27. lipca br. sejm uchwalił nowelizację prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa na budowach i stosowania wyrobów budowlanych. To następny krok w dostosowaniu polskiego prawa budowlanego do wymagań Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywami Rady z 21 grudnia 1998 roku oraz z 24 czerwca 1992 r. (89/106/EWG oraz 89/391/EWG) określających wymagania co do wyrobów budowlanych oraz szczególne zadania inwestora, projektanta oraz kierownika budowy w koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Do ustawy Prawo Budowlane wniesiono 13 poprawek. Między innymi wprowadzono obowiązek stworzenia planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla dużych budów. Zwolnione z tego obowiązku będą jednak małe budowy:
”...Do obowiązku inwestora należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem ... zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (...):
- opracowanie projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów,
- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (...)”.

Inne zmiany:
- karze grzywny do 100 tys. zł. będzie podlegał ten, kto wprowadzi do obrotu lub stosuje wyroby niedopuszczone do niego;
- wprowadzono uszczegółowienia informacji zamieszczanych na tablicach informacyjnych budowy (będą musiały być umieszczane dane o liczbie podwykonawców, a nie tylko o generalnym wykonawcy oraz informacje o czasie trwania budowy i liczbie osób pracujących);
- po wejściu w życie noweli minister właściwy do spraw architektury i budownictwa wyznaczy jednostki certyfikacyjne, które otrzymają prawo nadawania towarom znaku bezpieczeństwa CE, stosowanego już w Unii.