Data rozpoczęcia
2009-07-02
Data zakończenia
2009-07-02

termin: 02.07.2009 miejsce: WarszawaSeminarium nt.

"Nowe regulacje prawne Unii Europejskie dotyczące rynku wyrobów budowlanych
oraz zmiany w ustawie z dnia 26 kwietna 2004 r. o wyrobach budowlanych"

2 lipca 2009 r.
Warszawa, ul. Mokotowska 4/6 (siedziba Fundacji)
od godziny 10:00 do 15:00
Europejski Instytut Prawa Budowlanego i Fundacja "Wszechnicy Budowlanej" zapraszają na seminariaum o praktycznym stosowaniu i zmianach przepisów o wyrobach budowlanych. W bieżącym roku nastąpiły istotne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących wyrobów budowlanych.
Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zmieniona została ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych w zakresie przepisów regulujących zasady i tryb prowadzenia kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
W dniu 13 maja br. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE. Rozporządzenie to odnosi się, między innymi, do wyrobów budowlanych nie objętych znakowaniem CE, określając zasady swobodnego przepływu takich wyrobów na jednolitym rynku Unii Europejskiej oraz procedury, który taki przepływ mogą ograniczać.
Zaawansowane są prace legislacyjne nad szeroką nowelizacją ustawy o wyrobach budowlanych, której celem jest istotne poprawienie efektywności i skuteczności działań kontrolnych organów nadzoru budowlanego na rynku wyrobów budowlanych, przy czym nowelizacja ta odnosi się również do wymagań zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93, które ma być stosowane od 1 stycznia 2010 r.
Już wprowadzone jak i zamierzone zmiany w przepisach dotyczących wyrobów mają istotny wpływ na funkcjonowanie producentów, importerów i dystrybutorów tych wyrobów zarówno na polskim, jak i europejskim rynku.
Program seminarium o charakterze warsztatowym obejmuje:
1.Zmiany w procedurach kontrolnych kontrola wyrobów budowlanych wprowadzone ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw.
2. Nowe możliwości i zagrożenia dla producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych wynikające z stosowania od 13 maja br. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE.
3. Planowane od 1 stycznia 2010 r. dalsze zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych i ich skutki dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku.
Informacje nt warunków uczestnictwa można uzyskać drogą mailową: fwb5@wp.pl lub telefonicznie: tel./fax 022 825 28 24, kom. 0606 107 422.
Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu
Gwarantujemy możliwość indywidualnych konsultacji. Zapraszam na seminarium.

arch. Mariola Berdysz
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej