W lutym 2006 roku na wydziale Inżynierii Środowiska rozpoczynają się zajęcia nowego studium podyplomowego pod nazwą "Systemy oddymiania budynków – wentylacja pożarowa". Organizatorem studium jest Politechnika Warszawska przy merytorycznym udziale Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Komenda Główna Straży Pożarnej.


Studium adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji.
Podczas trwania zajęć słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach, zajęciach audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej m.in. prof. J. Wolanina, st. bryg. D. Ratajczyka, st. bryg. M. Skaźnik, prof. B. Mizielińskiego oraz innych znanych i cenionych fachowców z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej.
Studium pozwala na rozszerzenie i uzupełnienie najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, niezbędnej przy projektowaniu oraz weryfikacji projektów, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania obiektów budowlanych różnego typu. Ukończenie studium będzie pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów ochrony przeciwpożarowej.
Studium podzielono na 2 semestry. W ciągu 200 godzin programu nauczania przewidziano wykłady z:
- wymiany ciepła i podstawy termodynamiki
- spalania i dymotwórczości materiałów oraz zagrożenie dymem
- dróg ewakuacyjnych i stref pożarowych
- aerodynamiki przepływu dymu i rozkładu ciśnienia w budynku
- systemów oddymiania budynków
- projektowania instalacji oddymiającej budynki, garaże, tunele
- urządzenia i elementy instalacji wentylacji pożarowej
- prawnych aspektów projektowania, zatwierdzania, odbioru i użytkowania instalacji oddymiających
- zasad dopuszczania do stosowania urządzeń oddymiających i wykrywających pożar.
Na zakończenie studium uczestnik otrzyma dyplom ukończenia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów R.P. Termin zgłoszeń upływa z dniem 20 stycznia 2006 r.


Organizator studium:
Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej
00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel. (022) 660 50 21, tel./fax (022) 825 29 92
e-mail: grzegorz.kubicki@is.pw.edu.pl
Charakterystyka studium, ramowy program, zasady naboru i zgłoszenie uczestnictwa na stronie
www.iow.is.pw.edu.pl/studia_podyplomowe_wentylacja_pozarowa