Sprawozdanie z majowej Konferencji Naukowo – Technicznej „Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie”.


Sprawozdanie z Konferencji Naukowo – Technicznej „Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie” Warszawa, 26 czerwca 2008 r.
List do mediów wspierających Konferencję
Szanowni Państwo,
Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pomoc, jaką udzieliliście Państwo w organizacji naszej konferencji. To dzięki szeroko podjętej akcji informacyjnej dotarliśmy do szerokiego grona odbiorców, co zaowocowało liczną obecnością uczestników. Czujcie się Państwo zatem współautorami sukcesu jakim niewątpliwie była niniejsza impreza. Sam fakt, iż dopiero teraz możemy podsumować konferencję, na co wpływ miało ogromne zainteresowanie także ze strony osób, które nie były obecne na spotkaniu niech świadczy o tym, iż efekty wyszły daleko poza nasze oczekiwania.
Dziękując raz jeszcze przesyłam sprawozdanie z konferencji. (…)
Serdecznie pozdrawiam.
Piotr Bartkiewicz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Sprawozdanie:
28 maja 2008 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się Konferencja Naukowo – Techniczna „Nowe Techniki w Klimatyzacji i Ogrzewnictwie”. Organizatorem konferencji był Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa.
Założeniem organizatorów było stworzenie miejsca wymiany informacji i poglądów pomiędzy specjalistami. Dlatego zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele świata nauki, w tym szereg wyższych uczelni technicznych, reprezentanci producentów, specjaliści od projektowania, realizacji i eksploatacji, rzeczoznawcy oraz grono osób związanych z procesem inwestycyjnym, w tym inwestorzy, zarządcy nieruchomości i przedstawiciele służb utrzymania ruchu oraz studenci. W konferencji uczestniczyło ponad 150 osób.
Podstawowym celem niniejszego spotkania stało się stworzenie płaszczyzny wymiany informacji o nowych technikach i technologiach, możliwych implementacjach oraz poszukiwaniach obszarów, w których możliwym stałoby się nawiązywanie współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego, a środowiskiem akademickim.
Ponieważ największymi wartościami we współczesnym biznesie stały się informacja i czas organizatorzy postanowili przyjąć takie formy organizacyjne, aby w krótkim czasie przekazać możliwie wiele informacji dając równocześnie możliwość wymiany informacji bezpośrednio pomiędzy autorami i uczestnikami w rozmowach kuluarowych. Zaproponowana formuła zakładała organizację 3 sesji merytorycznych, w czasie których referencji przedstawili założenia prowadzonych przez siebie prac. Po każdej sesji goście mieli możliwość dyskusji z poszczególnymi autorami przy posterach prezentujących omawiane zagadnienia. Jak pokazują doświadczenia szybkie zasygnalizowanie zagadnienia oraz możliwość dłuższej dyskusji z autorem przy posterze staje się już obecnie i prawdopodobnie pozostanie w przyszłości optymalną formą kontaktu.
Konferencję otworzył, witając przybyłych gości dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska – prof. Zbigniew Kledyński. W swoim wystąpieniu wskazał na znaczenie poszukiwania form współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi i specjalistami reprezentującymi branże inżynierskie. Gospodarzem konferencji był Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, dlatego kolejną osobą witającą przybyłych gości był Kierownik Zakładu prof. Bogdan Mizieliński. W imieniu organizatorów uczestników powitał także dr Piotr Bartkiewicz.
Drugim punktem spotkania stało się wręczenie „Złotych Medali” przyznawanych przez Went-Klub za wyróżniające się osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój dziedziny klimatyzacja i ogrzewnictwo. Kapituła w składzie: inż. Ryszard Paruszewski - Sekretarz Generalny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, dr inż. Andrzej Girdwoyń - Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński - Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej po zasięgnięciu opinii środowiska, postanowiła przyznać w roku 2008 „Złote Medale" następującym osobom:

mgr inż. Barbarze Rubik - miesięcznik Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

za: duży osobisty wkład w merytoryczne i techniczne redagowanie pisma branżowego o zasięgu ogólnopolskim. Pani Barbara Rubik jako sekretarz redakcji przez odpowiedni dobór publikacji nadaje pismu charakter łączący zagadnienia teoretyczne i tematy do praktycznego zastosowania w projektowaniu i wykonawstwie instalacyjnym. Pismo jest miesięcznikiem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i ma ugruntowaną pozycję na instalacyjnym rynku medialnym.

