W dzienniku ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zmieniające dotychczasowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wejdzie ono w życie 15 grudnia br.

Pierwotnie planowano jedynie nowelizację dotychczas obowiązujących wymagań techniczno-budowlanych, jednak ze względu na liczbę wprowadzonych zmian został przygotowany nowy dokument, który ma obowiązywać przy projektowaniu i wykonywaniu budynków, ich przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania.
Treść rozporządzenia jest zamieszczona na stronach Stowarzyszenia Polska Wentylacja: www.wentylacja.org.pl
W zakresie wentylacji zawiera on wiele uszczegółowień, które znalazły się w Dziale IV „Wyposażenie techniczne budynków”, w rozdziale 6 „Wentylacja i klimatyzacja”, a także w rozdziałach powiązanych merytorycznie. Doprecyzowano wiele zapisów, wprowadzono także nowe. Do nowości należy zaliczyć wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w których dodano zapisy uwzględniające bezpieczeństwo instalacji wentylacji i klimatyzacji we wszystkich budynkach z wyłączeniem jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej. Wprowadzono także zapisy dotyczące wentylacji oddymiającej.
Wprowadzone w przepisach zmiany są efektem konsultacji przeprowadzonych w gronie specjalistów. Choć uwzględniają wentylację w znacznie większym stopniu, budzą jednak dyskusje na temat kierunku, w jakim przepisy techniczne powinny ewoluować. Nowa wersja przepisów jest bowiem kompromisem pomiędzy tendencją do ogólnego formułowania wymagań opisujących jakość powietrza wewnętrznego w budynkach a koncepcją szczegółowego określania wszelkich wymogów technicznych pozwalających w jednoznaczny sposób zaprojektować i wykonać instalację.
Za formułowaniem wymagań ogólnych przemawia możliwość większej swobody, jaką zyskują dzięki nim projektanci. Takie rozwiązanie stymuluje rozwój myśli inżynierskiej i technicznej. Warunkiem jest jednak przyjęcie takich kryteriów oceny działania systemu wentylacyjnego, które będzie można precyzyjnie sprawdzić. Możliwość ilościowej i jakościowej oceny działania systemu wentylacji pozwoli w takiej sytuacji egzekwować od projektantów i wykonawców dotrzymanie wymagań. Jest to jednak często trudny warunek do spełnienia, szczególnie w wypadku wentylacji grawitacyjnej, dla której zarówno stworzenie powtarzalnego algorytmu projektowego, jak i jednoznacznych metod pomiarowych są trudne. Z tego względu warto dążyć do narzucenia pewnych ogólnych wymogów, które pozwolą zapewnić jednoznacznie przynajmniej podstawowe wymagania dostarczenia niezbędnej ilości powietrza do celów wentylacyjnych. Przykładem mogą tu być przepisy stosowane w niektórych krajach europejskich określające minimalną wielkość okiennych nawiewników powietrza zalecanych do określonych typów i wielkości pomieszczeń. Dodatkowo określenie precyzyjnych wymagań pozwalających sprawdzić skuteczność dostarczenia powietrza, jego przepływu przez pomieszczenia i wywiewu pozwoliłoby w prosty sposób przeprowadzać odbiory i kontrolę działania wentylacji grawitacyjnej, a tym samym zapewnić jej możliwie skuteczne działanie.
Dotychczasowe przepisy niestety nie dają takich możliwości. Stowarzyszenie Polska Wentylacja rozpoczyna prace nad opracowaniem koncepcji takich wymagań i zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych wymianą doświadczeń i dyskusją w zakresie rozwiązań technicznych.


www.wentlacja.com.pl wraz ze Stowarzyszeniem Polska Wentylacja poleca referat opisujący wszystkie zmiany w rozporządzeniu dotyczące dziedziny wentylacji i klimatyzacji. Referat znajduje się w książce zawierającej materiały z konferencji "Nowe przepisy, nowe technologie, nowoczesna wentylacja", zawierającej między innymi omówienie zmian w rozporządzeniu.
Obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: rozporządzenie