od granicy działki budowlanej, niż ustala to norma zawarta w ust. 1. Poszanowanie praw właścicieli sąsiednich działek budowlanych w stosunku do działki, na której wznoszony jest budynek gwarantuje przepis ust. 4. Stanowi on, że usytuowanie (na podstawie ust. 2 i 3) budynku bliżej granicy, niż wymaga tego norma zawarta w ust. 1 powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej "obszarem oddziaływania" w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, co nadaje im przymiot stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę.
Rozporządzenie reguluje również zasady wykonywania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.
Rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 3 miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw, za wyjątkiem uregulowań dotyczących lokalizacji zbiorników na gaz płynny przy budynkach, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
http://www.mi.gov.pl/2-482be1a920074-1790889-p_3.htm