Od kilku lat polskie prawo, również w zakresie przepisów dopuszczających wprowadzanie wyrobów na rynek, podlega zasadniczym zmianom. Zmieniają się uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorcy w prowadzonej przez nich działalności. Ta sytuacja stwarza dla przedsiębiorcy konieczność bieżącego śledzenia zmian przepisów, szczególnie że często, mimo ułatwień w zakresie skutecznego konkurowania i dostępu do rynków Unii Europejskiej, nakładają one na przedsiębiorcę inne obowiązki i odpowiedzialność za wyrób.

Wdrażanie do polskiego ustawodawstwa postanowień prawnych aktów unijnych (dyrektyw i rozporządzeń) jest znacznie zaawansowane. Podstawą prawną jest ustawa o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2000, 43, 489). Od nowego roku weszły w życie kolejne akty prawne wdrażające przepisy EU i należy oczekiwać, że szybkie tempo wprowadzania zmian w prawie polskim będzie miało miejsce również w najbliższych latach.
Od 1 stycznia 2003 roku weszły w życie, opublikowane już wcześniej, kolejne rozporządzenia Rady Ministrów, wdrażające dyrektywy UE „nowego podejścia”. Poniżej przedstawiono niektóre, obowiązujące od 1 stycznia 2003 r, rozporządzenia Rady Ministrów, wybrane pod kątem odniesienia do działalności w klimatyzacji, chłodnictwie i w wentylacji.

Nr i tytuł dyrektywy
Rozporządzenie wdrażające
Miejsce publikacji
Niskonapięciowe wyroby elektryczne
– dyrektywa LVD 73/23/EEC
Rozporządzenie RM z dnia 3 lipca 2001 w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego
Dz. U. nr 120, poz. 1276
Proste zbiorniki ciśnieniowe
– dyrektywa 87/404/EEC
Rozporządzenie RM z dnia 17 grudnia 2001 w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności
Dz. U. nr 1, poz. 3
Kompatybilność elektromagnetyczna
– dyrektywa EMC 89/336/EEC
Rozporządzenie RM z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury
Dz. U. nr 117, poz. 1008
Sprzęt ochrony osobistej
– dyrektywa PPE 89/686/EEC
Rozporządzenie RM z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej
Dz. U. nr 4, poz. 37
Urządzenia zasilane gazem
– dyrektywa GAS 90/396/EEC
Rozporządzenie RM z dnia 5 lutego 2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń spalających paliwa gazowe podlegających ocenie zgodności
Dz. U. nr 14, poz. 129
Sprawność energetyczna kotłów wodnych
– dyrektywa 92/42/EEC
Rozporządzenie RM z dnia 3 lipca 2001 w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego
Dz. U. nr 20, poz. 200
Bezpieczeństwo maszyn
– dyrektywa MD 98/3/EC
Rozporządzenie RM z dnia 3 lipca 2001 w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego
Dz. U. nr 127, poz. 1391
Emisja hałasu
– dyrektywa 2000/14/EC
Rozporządzenie RM z dnia 26 marca 2002 w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
Dz. U. nr 160, poz. 546
Informacja od: COCH