mgr inż. Witoldowi Levenowi – SWEGON

za: zbudowanie polskiej części skandynawskiej firmy Swegon, która powstała z połączenia firm PM-Luft i Stifab Farex. Wysokie umiejętności organizacyjne i duża wiedza techniczna mgr inż. Witolda Lewena - Prezesa firmy przekładają się na dynamiczny rozwój firmy. Swegon znacząco zwiększa sprzedaż na rynku polskim a co ważne ma wiele prestiżowych realizacji w obiektach o znaczeniu ponadregionalnym. Dbałość firmy o wysoki poziom techniczny oferowanych urządzeń, utwierdza stabilną pozycję na rynku polskim.

mgr inż. Bohdanowi Zdzienieckiemu - POL-CON Consulting Sp. z o.o.

za: stworzenie firmy projektowo – konsultingowej, która od wielu lat powiększa swoją moc realizacyjną utrzymując jednocześnie bardzo wysoki poziom techniczny Zarząd firmy w osobach Prezesa Bohdana Zdzienickiego oraz wiceprezesa mgr inż. Sławomira Sawickiego zbudował zespół wysokiej klasy specjalistów potrafiących realizować najtrudniejsze zadania inwestycyjne. Uznaniem dla osiągnięć firmy jest powierzanie jej projektowania i nadzoru nad wznoszeniem, między innymi takich obiektów jak: Centrum Dyspozycyjne Krajowej Dyspozycji Gazem, Budynek Biurowy Europol Gaz S.A., Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Siedziba Telewizji POLSAT, Port Lotniczy Okęcie - Terminal II i wiele innych.
Po części oficjalnej część merytoryczną konferencji zainicjował wykład wprowadzający prof. Bogdana Mizielińskiego „Zagadnienia rozwojowe w klimatyzacji i ogrzewnictwie”.
Pierwszą sesję poświęconą zagadnieniom wentylacji i ochrony p-poż poprowadził prof. Marian Rosiński.
W ramach sesji zostały zainicjowane przez autorów lub przywołane w postaci posterów wywieszone referaty:
• Piotr Ziętek - Kształtowanie się strumienia wyporowego w warunkach przemysłowych i klimatyzacji komfortu
• Anna Charkowska - Ochrona zbiorów muzealnych i archiwalnych przez kształtowanie warunków ich przechowywania
• Grażyna Goławska - Dlaczego warto stosować wentylację zdecentralizowaną?
• Andrzej Girdwoyń, Leszek Targowski - System VAV - oszczędności kosztów eksploatacyjnych, a błędy w projektowaniu i wykonawstwie systemu
• Maciej Mijakowski, Ireneusz Skorupski - Możliwości programu TRNSYS w analizie funkcjonowania systemów wentylacji i klimatyzacji
• Bogdan Mizieliński, Jacek Hendiger, Marta Chludzińska - Skażone chemicznie powietrze wentylacyjne w zagrożeniu terrorystycznym
• Piotr Urasiński - Bezpieczny budynek - oddymianie dla ochrony ludzi
• Tomasz Klinke - Wentylacja podstawowa tuneli metra w warunkach normalnej i awaryjnej eksploatacji – analiza wybranego rozwiązania
• Grzegorz Kubicki - Nadciśnieniowy system ochrony przed zadymieniem klatek schodowych
• Bogdan Mizieliński, Grzegorz Kubicki, Piotr Ziętek, Marta Chludzińska - System oddymiania w Terminalu 2 na lotnisku Okęcie
• Anna Bogdan - Zastosowanie strumieni wspomagających, wymuszonych mechanicznie w celu intensyfikacji usuwania zadymionego powietrza w wentylacji pożarowej
Uzupełnieniem tej części konferencji były prezentacje firm Trox i Daikin.
Drugą sesję poświęconą ogrzewnictwu poprowadził doc. Jerzy Makowicki.
W ramach sesji zostały zainicjowane przez autorów lub przywołane w postaci posterów wywieszone referaty:
• Michał Strzeszewski - Porównanie metodyki określania zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania budynków wg norm PN-B-03406:1994 i PN-EN 12831:2006
• Witold Chmielnicki - Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania
• Leszek Kulesza - Badanie kotła kondensacyjnego
• Wiktor Hibner, Dariusz Ksionek - Rzeczywista sprawność gazowego kotła skroplinowego (kondensacyjnego) w warunkach eksploatacyjnych
• Janusz Jeżowiecki, Edyta Dudkiewicz - Temperatura w polu działania promiennika ceramicznego
• Robert Górecki - Innowacje w ogrzewaniu powietrznym
• Halina Koczyk, Małgorzata Basińska - Termomodernizacja budynku doświadczalnego Politechniki Poznańskiej
• Robert Sekret, Piotr Lis - Aspekt ekonomiczny inwestycji termomodernizacyjnych w jednolitej zbiorowości budynków
• Robert Sekret, Piotr Lis - Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków użyteczności publicznej
• Cezary Pieńkowski - Wpływ kompleksowej termomodernizacji budynków na kształtowanie kosztów ogrzewania mieszkań
• Cezary Pieńkowski - Wpływ wentylacji na kształtowanie kosztów ogrzewania mieszkań w budynkach dobrze izolowanych.
Uzupełnieniem tej części konferencji były prezentacje firm Fläkt i Belimo.
Trzecią sesję poświęconą klimatyzacji i oszczędności energii w budynkach poprowadził prof. Bernard Zawada.
W ramach sesji zostały zainicjowane przez autorów lub przywołane w postaci posterów wywieszone referaty:
• Marian Rosiński, Zenon Spik - Aspekt ekonomiczny zastosowania odzyskiwania ciepła w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i budynkach jednorodzinnych
• Michał Matusewicz - Nowe konfiguracje central klimatyzacyjnych produkcji VBW Engineering zawierające rewersyjne pompy ciepła
• Mariusz Adamski - Wymiennik spiralny nowego typu
• Marek Jaskólski - Analiza psychrometryczna rozwiązań konstrukcyjnych nowoczesnych central klimatyzacyjnych
• Andrzej Kolaszewski, Kamil Więcek - Wentylacja hal basenowych w świetle wytycznych Zrzeszenia Inżynierów Niemieckich VDI 2089
• Zbigniew Wnukowicz - Jakość instalacji klimatyzacyjnych dla hal basenowych a zużycie energii
• Janusz Jeżowiecki, Edyta Dudkiewicz - Warunki komfortu cieplnego w świetle ISO 7730
• Anna Lis - Wpływ działań energooszczędnych na kształtowanie stanu mikrośrodowiska oraz komfortu cieplnego osób w pomieszczeniach
• Maciej Buzuk - Zależność kosztów produkcji powietrza klasy IDA 1-2 (laboratoria, szpitale, farmacja) od klasy powietrza atmosferycznego na przykładzie wybranych miast Unii Europejskiej
• Piotr Bartkiewicz - Projekty zarządzania energią w nowoczesnych budynkach biurowych
• Dorota Bełkowska - Oszczędność energii dzięki dryfom temperatury
• Antoni Kukuczka - Konieczność wyeliminowania stosowanych przez medycynę błędnych kryteriów dotyczących odczuć przez człowieka atmosfery z narastającym tlenkiem węgla
Uzupełnieniem tej części konferencji były prezentacje firm Klimatherm, Venture Industries i Smay.
Ważnym elementem spotkania, poza częścią merytoryczną, która odbywała się w budynku starej kotłowni była wystawa 12 firm, która miała miejsce w namiocie ekspozycyjnym. Na wystawie zaprezentowano ofertę firm: Belimo, BSH, Daikin, Fläkt, Flowair, Klimatherm, Menerga, Smay, Swegon, Trox, Venture Industries i VBW Engineering. W namiocie wystawowym uczestnicy spędzali czas na dyskusjach przy kawie.
Partnerami medialnymi konferencji były: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo Wentylacja, Chłodnictwo i Klimatyzacjia, EEr.pl, Energia i Budynek, Instal, Klimatyzacja.pl i Ogrzewnictwo.pl, Polski Instalator, Rynek Instalacyjny, Wentylacja.com.pl. Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc.

Fot. 1. Prof. Zbigniew Kledyński – Dziekan wydziału
Inżynierii Środowiska otwiera konferencję
Fot. Michał Strzeszewski


Fot. 2. Pani Barbara Rubik - wręczenie
Złotych Medali Vent-Klubu
Fot. Michał Strzeszewski


Fot. 3. Pan Witold Leven - wręczenie
Złotych Medali Vent-Klubu
Fot. Michał Strzeszewski


Fot. 4. Pan Bohdan Zdzienicki - wręczenie
Złotych Medali Vent-Klubu
Fot. Michał Strzeszewski


Fot. 5. Sala konferencyjna
Fot. Michał Strzeszewski