Warunkiem koniecznym do uzyskania tych uprawnień jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, praktyki zawodowej dostosowanej do rodzaju i stopnia skomplikowania działalności związanej z koniecznością fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych w budownictwie oraz zdanie egzaminu ze znajomości normatywnych przepisów prawnych.

Ukazało się drugie, całkowicie znowelizowane wydanie poradnika "Uprawnienia budowlane dla instalatorów sanitarnych". Od pierwszego wydania, tj. od roku 2002, nastąpiły istotne zmiany w systemie prawno-organizacyjnym nadawania uprawnień budowlanych, które spowodowały, że obecne uprawnienia budowlane (do projektowania i kierowania robotami budowlanymi) są wydawane przez właściwą, okręgową izbę samorządu zawodowego, w formie decyzji administracyjnej wpisanej do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Poradnik "Uprawnienia budowlane dla instalatorów sanitarnych" jest adresowny do tych, którzy:
- ubiegają się lub posiadają uprawnienia budowlane,
- pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwe
- zarządzają nieruchomościami budowlanymi,
- kierują firmami gospodarczymi lub są ich właścicielami.
Poradnik adresowany jest do inżynierów i techników ubiegających się o uprawnienia budowlane w zakresie:

- projektowania
- kierowania robotami budowlanymi

branży:
- ciepłownictwa i ogrzewnictwa
- gazowniactwa
- wodociągów i kanalizacji
- wentylacji i klimatyzacji,
a także projektantów, inwestorów, właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, wykonawców robót budowlanych.
Poradnik stanowi także niezbędne źródło informacji dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem, nadzorem oraz eksploatacją różnego rodzaju instalacji. Zawiera m.in. wykaz aktów prawnych i norm, których znajomość jest wymagana na egzaminach. Przykładowe pytania egzaminacyjne i odpowiedzi pozwolą czytelnikowi na poznanie wymogów stawianych przez komisje kwalifikacyjne.
Książka składa się z siedmiu rozdziałów, w których omówione są zagadnienia prawno-techniczne:
• Ciepłownictwa i ogrzewnictwa
• Sieci, instalacji i urządzeń gazowych
• Sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
• Wentylacji i klimatyzacji
• Wykazy aktów normatywnych
• Teksty ujednolicone wybranych aktów prawnych
Spis treści:
Od redakcji
Od autorów

Rozdział 1 - Wymagania ogólne
Rozdział 2 - Ciepłownictwo i ogrzewnictwo
Rozdział 3 - Gazownictwo
Rozdział 4 - Wodociągi i kanalizacja
Rozdział 5 - Wentylacja i klimatyzacja
Rozdział 6 - Wykaz aktów normatywnych

6.1. Wykaz Polskich Norm z zakresu sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
6.2. Wykaz aktów prawnych i obowiazujący zakres ich znajomości
Rozdział 7 - Tekksty ujednolicone wybranych aktów prawnych
7.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
7.1.1. Indeks przedmiotowy
7.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
7.2.1. Indeks przedmiotowy
7.3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
7.3.1. Indeks przedmiotowy
7.4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
7.4.1. Indeks przedmiotowy

Autorzy: praca zespołowa pod red. inż. Ryszarda Sobolewskiego i inż. Janusza Wróblewskiego
Wydawcy: Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"; PWHiP POLCEN Sp. z o.o.
Rok wydania: Warszawa 2003 (wyd. II, uaktualnione i rozszerzone)
Stan prawny: 15 września 2003 r.
Stron: 527
Format: A5
Cena: 59,00 zł (+koszty wysyłki)
ZAMÓWIENIE

Komentarze

 • zapytanie

  czy w przepisach prawo budowlane zapomniano o typowych instalacjach chlodniczych
  czy przytoczone w poradniku przepisy zgodne sa z przepisami unijnymi, czy poradnik zawiera ewentualny komentarz do moxliwych zmian po przystaopieniu do unii

 • w sprawie nadawania uprawnień budowlanych

  Szanowny Panie
  W sprawie nadawania uprawnień budowlanych w różnych specjalnościach instalacyjnych proszę zwrócić się do odpowiedniej dla Pana regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.
  Prawo budowlane jest ustawą ogólną i nie uwzględnia szczegółowo wszystkich specjalności występujących w tym sektorze.
  Polskie prawo jest obecnie przystosowane do prawa UE. Ostatnia zmiana do ustawy Prawo budowlane był wprowadzana na początku 2003 roku i sadzę, ze była to ostatnia zmiana, ale tego nie mogę zagwarantować. Należy przyjąć, ze jeżeli będą jeszcze jakiekolwiek zmiany, to będą to sprawy drobne.
  Z poważaniem
  Redaktor Naczelny
  Janusz Wróblewski
  www.informacjainstal.com.pl